معرّفی و بررسی کتاب "مقدّمه‌ای بر شناخت‌پژوهی استعاره؛ قطره در نهان‌خانۀ صدف"، تألیف دکتر حبیب‌اللّه قاسم‌زاده. انتشارات ارجمند، 1398

نوع مقاله : نقد

نویسنده

گروه آموزشی زبانشناسی شناختی، موسسۀ آموزش عالی علوم شناختی

10.22084/rjhll.2021.24433.2150

چکیده

کتاب مقدّمه‌ای بر شناخت‌پژوهی استعاره؛ کوششی شایستۀ تقدیر در راستای شکافتن ابعاد گوناگون استعاره از منظر شناخت‌پژوهی است. همان‌گونه که نویسندۀ کتاب در صفحات آغازین آن، اشاره کرده‎اند، استعاره جای‌گاهی والا در تفکّر دارد و به‌عنوان ابزار و سازوکاری بسیار قوی در تفکّر و زبان به ایفای نقش می‌پردازد. از سوی دیگر، علم شناخت، در ساده‌ترین صورت خودش، به بررسی علمی ذهن و کارکردهای ذهنی تعریف می‌شود. یکی از مهم‌ترین این کارکردها تفکّر است که ارتباط تنگاتنگی با زبان دارد. بنابراین و به یک اعتبار شاید بتوان گفت که این کتاب، پیش و شاید بیش از هر گروهی، دریچه‌هایی را پیشِ روی شناخت‌پژوهان و زبان‌شناسان می‌گشاید تا بتوانند از این ره‌گذر، از مسیر تازه‌ایی به مطالعۀ ذهن و زبان دست یازند. یادداشت حاضر در جهت معرّفی هرچه بیش‌تر این کتاب ارزش‌مند نگاشته شده است و تلاش می‌کند دورنما و چهارچوبی از آن را برای خوانندۀ علاقه‌مند ترسیم نماید.

کلیدواژه‌ها