کلیدواژه‌ها = «ترجمة بینا‌نشانه‌ای»
تعداد مقالات: 1
1. کارایی موسیقی در بازنهش ریزش‌های معنایی و ‌ وزنیِ ترجمه‌ی شعر

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 147-157

معصومه احمدی؛ بیتا اکبری