انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این مقاله بررسی تأثیرات زبان انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی بر زبان­های دیگر است. بر این اساس، ابتدا زبان میانجی تعریف و سپس شرایط تبدیل آن به یک زبان بین‌المللی بیان می شود. در ادامه، زبان انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی در عصر حاضر معرفی و پاره­ای از ویژگی­های آن ارائه می­شود. سپس، مراحل مختلف شکل گیری ترجمه در ایران به عنوان عامل برقراری تماس با زبان­های دیگر بیان می­شود. در نهایت، امکان تأثیرگذاری زبان انگلیسی بر ساختار جمله در زبان فارسی از طریق چند مثال مورد بحث قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها