کلیدواژه‌ها = زبان تالشی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جاینام‌های بخش اسالمِ شهرستان تالش

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-114

محرم رضایتی کیشه خاله؛ شهناز ملیحی لومر


2. شکل های فروپاشی ساخت ارگتیو در زبان های تاتی، تالشی و گیلکی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 167-182

جهاندوست سبزعلیپور