کلیدواژه‌ها = دستور نقش و ارجاع
ساخت‌های ترتیب سازه‌ای: شواهدی از حاشیۀ چپ بند فارسی

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 35-74

10.22084/rjhll.2021.24229.2139

فرهاد معزی پور؛ سید علی استوار نامقی


بررسی تعامل نمود استمراری و نوع عمل در زبان فارسی

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 253-270

10.22084/rjhll.2021.23660.2112

ژاله مکارمی؛ شجاع تفکری رضایی؛ والی رضایی


ساخت موسوم به فاعل غیرکانونی

دوره 10، شماره 20، آبان 1399، صفحه 159-187

10.22084/rjhll.2020.21633.2021

فرهاد معزی پور


انضمام مفعول و ارتباط آن با نوع عمل در زبان فارسی

دوره 4، شماره 8، بهمن 1393، صفحه 55-79

والی رضایی؛ مریم ترابی