بررسی تطبیقیِ نظام جنس دستوری در هورامی و عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان/ دانشکده زبان و ادبیات/ گروه زبان عربی

2 گروه عربی دانشگاه کردستان

3 گروه زبانشناسی دانشگاه کردستان

4 دانشجوی دکترای زبانشناسی همگانی دانشگاه بوعلی

10.22084/rjhll.2022.22943.2093

چکیده

هورامی و عربی به عنوان دو زبان متعلق به دو خانوادۀ بزرگ زبان‌های ایرانی و زبان‌‌های سامی هستند. هدف از انجام این پژوهش، رده-شناسی نظام جنس دستوری در دو زبان هورامی (با محوریت گویش هورامان تخت) و زبان عربی استانداردو بررسی تطبیقی شباهت‌ها و تفاوت‌های تخصیص جنس دستوری در این دو زبان است. داده‌های زبان عربی مورد استناد در این مقاله از منابع مکتوب به ویژه منابع دستور زبانی معاصر انتخاب شده است. داده‌های زبان هورامی نیز بر اساس 6 ساعت گفتگو ضبط شده با بیست گویشور بومی هورامان تخت استخراج شده است. تحلیل داده‌ها، بر اساس چارچوب نظری کوربت صورت گرفته است. به طور مشخص، تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که نظام تخصیص جنس دستوری با وجود هسته معنایی آن در هر دو زبان غالبا صوری است، به این صورت که گرایش غالب در زبان عربی به ترتیب: ساختواژی معنایی>واجی (وزنی)؛ و در هورامی به ترتیب: واجی(تکیه‌ایی) ساختواژی معنایی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات