افعال معین در زبان فارسی: رویکرد دستوری‌شدگی

نوع مقاله: نقد

نویسنده

دانشجوی دکترای زبان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

افعال معین در زبان فارسی: رویکرد دستوری‌شدگی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  اخلاقی، فریار (1386)، «بایستن، شدن و توانستن: سه فعل وجهی در فارسی امروز»، دستور، 3: 82-132.

-  حق­شناس، علی­محد؛ سامعی، حسن؛ سمائی، سید مهدی و طباطبائی، علاءالدین (1385)، دستور زبان فارسی، ویژۀ دوره­های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوستۀ زبان و ادبیات فارسی، تهران: وزارت آموزش و پرورش.

-  راسخ­مهند، محمد (1388)، گفتارهایی در نحو، تهران: مرکز.

-  شهری، جعفر (1357)، شکر تلخ، تهران: امیرکبیر.

-  لازار، ژیلبر (1384)، دستور زبان فارسی معاصر، ترجمۀ مهستی بحرینی، تهران: هرمس.

-  مشکوةالدینی، مهدی (1387)، دستور زبان فارسی: واژگان و پیوندهای ساختی، تهران: سمت.

-  نغزگوی کهن، مهرداد (1389ب)، «افعال معین و نمایش نمود در زبان فارسی»، ادب­پژوهی، فصلنامۀ تخصصی زبان و ادبیات فارسی، سال چهارم، ش 14: 93-110.

-  هدایت، صادق (1331)، بوف کور، تهران: امیرکبیر.

-  همایون­فرخ، عبدالرحیم (1338)، دستور جامع زبان فارسی، تهران: علمی.

-  Bybee, J. L., Perkins, R. D., & Pagliuca, W. (1994), the evolution of grammar: Tense, aspect, and modality in the languages of the world (Vol. 196). Chicago: University of Chicago Press.

-  Comrie, B. (1976), Aspect. Cambridge: Cambridge University Press.

-  Croft, W. (2001), Radical construction grammar: Syntactic theory in typological perspective. Oxford University Press.

-  Heine, B. (1993), Auxiliaries: Cognitive forces and grammaticalization. Oxford University Press.

-  Heine, B., Claudi, U., & Hünnemeyer, F. (1991), Grammaticalization: A conceptual framework. University of Chicago Press.

-  Hopper, P. J., & Traugott, E. C. (2003), Grammaticalization. 2nd ed. Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge University Press.

-  Kuteva, T. (2001), Auxiliation. New York: Oxford University Press.

-  Lakoff, George and Mark Johnson (1990), Metaphors We Live By. Chicago: Cambridge University Press.

-  Lambton, A.K.S. (1979), Persian Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.

-  Rudzka-Ostyn, B. (Ed.) (1988), Semantic extensions into the domain of verbal communication. John Benjamins Publishing Company.

-  Windfuhr, G. L. (1979), Persian grammar: History and state of its study (Vol. 12). Walter de Gruyter.