بررسی موج چاکنایی همخوان‌ روان /r/ در زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زبان‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف مقاله بررسی موج چاکنایی همخوان‌ روان /r/ در زبان فارسی و در 11 بافت آوایی است. بدین‌جهت، صدای 10 گویشور زبان فارسی معیار با استفاده از دستگاه حنجره‌نگار (EGG) ضبط و سپس با نرم‌افزارهای Speech Studio، Praat و EGG Works مرحله‌ی بسته‌بودن هر یک از دوره‌ها اندازه‌گیری شد. نتیجه‌ی بررسی نشان می‌دهد که بافت آغاز واژه، بین دو واکه، قبل و بعد از همخوان‌های واکدار باعث کاهش نسبت بسته‌بودن موج چاکنایی /r/ می‌شود. /r/ در بافت بین دو واکه، به‌صورت زنشی تولید می‌شود و نیز در پایان واژه، بعد از همخوان‌های بیواک و واکدار و در میان واژه، قبل از همخوان‌های بیواک و در پایان واژه، بعد از واکه‌ها واکرفته می‌شود و فرایند تولید این همخوان در پایان واژه و بعد از همخوان‌های بیواک و واکدار با سایش همراه است. همچنین در تمام تلفظ‌های /r/ بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  سپنتا، ساسان (1377)، آواشناسی فیزیکی زبان فارسی؛ اصفهان: نشر گل‌ها.
-  صادقی، وحید (1389)، «آواشناسی و واج‌شناسی همخوان­های چاکنایی»، پژوهش­های زبان­شناسی، بهار و تابستان، شمارۀ دوم: 94-26.
-  صادقی، وحید (1390)، «تنوع واجگونه‌ای/r/ در زبان فارسی: مطالعۀ آزمایشگاهی»: مجلۀ انجمن زبان­شناسی ایران، پائیز و زمستان، شمارۀ دوم: 23-1.
-  علی‌نژاد، بتول؛ حسینی بالام، فهیمه (1391)، مبانی آواشناسی آکوستیکی؛ چاپ اول، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
- موسوی، ندا؛ علی­نژاد، بتول (1394)، «بررسی موج چاکنایی واکه­های فارسی با استفاده از الکتروگلوتوگرافی»: پژوهش­های زبان­شناسی، بهار و تابستان، سال 6.  شمارۀ 1: 80-61.
-  Baken, R. J. (1992), »Electroglottography«, Journal of Voice, vol. 6, no. 2, pp. 98–110.
Childers, DG. Hicks, DM. Moore GP. Eskenazi L. Lalwani AL. (1990), »Electroglottography and vocal fold physiology«, CRC Critical Reviews in Biomedical Engineering, 12, 131-161.
-  Chomsky, N. and Halle, M (1968). »The sound pattern of English«. Harper and Row, New York.
-  Colton, R. H. and Conture, E. G. (1990), »Problems and pitfalls of electroglottography«, Journal of Voice, vol. 4, no. 1, pp. 10–24.
-  Faria, A. (1989), »Estimation of glottal source parameters from diverse signals«. University of Berkeley.
-  Henrich, N., d’Alessandro, C., Doval, B. & Castellengo, M. (2004), »On the use of the derivative of electroglottographic signals for characterization of nonpathological phonation«, The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 115, no. 3, pp. 1321–1332.
-  Laver, J. (1994), »Principles of phonetics«, Cambridge: Cambridge University Press
-  Lieberman, Ph. And Blumstein. (1998), Speech physiology, speech perception, and acoustic phonetics, Cambridge: Cambridge University Press.
-  Marasek, K. (1997), »EGG & voice quality«, web page. Referenced 20 December 2004.
-  Pulakka, H. (2005), »Analysis of Human voice production using Inverse filtering, High- Speed Imaging, And Electroglottography«, Helsinki University of Technology. Department of Computer Science and Engineering.
-  Rosenberg, A. E. (1971), »Effect of glottal pulse shape on the quality of natural vowels«, The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 49, no. 2, 583–590.