بررسی و توصیف معنای واژه‌ی «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از نگاشتن این مقاله بررسی معنای واژه‌ی «حتی» در فارسی با استفاده از ابزار شناختی موجود در زبان‌شناسی شناختی می‌باشد. برای این منظور ابتدا فرهنگ‌های لغات فارسی مورد بررسی قرار گرفتند تا ضعف آنها در این رابطه (ارائه‌ی معنا برای «حتی») برای خواننده مشخص گردد و پس از آن «حتی» در بوته‌ی ساختارگرایی و زایا آزموده شد و عدم پاسخگویی این دو به تحلیل شناختی از معنای «حتی» منجر شد و با مطالعه‌ی بیش از یکصد بافت رایج حاوی «حتی» دو معنای متضاد «هم یا علاوه بر» و «فقط» با مفاهیم «تجمیع» و «تفکیک» از آن استخراج شد. فرضیه‌ی معنایی در معرض 70 آزمودنی تحصیل‌کرده‌ی بالای 18 سال قرار گرفت که نتیجه‌‌ی مذکور مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها