کانت و سوسور : از فلسفه ی انتقادی تا زبان شناسی انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار رشته فلسفه های جدید و معاصر غرب عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

10.22084/rjhll.2022.24996.2181

چکیده

سوسور به عنوان بنیان گذار زبان شناسی جدید، تلقی تازه ای از زبان و ماهیت آن ارایه کرده است. این مقاله بر آن است نشان دهد که فلسفه ی کانت به طور مستقیم و غیرمستقیم در تکوین ساختار و محتوای زبان شناسی سوسور نقش ایفا کرده است، به گونه ای که زبان شناسی سوسور را می توان زبان شناسی فلسفی در نظر گرفت. در این جهت دیدگاه ها و مفاهیم بنیادین فلسفی کانت با دیدگاه و مفاهیم زبان شناسی سوسور، متناظر با یکدیگر تحلیل شده است. از جمله این که اگر کانت، فلسفه ی انتقادی رو پایه گذاری کرد، سوسور بنیان گذار زبان شناسی انتقادی است. همچنین سوسور به تبعیت از کانت ، انقلابی کپرنیکی در زبان شناسی ایجاد کرده است. این گونه با رویکرد فلسفی سوسور به زبان، فلسفه و زبان شناسی در قرن بیستم بیشتر از هر دوره ای در رشد یکدیگر نقش داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات