دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-129 
4. شبه وند شدگی

صفحه 65-85

مهرداد نغزگوی کهن؛ شادی داوری


5. چگونگی تلفّظ «کعبتین» در زبان و ادب فارسی

صفحه 87-106

علی اصغر قهرمانی مقبل؛ سید ناصر جابری اردکانی