نویسنده = محمد عموزاده
تعداد مقالات: 4
1. نقش‌نمای گفتمانی آره/بله-نه در زبان فارسی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 65-91

10.22084/rjhll.2018.17038.1855

سلیمان قادری؛ محمد عموزاده


3. جنبه‌های دستور معترضه بر اساس نمونه‌هایی از زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-67

محمد عموزاده؛ حسن آزموده


4. بررسی مقایسه ای ساخت اضافه در زبان فارسی بر اساس الگوی های شناختی و غیرشناختی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 59-91

محمد عموزاده؛ نسیم اسفندیاری