دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-182 
2. ساخت کنایی در گویش دشتی

صفحه 13-36

یادگار کریمی؛ معصومه هاشمی