نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ایرانیان باستان بررسی دادورزی ایرانیان در منابع عربی و مقایسه آن با نهج البلاغه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 145-169]
 • استعاره سازی بررسی مقایسه ای ساخت اضافه در زبان فارسی بر اساس الگوی های شناختی و غیرشناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 59-91]
 • اسم مرکب مقایسه رده‌شناختی اسم مرکب در فارسی و انگلیسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-17]
 • افعال تبدیلی معنا در افعال ساخته شده از فرایند تبدیل در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 37-58]

ب

 • برون‌مرکز مقایسه رده‌شناختی اسم مرکب در فارسی و انگلیسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-17]
 • بسط استعاری شبه وند شدگی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-85]

پ

 • پایه بررسی و توصیف معنای واژه‌ی «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-106]
 • پیکره زبانی پویا کاربرد پیکره های زبانی پویا در ترجمه اینترنتی متون فارسی به انگلیسی؛ بررسی عوامل مؤثر در بروز خطا [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 129-147]

ت

 • تابو بررسی و طبقه‌بندی دشواژه‌های رایج فارسی در تداول عامه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 107-124]
 • تابو زبانی بررسی و طبقه‌بندی دشواژه‌های رایج فارسی در تداول عامه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 107-124]
 • تراز بررسی رده شناختی ویژگی‌های نشانه‌گذاری و رفتاری ساخت‌های دو مفعولی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 125-144]
 • ترجمه اینترنتی کاربرد پیکره های زبانی پویا در ترجمه اینترنتی متون فارسی به انگلیسی؛ بررسی عوامل مؤثر در بروز خطا [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 129-147]
 • ترجمه ماشینی کاربرد پیکره های زبانی پویا در ترجمه اینترنتی متون فارسی به انگلیسی؛ بررسی عوامل مؤثر در بروز خطا [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 129-147]
 • ترکیب مقایسه رده‌شناختی اسم مرکب در فارسی و انگلیسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-17]
 • تفاوت نحوی تفاوت‌های گفتمانی و نحوی جملات گسسته و شبه‌گسسته در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 33-63]
 • تفاوت‌های گفتمانی تفاوت‌های گفتمانی و نحوی جملات گسسته و شبه‌گسسته در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 33-63]

ج

 • جایگزین‌ناپذیری تفاوت‌های گفتمانی و نحوی جملات گسسته و شبه‌گسسته در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 33-63]
 • جملة شبه‌گسسته تفاوت‌های گفتمانی و نحوی جملات گسسته و شبه‌گسسته در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 33-63]
 • جملة گسسته تفاوت‌های گفتمانی و نحوی جملات گسسته و شبه‌گسسته در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 33-63]
 • جنسیت بررسی و طبقه‌بندی دشواژه‌های رایج فارسی در تداول عامه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 107-124]

ح

 • حتی بررسی و توصیف معنای واژه‌ی «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-106]
 • حوزه¬های مفهومی شبه وند شدگی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-85]
 • حوزه واژگانی بررسی و طبقه‌بندی دشواژه‌های رایج فارسی در تداول عامه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 107-124]

د

 • درون‌مرکز مقایسه رده‌شناختی اسم مرکب در فارسی و انگلیسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-17]
 • دستوری¬شدگی شبه وند شدگی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-85]
 • دشتی ساخت کنایی در گویش دشتی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 13-36]
 • دشواژه بررسی و طبقه‌بندی دشواژه‌های رایج فارسی در تداول عامه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 107-124]

ر

 • رابطه توارث بررسی مقایسه ای ساخت اضافه در زبان فارسی بر اساس الگوی های شناختی و غیرشناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 59-91]
 • رده‌شناسی مقایسه رده‌شناختی اسم مرکب در فارسی و انگلیسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-17]
 • رده‌شناسی بررسی رده شناختی ویژگی‌های نشانه‌گذاری و رفتاری ساخت‌های دو مفعولی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 125-144]

ز

 • زبانشناسی پیکره کاربرد پیکره های زبانی پویا در ترجمه اینترنتی متون فارسی به انگلیسی؛ بررسی عوامل مؤثر در بروز خطا [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 129-147]
 • زبانشناسی رایانه¬ای کاربرد پیکره های زبانی پویا در ترجمه اینترنتی متون فارسی به انگلیسی؛ بررسی عوامل مؤثر در بروز خطا [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 129-147]
 • زبان شناسی شناختی بررسی مقایسه ای ساخت اضافه در زبان فارسی بر اساس الگوی های شناختی و غیرشناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 59-91]
 • زبان‌شناسی شناختی بررسی و توصیف معنای واژه‌ی «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-106]

س

 • ساخت اضافه بررسی مقایسه ای ساخت اضافه در زبان فارسی بر اساس الگوی های شناختی و غیرشناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 59-91]
 • ساخت دومفعولی بررسی رده شناختی ویژگی‌های نشانه‌گذاری و رفتاری ساخت‌های دو مفعولی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 125-144]
 • ساخت کنایی ساخت کنایی در گویش دشتی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 13-36]
 • ساخت ناگذرا گزاره های غیرفعلی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 19-32]

ش

 • شبه¬وند شبه وند شدگی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-85]
 • شعر معاصر بررسی تطبیقی دیدگاه های نقدی نیمایوشیج و نازک الملائکه [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-127]

ع

 • عدالت بررسی دادورزی ایرانیان در منابع عربی و مقایسه آن با نهج البلاغه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 145-169]
 • علی(ع) بررسی دادورزی ایرانیان در منابع عربی و مقایسه آن با نهج البلاغه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 145-169]

ف

 • فرایند تبدیل معنا در افعال ساخته شده از فرایند تبدیل در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 37-58]
 • فعل ملاحظات ریشه‌شناختى دربارة چند فعل کهن فارسى [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • فعل ربطی گزاره های غیرفعلی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 19-32]

ک

 • کعب چگونگی تلفّظ «کعبتین» در زبان و ادب فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 87-106]
 • کعبتین چگونگی تلفّظ «کعبتین» در زبان و ادب فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 87-106]
 • کلمۀمرکب شبه وند شدگی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-85]

گ

 • گزاره غیرفعلی گزاره های غیرفعلی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 19-32]
 • گسسته ساخت کنایی در گویش دشتی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 13-36]
 • گونه بنیادین ساخت اضافه بررسی مقایسه ای ساخت اضافه در زبان فارسی بر اساس الگوی های شناختی و غیرشناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 59-91]

م

 • متوازن مقایسه رده‌شناختی اسم مرکب در فارسی و انگلیسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-17]
 • متون کهن فارسی ملاحظات ریشه‌شناختى دربارة چند فعل کهن فارسى [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • مجاز معنا در افعال ساخته شده از فرایند تبدیل در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 37-58]
 • محدودیتهای گزینشی گزاره های غیرفعلی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 19-32]
 • مرز‌نما بررسی و توصیف معنای واژه‌ی «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-106]
 • مسیر‌پیما بررسی و توصیف معنای واژه‌ی «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-106]
 • مشخصه‌های رفتاری بررسی رده شناختی ویژگی‌های نشانه‌گذاری و رفتاری ساخت‌های دو مفعولی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 125-144]
 • مشخصه‌های نشانه‌گذاری بررسی رده شناختی ویژگی‌های نشانه‌گذاری و رفتاری ساخت‌های دو مفعولی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 125-144]
 • مضاعف سازی ساخت کنایی در گویش دشتی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 13-36]
 • مطابقه ساخت کنایی در گویش دشتی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 13-36]
 • مقولات واژگانی معنا در افعال ساخته شده از فرایند تبدیل در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 37-58]

ن

 • نازک ملائکه بررسی تطبیقی دیدگاه های نقدی نیمایوشیج و نازک الملائکه [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-127]
 • نرد چگونگی تلفّظ «کعبتین» در زبان و ادب فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 87-106]
 • نظریه بازفهرست معنا در افعال ساخته شده از فرایند تبدیل در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 37-58]
 • نقد ادبی معاصر بررسی تطبیقی دیدگاه های نقدی نیمایوشیج و نازک الملائکه [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-127]
 • نما بررسی و توصیف معنای واژه‌ی «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-106]
 • نیما یوشیج بررسی تطبیقی دیدگاه های نقدی نیمایوشیج و نازک الملائکه [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-127]
 • نهج البلاغه بررسی دادورزی ایرانیان در منابع عربی و مقایسه آن با نهج البلاغه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 145-169]
 • نوع عمل گزاره های غیرفعلی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 19-32]

و

 • واژه بست ساخت کنایی در گویش دشتی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 13-36]
 • وجه اشتقاق ملاحظات ریشه‌شناختى دربارة چند فعل کهن فارسى [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • وند ساخت کنایی در گویش دشتی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 13-36]

ه

 • هسته‌داری مقایسه رده‌شناختی اسم مرکب در فارسی و انگلیسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-17]