تحلیل استعاره های مفهومی در یک طبقه بندی جدید با تکیه بر نمــونه هایی از زبان های فارسی و اسپانیایی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 مدرس زبان اسپانیانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

تحلیل استعاره ­های مفهــومی در طــبقات استعاره­ های جهتی، هستی­شناختی و ساختی دشواری­ هایی را موجب می­ شود،زیرا گاهی یک اسم نگاشت هم در طبقة استعاره­ های ساختی و هم در طبقة استعاره­ های هستی­ شناختی واقع می­ شود. این مسأله نظری نگارندگان مقاله را بر آن داشت تا در یک بررسی مقابله­ ای بینازبانی، با تکیه بر نمونه­ هایی از زبان­ های فارسی و اسپانیایی نظریة معاصر استعاره را مورد بازنگری قرار دهند. در این پژوهش، تغییراتی در طبقه­ بندی استعاره­ های مفهومی صورت گرفت که می­ تواند توصیف دقیق­ تری از انواع استعاره­ های مفهومی به دست دهد. در قالب طبقه­ بندی جدیدی که برای تحلیل استعاره­ های مفهومی در این مقاله پیشنهاد شده است، به جای طبقات استعاره­ های هستی­ شناختی و ساختی، سه طبقه دیگر به همراه زیرشاخه­ هایشان معرفی شده که کارآیی نظری آن را شواهد بینازبانی مورد تأیید قرار داده است.

کلیدواژه‌ها