نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آینده نقش‌های «خواه» در فارسی امروز [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 1-12]

ا

 • اتصال بخش اصلی بندهای چندمحمولی زبان فارسی بررسی بخش اصلیِ بی‌زمان براساس دستور نقش و ارجاع [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 73-83]
 • اثرات سرنمون فرهنگ‌نگاری در قلمرو زبان‌شناسی شناختی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 135-144]
 • استان ایلام گویش‌سنجی و نقشه‌نگاری رایانشی زبان‌گونه‌های شمال استان ایلام بر پایه تحلیل انبوهه‌ داده‌های زبانی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 145-163]
 • استعاره دستوری شدگی تکواژ «- ات» در ساخت ماضی مطلق متعدی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 99-126]
 • استعاره عشق مقایسه بازنمود عواطف واستعاره های مفهومی در زبان ناشنوایان وشنوایان بالغ [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 43-60]
 • استعاره مفهومی مقایسه بازنمود عواطف واستعاره های مفهومی در زبان ناشنوایان وشنوایان بالغ [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 43-60]
 • اطلس گویشی گویش‌سنجی و نقشه‌نگاری رایانشی زبان‌گونه‌های شمال استان ایلام بر پایه تحلیل انبوهه‌ داده‌های زبانی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 145-163]
 • افعال حسی چندمعنایی فعل حسی ”دیدن“ در زبان فارسی: پژوهشی شناختی و پیکره‌ای [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 61-73]
 • افعال معین در زبان فارسی: رویکرد دستوری‌شدگی افعال معین در زبان فارسی: رویکرد دستوری‌شدگی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 181-192]

ب

 • باباطاهر واژه‌ها و ساخت‌های گویشی در دوبیتی‌های باباطاهر [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 23-42]
 • برجستگی تأکیدی کارکرد‌های گفتمانی تغییر ترتیب موضوع‌های اصلی جمله در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 85-97]
 • برجسته‌سازی کارکرد‌های گفتمانی تغییر ترتیب موضوع‌های اصلی جمله در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 85-97]
 • بسامدپریشی بررسی کیفیت واک در هجاهای تکیه‌دار زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 165-179]
 • بند بی‌زمان بندهای چندمحمولی زبان فارسی بررسی بخش اصلیِ بی‌زمان براساس دستور نقش و ارجاع [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 73-83]

پ

 • پیشایندسازی کارکرد‌های گفتمانی تغییر ترتیب موضوع‌های اصلی جمله در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 85-97]
 • پیکره چندمعنایی فعل حسی ”دیدن“ در زبان فارسی: پژوهشی شناختی و پیکره‌ای [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 61-73]
 • پیوند ناهمپایه‌سازی بندهای چندمحمولی زبان فارسی بررسی بخش اصلیِ بی‌زمان براساس دستور نقش و ارجاع [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 73-83]

ت

 • تاتی بررسی ساخت تجربه گر در گویش تاتی جوبُنی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 149-166]
 • تأکید تقابلی کارکرد‌های گفتمانی تغییر ترتیب موضوع‌های اصلی جمله در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 85-97]
 • ترتیب سازه‌ها برخی ویژگی‌های رده‌شناختی گویش بختیاری مسجدسلیمان [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 167-183]
 • تشخیص ‏پذیری نشان‏داری رده‏ شناختی مفعول [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 43-53]
 • تطابق واژگانی توالی گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 13-41]
 • تعامل‌پذیری فرهنگ‌نگاری در قلمرو زبان‌شناسی شناختی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 135-144]
 • تکیه بررسی کیفیت واک در هجاهای تکیه‌دار زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 165-179]

ج

 • جان‏داری نشان‏داری رده‏ شناختی مفعول [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 43-53]
 • جنسیت بررسی تناوب های جدید در نامگذاری کودکان ایرانی بر اساس رویکرد نشانه ای [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 201-212]
 • جوبُنی بررسی ساخت تجربه گر در گویش تاتی جوبُنی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 149-166]

چ

 • چندمعنایی فرهنگ‌نگاری در قلمرو زبان‌شناسی شناختی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 135-144]
 • چندمعنایی چندمعنایی فعل حسی ”دیدن“ در زبان فارسی: پژوهشی شناختی و پیکره‌ای [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 61-73]

ح

 • حذف مسیرنمای مقصد حذف مکان نما و مسیرنمای مقصد در زبان فارسی: رویکردی ریزنحو بنیان [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 1-22]
 • حذف مکان‌نما حذف مکان نما و مسیرنمای مقصد در زبان فارسی: رویکردی ریزنحو بنیان [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 1-22]

د

 • دستگاه حنجره‌نگار بررسی موج چاکنایی همخوان‌ روان /r/ در زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 115-133]
 • دستور معرفی کتاب « درآمدی بر زبان شناسی شناختی » [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 213-223]
 • دستوری شدگی دستوری شدگی تکواژ «- ات» در ساخت ماضی مطلق متعدی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 99-126]
 • دستور شناختی نگاهی دیگر به دیگر؛ رویکردی شناختی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 55-71]
 • دستور نقش‌گرای هلیدی بررسی گروه اسمی مفعولی در زبان فارسی از منظر دستور نقش گرای هلیدی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 127-147]
 • دیگر نگاهی دیگر به دیگر؛ رویکردی شناختی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 55-71]
 • دوبیتی‌ واژه‌ها و ساخت‌های گویشی در دوبیتی‌های باباطاهر [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 23-42]

ر

 • رابطه میان قواعد واژواجی زبان فارسی با خط فارسی بررسی ارتباط قواعد واژواجی زبان فارسی با خط فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 93-113]
 • رده‌شناسی برخی ویژگی‌های رده‌شناختی گویش بختیاری مسجدسلیمان [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 167-183]
 • ریشه شناسی نام بررسی تناوب های جدید در نامگذاری کودکان ایرانی بر اساس رویکرد نشانه ای [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 201-212]
 • رویکرد رده‌شناختی نظام حالت در گویش خوانساری با رویکردی رده شناختی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 185-199]
 • رویکرد ریزنحو حذف مکان نما و مسیرنمای مقصد در زبان فارسی: رویکردی ریزنحو بنیان [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 1-22]
 • رویکرد نشانه ای بررسی تناوب های جدید در نامگذاری کودکان ایرانی بر اساس رویکرد نشانه ای [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 201-212]

ز

 • زبان اشاره ایرانی مقایسه بازنمود عواطف واستعاره های مفهومی در زبان ناشنوایان وشنوایان بالغ [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 43-60]
 • زبان شناسی شناختی معرفی کتاب « درآمدی بر زبان شناسی شناختی » [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 213-223]
 • زبان‌شناسی شناختی نگاهی دیگر به دیگر؛ رویکردی شناختی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 55-71]
 • زبان طبیعی مقایسه بازنمود عواطف واستعاره های مفهومی در زبان ناشنوایان وشنوایان بالغ [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 43-60]
 • زبان فارسی نگاهی دیگر به دیگر؛ رویکردی شناختی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 55-71]
 • زبان فارسی قلب نحوی در زبان فارسی: رویکرد بهینگی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 75-92]
 • زبان فارسی حذف مکان نما و مسیرنمای مقصد در زبان فارسی: رویکردی ریزنحو بنیان [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 1-22]
 • زمان دستوری نقش‌های «خواه» در فارسی امروز [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 1-12]

س

 • ساخت اطلاعی توالی گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 13-41]
 • ساخت تجربه گر بررسی ساخت تجربه گر در گویش تاتی جوبُنی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 149-166]
 • ساخت مجهول برخی ویژگی‌های رده‌شناختی گویش بختیاری مسجدسلیمان [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 167-183]
 • ساخت ملکی برخی ویژگی‌های رده‌شناختی گویش بختیاری مسجدسلیمان [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 167-183]

ش

 • شیب طیفی بررسی کیفیت واک در هجاهای تکیه‌دار زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 165-179]
 • شبه‌ناهمپایه‌سازی بندهای چندمحمولی زبان فارسی بررسی بخش اصلیِ بی‌زمان براساس دستور نقش و ارجاع [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 73-83]

ف

 • فرانقش بینافردی بررسی گروه اسمی مفعولی در زبان فارسی از منظر دستور نقش گرای هلیدی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 127-147]
 • فرانقش تجربی بررسی گروه اسمی مفعولی در زبان فارسی از منظر دستور نقش گرای هلیدی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 127-147]
 • فرانقش متنی بررسی گروه اسمی مفعولی در زبان فارسی از منظر دستور نقش گرای هلیدی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 127-147]
 • فعل وجهی نقش‌های «خواه» در فارسی امروز [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 1-12]

ق

 • قیاس دستوری شدگی تکواژ «- ات» در ساخت ماضی مطلق متعدی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 99-126]
 • قالب فرهنگ‌نگاری در قلمرو زبان‌شناسی شناختی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 135-144]
 • قلب نحوی قلب نحوی در زبان فارسی: رویکرد بهینگی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 75-92]
 • قواعد واژواجی بررسی ارتباط قواعد واژواجی زبان فارسی با خط فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 93-113]

ک

 • کارکرد گفتمانی کارکرد‌های گفتمانی تغییر ترتیب موضوع‌های اصلی جمله در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 85-97]
 • کتاب معرفی کتاب « درآمدی بر زبان شناسی شناختی » [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 213-223]
 • کیفیت واک بررسی کیفیت واک در هجاهای تکیه‌دار زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 165-179]
 • کلمات خارج از واژگان بررسی ارتباط قواعد واژواجی زبان فارسی با خط فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 93-113]

گ

 • گروه اسمی مفعولی فارسی بررسی گروه اسمی مفعولی در زبان فارسی از منظر دستور نقش گرای هلیدی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 127-147]
 • گروه‌های حرف اضافه‌ای توالی گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 13-41]
 • گواه نمائی دستوری شدگی تکواژ «- ات» در ساخت ماضی مطلق متعدی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 99-126]
 • گویش بختیاری برخی ویژگی‌های رده‌شناختی گویش بختیاری مسجدسلیمان [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 167-183]
 • گویش خوانساری نظام حالت در گویش خوانساری با رویکردی رده شناختی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 185-199]
 • گویش‌سنجی گویش‌سنجی و نقشه‌نگاری رایانشی زبان‌گونه‌های شمال استان ایلام بر پایه تحلیل انبوهه‌ داده‌های زبانی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 145-163]
 • گویش های ایرانی واژه‌ها و ساخت‌های گویشی در دوبیتی‌های باباطاهر [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 23-42]
 • گونه‌های زبانی گویش‌سنجی و نقشه‌نگاری رایانشی زبان‌گونه‌های شمال استان ایلام بر پایه تحلیل انبوهه‌ داده‌های زبانی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 145-163]

م

 • محدودیت قلب نحوی در زبان فارسی: رویکرد بهینگی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 75-92]
 • مضارع نقش‌های «خواه» در فارسی امروز [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 1-12]
 • معرفی معرفی کتاب « درآمدی بر زبان شناسی شناختی » [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 213-223]
 • معرفگی نشان‏داری رده‏ شناختی مفعول [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 43-53]
 • معناشناسی شناختی چندمعنایی فعل حسی ”دیدن“ در زبان فارسی: پژوهشی شناختی و پیکره‌ای [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 61-73]
 • معنا‌شناسی شناختی نگاهی دیگر به دیگر؛ رویکردی شناختی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 55-71]
 • معنی‌شناسی شناختی معرفی کتاب « درآمدی بر زبان شناسی شناختی » [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 213-223]
 • مفعول صریح نشان‏داری رده‏ شناختی مفعول [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 43-53]
 • موج چاکنایی بررسی موج چاکنایی همخوان‌ روان /r/ در زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 115-133]

ن

 • نام شناسی کودک بررسی تناوب های جدید در نامگذاری کودکان ایرانی بر اساس رویکرد نشانه ای [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 201-212]
 • نحو قلب نحوی در زبان فارسی: رویکرد بهینگی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 75-92]
 • نسبت بسته‌بودن بررسی موج چاکنایی همخوان‌ روان /r/ در زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 115-133]
 • نشان‏داری رده‏ شناختی نشان‏داری رده‏ شناختی مفعول [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 43-53]
 • نظام حالت نظام حالت در گویش خوانساری با رویکردی رده شناختی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 185-199]
 • نظریه بهینگی قلب نحوی در زبان فارسی: رویکرد بهینگی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 75-92]
 • نمود دستوری شدگی تکواژ «- ات» در ساخت ماضی مطلق متعدی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 99-126]
 • نمود و نفی در فارس وجهیت، نمود و نفی در فارس [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 193-201]

و

 • وابستگی واژگانی توالی گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 13-41]
 • وجهیت وجهیت، نمود و نفی در فارس [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 193-201]
 • وزن دستوری توالی گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 13-41]
 • ویژگی های گویشی واژه‌ها و ساخت‌های گویشی در دوبیتی‌های باباطاهر [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 23-42]

ه

 • همپایه‌سازی بندهای چندمحمولی زبان فارسی بررسی بخش اصلیِ بی‌زمان براساس دستور نقش و ارجاع [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 73-83]
 • همخوان‌های روان بررسی موج چاکنایی همخوان‌ روان /r/ در زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 115-133]
 • هویت اجتماعی بررسی تناوب های جدید در نامگذاری کودکان ایرانی بر اساس رویکرد نشانه ای [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 201-212]