بررسی پدیدة دوزبانگی در گسترة جغرافیایی شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کیلان

چکیده

 پدیدة دوزبانگی از مسائل حساس در حوزة جامعه­ شناسی زبان است که از برخورد دو یا چند زبان حاصل می‌شود. دوزبانه کسی است که توانایی استفاده از هر دو زبان را به­ طور برابر یا نابرابر در مهارت گفتاری، شنیداری و ... دارد. پیامد حاصل از دوزبانگی، حفظ و ادامة مسالمت‌آمیز دو زبان در کنار هم یا تغییر و حذف زبان مغلوب و انتخاب زبان غالب است. مقالة حاضر در قالب نظریة پاراشر و با تفکیک جنسیتی به پدیدة دوزبانگی در شهر رشت می‌پردازد. در این پژوهش شماری از دانش‌آموزان سه پایة تحصیلی دبیرستان به تفکیک جنسیّت انتخاب شدند و در قالب پرسشنامه از آن‌ها نظرسنجی به­عمل آمد. پس از جمع‌آوری پرسشنامه، از طریق آزمون‌‌های آماری مقدار معنی‌داری یا غیرمعناداری متغیرها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها