رابطه میان فراوانی واژگان تک کلمه‌ای قرآن و طول آنها برحسب حرف

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دوره دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان

3 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

بررسی رابطه بین فراوانی وا‍ژگان تک کلمه‌ای قرآن با طول آنها بر حسب تعداد حروفشان نشان می‌دهد یک رابطه عکس بین این دو برقرار است یعنی کلمات کوتاه تر نسبت به کلمات بلندتر دارای فراوانی بیشتری هستند، این رابطه که به قانون زیف (1936) معروف است، علاوه بر اینکه در کل قرآن صدق می‌کند در 26 سوره نیز صادق است. نتیجه بررسی این قانون در زبان‌های مختلف نشان داده است این قانون در هر زبانی در محدوه‌ی خاصی کاربرد دارد، در تحقیق حاضر نیز مشخص شد این قانون برای کلمات کوتاه‌تر از 4 حرف صادق نیست. در این تحقیق ما با ارائه فرمول کلی F% = exp (a + b*L + c*L2) در صدد پیش بینی پذیری کردن این قانون در قرآن در دو سطح کل قرآن و سور آن به طور جداگانه هستیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  Altmann, Gabriel (2002), "Zipfian linguistics", Glottometrics, vol. 3.
-  DataFit version 9.0.59, Oakdale Engineering, 1995-2008.
-  Excel 2010, Microsoft Corporation.
-  Prün, Claudia & Zipf, Robert (2002) "Biographical notes on G. K. Zipf", Glottometrics, vol. 3.
-  Rousseau, Ronald (2002), "George Kingsley Zipf: life, ideas, his law and informetrics", Glottometrics, vol. 3.
-  Sigurd Bengt, Eeg-Olofsson Mats & Weijer, Joost van de (2004) "Word Length, Sentence Length and Frequency".
-  Zipf, G.K. (1936), The psycho-biology of language; an introduction to dynamic philology, London, George Routledge & Sons Ltd.