دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392 

مقاله پژوهشی

1. بررسی الگوهای ساختواژی عربی وارد شده در زبان فارسی

صفحه 1-22

محمود بی جن خان؛ الهام علایی ابوذر


3. وامواژه های فارسی در دیوان بحتری

صفحه 41-64

مریم رحمتی ترکاشوند؛ فرامرز میرزایی


5. بررسی شبکه معنایی حروف اضافه ی «در» و «سر»

صفحه 95-111

محمد راسخ مهند؛ نفیسه رنجبر ضرابی