بررسی کاربرد ممیز در ساخت صفت شمارشی-اسم در فارسی گفتاری: رویکردی رده‌شناختی-معنی‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 گروه زبان شناسی دانشگاه الزهرا

3 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)

10.22084/rjhll.2021.24121.2134

چکیده

در برخی زبان‌ها ساخت صفت شمارشی-اسم یک ساخت مستقیم نیست و از ممیز در این ساخت استفاده می‌شود. ویژگی متفاوت اسم‌ها در زبان‌های ممیزدار ، یعنی{-شکل} بودنشان، دلیل وجود ممیز است. اسم‌های فارسی {+شکل} هستند ولی، ساخت صفت شمارشی-اسم در فارسی گفتاری ساختی مستقیم نیست. در این پژوهش با بررسی رده‌شناختی ویژگی‌های اسم و نقش ممیز در زبان‌های ممیزدار، و بررسی داده‌های جمع‌آوری شده از فارسی معیار گفتاری نشان دادیم ممیزهای فارسی گفتاری، یعنی "تا" و "دانه" ممیزهای کاربردشناختی‌اند. ممیز "تا" ممیز "تبیین شمار" و ممیز "دانه" ممیز "نگرشی-تأکیدی" است. نشانه جمع در ساخت صفت شمارشی-اسم نیز کارکردی گفتمانی دارد و "نشانه معرفه‌سازی" است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات