بررسی تطبیقی ویژگی تکرار در گفتمان سالمندان آلزایمری و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

3 دانشگاه علامه طباطبایی تهران

10.22084/rjhll.2021.22036.2044

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ویژگی تکرار در گفتمان سالمندان آلزایمری و عادی کُردزبان پرداخته است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل 20 نفر (10 نفر بیمار آلزایمری و 10 نفر سالمند سالم) است که به لحاظ معیارهای شمول همتا شده‌اند. مصاحبه‌ها با آزمودنی‌ها ثبت و آوانویسی شده و داده‌ها بر اساس مدل گفتمانی دایجکسترا و همکاران (2004) کدگذاری شدند و با استفاده از نرم‌افزار آماری تی مستقل نتایج آماری مشخص گردید. یافته‌ها تفاوت معناداری (001/0=P) بین دو گروه افراد بیمار و افراد سالم در خصوص تکرار واژه نشان داده است، اما از منظر تکرار عبارت تفاوت بین دو گروه معنادار نبود (006/0=P). همچنین، در خصوص متغیر جنسیت در قیاس بین خانم‌ها و آقایان افراد بیمار و عادی در میزان تکرار واژه تفاوت معناداری یافت نشد. در پایان، نتایج نشان داد که در گفتمان افراد آلزایمری کٌردزبان، تکرار واژه به‌عنوان یکی از ویژگی‌های اختلال گفتمان از فراوانی قابل‌توجهی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات