بررسی و طبقه‌بندی دشواژه‌های رایج فارسی در تداول عامه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

این پژوهش ضمن معرفی تابو زبانی و انواع آن،‌ به بررسی دشواژه‌های رایج فارسی در بین زنان و مردان ساکن شهر تهران و تفاوت‌های موجود در نحوه استفاده آن‌ها از دشواژه‌ها پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش طبقه‌بندی دشواژه‌ها به لحاظ حوزه‌ واژگانی آن‌ها و بررسی تفاوت‌های موجود در نحوه استفاده از دشواژه‌ها میان زنان و مردان است. در این پژوهش علاوه بر بررسی ارتباط مؤلفه جنسیت با کاربرد دشواژه‌ها، تأثیر عامل اجتماعی بافت کاربردی نیز، در کاربرد متغیر زبانی(دشواژه) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری نمونه در این پژوهش متشکل از 500 زن و مرد ساکن شهر تهران می‌باشد. یافته‌های این پژوهش مؤید آن است مردان بیشتر از زنان دشواژه به‌کار می‌برند، هم‌چنین مشخص گردید که میان استفاده از دشواژه‌ها و بافت کاربردی، در بین زنان و مردان تفاوتی دیده نمی‌شود و در نحوه استفاده از دشواژه‌ها براساس حوزه‌ی واژگانی‌شان در بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها