نویسنده = محمد راسخ مهند
تعداد مقالات: 1
1. نقش ساخت اطلاعی در ترجمه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-17

محمد راسخ مهند