نویسنده = علی اصغر قهرمانی مقبل
تعداد مقالات: 4
1. سبب و وتد: بیانگر ویژگی زبانی یا عروضی؟

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-131

علی اصغر قهرمانی مقبل


2. بررسی تطبیقی خوشۀ همخوانی آغازین در زبان فارسی و عربی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-134

علی اصغر قهرمانی مقبل؛ فاطمه نعمتی


3. چگونگی تلفّظ «کعبتین» در زبان و ادب فارسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 87-106

علی اصغر قهرمانی مقبل؛ سید ناصر جابری اردکانی


4. نبوغ خواجه نصیرالدین طوسی در علم عروض و قافیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-7

علی اصغر قهرمانی مقبل