معرفی کتاب " واژگان پایه فارسی از زبان کودکان ایرانی"

نوع مقاله: نقد

نویسنده

مدرس دانشگاه الزهرا واحد ارومیه و تهران

چکیده

هدف مقاله حاضر معرفی کتاب " واژگان پایه فارسی از زبان دانش آموزان ایرانی است" که توسط دکترشهین نعمت زاده و همکاران در سال 1390 توسط انتشارات مدرسه انتشار یافته است. کتاب مذکور بر اساس طرح ملی واژگان پایه دانش‌آموزان ایرانی نوشته شده است. در بخش نخست ابتدا اهمیت و ضرورت گردآوری واژگان پایه کودکان فارسی بیان شده است. سپس سابقه گردآوری واژگان پایه کودکان و آزمون‌های بکار رفته در این طرح معرفی شده اند. در بخش بعد ساختار کتاب که شامل چهار بخش است توصیف شده ‌است. در پایان نیز در مورد کاربرد این کتاب بحث شده و مخاطبان مختلف آن معرفی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


---------------------