بررسی ارتباط قواعد واژواجی زبان فارسی با خط فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

علیرغم فقدان رابطه یک-به-یک میان همه واج‌های زبان فارسی و نگاره‌ها ، که خود باعث فاصله گرفتن نظام نوشتاری فارسی از نظام نوشتاری آرمانی می‌شود، فارسی‌زبانان در برخورد با صورت نوشتاری کلمات خارج از واژگان ذهنی خود ( out of vocabulary words ) توانایی تلفظ کردن چنین کلماتی را دارند. یک نوع از اطلاعاتی که آن‌ها در این راستا از آن بهره می‌جویند، اطلاعات مربوط به ساختار زبان فارسی است. این اطلاعات شامل آشنایی با انواع تکواژها در زبان فارسی (تکواژهای آزاد، مقید (که خود شامل انواع وندها تصریفی و اشتقاقی است) ، نحوه تقطیع کلمه به تکواژهای تشکیل‌دهنده و قواعد واژواجی زبان فارسی و نمود نوشتاری مربوط به آن‌ها است. در تحقیق حاضر قواعد واژواجی زبان فارسی و رابطه میان این قواعد و خط فارسی به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است.


کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  طباطبائی، علاءالدین (1376)، فعل بسیط فارسی و واژه­سازی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
-  بی­جن­خان، محمود و علایی، الهام (1392)، [بررسی الگوهای ساختواژی عربی وارد شده در زبان فارسی]، پژوهش­های زبانشناسی تطبیقی، سال سوم، شماره 5.
-  علایی، الهام و بی­جن­خان، محمود (1392)، «عمق خط فارسی»، پژوهش­های زبانی (مجله سابق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران)، دوره 4، شماره 1.
-  کشانی، خسرو (1371)، اشتقاق پسوندی در زبان فارسی امروز، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
-  Carlisle, J. F., and L. A. Katz. (2006), Effects of word and morpheme familiarity on reading derived words. Springer, reading and writing.Vol.19: 669-693.
-  Malmkjӕr, K. (2004), The linguistics encyclopedia. Second edition. Routledge (Talor and Francis group). London and New York.
-  Megerdoomian, K. (2000), Persian computational morphology: A unification-based approach. Computer and cognitive science (MCCS-00-320).
-  Megerdoomian, K.(2004), Finite state morphological analysis of Persian. Workshop on computational approaches to Arabic script-based languages. Switzerland.