مقایسه بازنمود عواطف واستعاره های مفهومی در زبان ناشنوایان وشنوایان بالغ

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

در مقاله حاضر بازنمود استعاره مفهومی به ویژه استعاره عشق در زبان ناشنوایان و تفاوت‌های آن با فارسی زبانان شنوا مورد بررسی شده است. به این منظور با 28 ناشنوا حول محور احساسات و روابط عاشقانه مصاحبه انجام‌شد. در انتها چگونگی ساخت و دامنه استفاده از استعاره‌های مفهومی عشق، بین فارسی زبانان شنوا و زبان اشاره طبیعی ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که اگر چه به طور کلی دامنه ساخت و استفاده از استعاره نزد ناشنوایان نسبت به فارسی زبانان شنوا محدودتر است، اما در برخی قلمرو‌ها از جمله مواردی که از ظرفیت‌های زیستی بدن انسان و تجربه‌های جسمانی نشات گرفته‌اند، استعاره مفهومی عشق در اشاره‌های زبان اشاره طبیعی به طور گسترده توسط ناشنوایان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در جامعه آماری مورد بررسی قلمرو های ماده خوراکی، برتری اجتماعی و جنون-دیوانگی به ترتیب 80، 17 و 33 درصد بیشتر از قلمرو شنوایان مشاهده شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  مدرسی، یحیی و بیجاری، مریم (1381)، «زبان و فرهنگ ناشنوایان تهرانی»: نامه انسان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-  ملکیان، معصومه (1391)، بررسی کاربرد استعارۀ احساس در گفتار روزمره: مطالعۀ موردی شهر تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی، تهران، دانشگاه الزهرا.
-  موسوی نسب، سارا (1394)، بازنمود عواطف و استعاره‌های مفهومی در زبان ناشنوایان بالغ در مقایسه با شنوایان، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه الزهرا تهران.
-  روحی، مهری (1387)، بررسی استعارۀ احساسات در زبان فارسی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه بوعلی همدان.
-  Chan, Marjorie K. M. and Xu, W. (2009). "Modality effects revisited: iconicity in Chinese sign language", In James H-Y. Tai and Jane Tsay, (Eds.), Taiwan Sign Language and Beyond, pp. 49-81. The Taiwan Institute for the Humanities National Chung Cheng University.
-  Mandel, M. (1977). "Iconic devices in American sign language", In Lynn A. Friedman, (ed.), On the Other, Hand pp. 57–107. London: Academic Press.
-  Lakoff, G. and M. Johnson, (1980a). Metaphors We Live By. Chicago and London: Chaicago University press.
-  Lakoff, G. and M. Johnson, (1980b). “Conceptual metaphor in everyday language”. In journal of Philosophy. 77/8.453-486.    
-  Lakoff, G, (1987). Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. Chicago: Chicago University Press.
-  Lakoff, G, Kӧvecses, Z, (1987). “The cognitive model of anger inherent in American English”. In Cultural Models in Language and Thought: ed. Dorothy Holland. Cambridge University Press. 195-221.
-  Oviedo, A. (2004). Classifiers in Venezuelan Sign Language, Hamburg, Signum.
-  Pirzad, S. M, A. Pazhakh, and Hayati A, (2012). "A Comparative Study on Basic Emotion Conceptual Metaphors in English and Persian Literary Texts”   International Education Studies.
-  Klima, E.S. and Bellugi, U. (1979). The Signs of Language. Cambridge and London: Harvard University Press.
-  Kovecses, Z, (2000). Metaphor and Emotion: Language, Culture, and Body Human Feeling. Cambridge: Cambridge University Press.
-  Kovecses, Z, (2002). Metaphor: A Practical Introduction. Oxford: Oxford University Press.
-  Kovecses, Z, (2006). Language, Mind and Culture: A Practical Introduction. Oxford: Oxford University Press.
-  Kovecses, Z, (2008a). “Metaphor and emotion”. Ed. R. W., Jr Gibbs. In Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press. 380-394. 
-  Kovecses, Z, (2008b). “The conceptual structure of happiness”. Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced studies.
-  Sutton-Spence, R. and Woll, B. (1999). The Linguistics of British Sign Language: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
-  Tai, J. (2005). "Modality effects: Iconicity in Taiwan sign language", In Dah-an Ho and Ovid J.L.