دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، آبان 1391، صفحه 1-182 
ساخت کنایی در گویش دشتی

صفحه 13-36

یادگار کریمی؛ معصومه هاشمی