بررسی استعاره در علوم رایانه ای از دیدگاه زبان شناسی شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه رازی

چکیده

در پژوهش پیش‌رو در چارچوب زبان‌شناسی شناختی و با تکیه بر نظریة استعارة مفهومی، استعاره‌های حوزة علوم رایانه‌ای بررسی می-شوند. این پژوهش به روش توصیفی صورت گرفته و داده‌های آن از فرهنگ جامع اصطلاحات علوم رایانه‌ای گردآوری شده است. یافته‌های پژوهش گویای آن است که استعاره‌های مفهومی «رایانه یک انسان است»، «برنامه‌های رایانه‌ای انسان هستند» و «رایانه یک ساختمان است» در سامانة ذهن انسان جای گرفته و بستر مناسبی را برای درک و به‌کارگیری مفاهیم این حوزه فراهم می‌کنند. استعاره‌های مفهومی نام‌برده هنگام درک استعاره‌های زبانی این حوزه به‌طور ناخودآگاه برانگیخته می‌شوند و نگاشت استعاری میان حوزه‌های مبدأ و مقصد را به‌وجود می‌آورند. نگاشتی که بر مبنای آن مفاهیم انتزاعی و پیچیده به زبانی ساده بیان می‌شوند. تحلیل داده‌ها اهمیت استعاره در آفرینش و درک مفاهیم حوزة علوم رایانه‌ای را تایید می‌کند و حاکی از این است که بدون زبان استعاری بسیاری از مفاهیم این حوزه قابل بیان نیستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  انوری، حسن (١٣٨۲)، فرهنگ فشرده سخن. تهران: سخن.
-  بشری­راد، بابک و حبیبی­لشکری، آرش (١٣۹١)، ویروس­ها و بدافزارهای کامپیوتری، تهران: انتشارات ناقوس.
-  دانشمند، پویا (١٣۹٠)، آشنایی با حملات مردی در میان، قابل دانلود بر نشانی اینترنتی:
http: //www. packetstormsecurity.com/files/101164/ intro-tomit.pdf
-  عظیمی­حسینی، رضا و دیگران (١٣۹١)، فرهنگ جامع اصطلاحات کامپیوتر، تهران: انتشارات مهرگان قلم.
-  مدیری، ناصر و جدیدی میاندشتی، فرشته (١٣۹١)، مهندسی امنیت سایت­های کامپیوتری، تهران: انتشارات مهرگان قلم.
-  مدیری، ناصر و جنگجو، مهرداد (١٣۹٠)، مهندسی امنیت شبکه­های کامپیوتری، تهران: انتشارات مهرگان قلم.
-  مولانا­پور، رامین (١٣٨۹)، امنیت اطلاعات، تهران: انتشارات ادبستان.
-  Croft, William and D. Alan Cruse (2004), Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
-  Geeraerts, Dirk and Hubert Cuyckens (2007), Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
-  Kovecses, Zoltan (2010), Metaphor: A Practical Introduction. Oxford: Oxford University Press.
-  Lakoff, George (1993), “The contemporary theory of metaphor”. In Metaphor and thought, edited by Andrew, Ortony, New York: Cambridge University Press. pp. 202–251.
-  Langacker, Ronald W. (1991), Foundations of Cognitive Grammar. Volume 2. Stanford: Stanford University Press.
-  Robinson, Peter and Nick C, Ellis (2008), Handbook of Cognitive Linguistics and second language acquisition. New York/London: Routledge.