نقش فن‌تعبیر در تحلیل متن: رویکردی براساس نظریه مناسبت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف اول این مقاله نقش فن­تعبیر در تحلیل متن و تشریح سه عامل مهم دخیل در درک و تعبیر معنی یک کلام در چارچوب نظریه مناسبت خواهد بود که عبارتند از گوینده، متن و شنونده که خود به تسهیل تحلیل متن منجر می­شود ( اسپربر و ویلسن، 1986). این تحقیق مسایلی را درباب صحیح و یا ناصحیح بودن معنایی که در حین تعبیر ممکن است بروز کند روشن می­سازد. به همین دلیل سعی می­شود این مهم که آیا کلام متن از مناسبت فن تعبیر تأثیر می‌پذیرد یا خیر، تبیین گردد. هر فرد به­مثابه شاهد یا مشارکت­کننده در گفتگو این حق را دارد که در خصوص دلایل تایید یا عدم تأیید رفتار تعبیر­کننده­ها پرسش­هایی مطرح­سازد­، از این رو در تحقیق حاضر، تمرکز بر دو مسئله حایز اهمیت است: با در نظر گرفتن متن می‌توانیم بکاربری عبارات و معنی زبانی آنها و در مورد معبر درک کاربرد عبارات ذکر شده را بر حسب معنی زبانی آنها ارزیابی­کنیم.

کلیدواژه‌ها