کلیدواژه‌ها = آمیختگی مفهومی
تحلیل معنایی پسوند کوچک‌ساز «-‌َک» در زبان فارسی براساس الگوی ژورافسکی و نظریۀ آمیختگی مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

10.22084/rjhll.2022.25382.2192

پریا رزم‌دیده؛ ساره خیرمند؛ محمد حسن شاهی


بازکاوی سورۀ بقره بر اساس نظریه آمیختگی مفهومی

دوره 9، شماره 17، خرداد 1398، صفحه 59-84

10.22084/rjhll.2018.16243.1820

مرتضی قائمی؛ سید مهدی مسبوق؛ اکرم ذوالفقاری