نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آشنایی بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 129-150]
 • آغاز مکالمه تلفنی بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 129-150]
 • آنونبی کُرُشی، توصیف دستوری پیکره بنیاد مریم نورزایی، کارینا جهانی، اِریک آنونبی، و عباس علی آهنگر، اوپسالا 2015 [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 219-224]
 • آهنگر کُرُشی، توصیف دستوری پیکره بنیاد مریم نورزایی، کارینا جهانی، اِریک آنونبی، و عباس علی آهنگر، اوپسالا 2015 [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 219-224]

ا

 • استان یزد اطلس گویشی و اندازه‌گیری فاصله‌های گویشی در استان یزد [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 57-74]
 • اصطلاحات اشاره و خطاب نظام واژه ها و اصطلاحات خویشاوندی در زبان ها و گویش های ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 157-175]
 • اصطلاحات خویشاوندی نظام واژه ها و اصطلاحات خویشاوندی در زبان ها و گویش های ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 157-175]
 • اصل مرز اجباری حذف همخوان‌های انسدادی تیغه‌ای و اصل مرز اجباری در نظریه‌های غیرخطی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 91-108]
 • اطلس گویشی اطلس گویشی و اندازه‌گیری فاصله‌های گویشی در استان یزد [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 57-74]
 • الگوی واژگانی‌شدگی بازنمود اطلاعات شیوه در فعل‌های حرکتی فارسی براساس نظریة الگوهای واژگانی‌شدگی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 75-90]
 • انضمام تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-47]
 • انطباق انطباق در زبان سُهی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 187-205]

ب

 • بایاتی وزن در بایاتی های ترکی آذربایجانی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 151-163]
 • بازسازی مدل‌سازیِ نوای گفتارِ کانونی در فارسی: رویکردی تولیدی ـ نقش‌گرا [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 37-56]
 • بسامدپایه مدل‌سازیِ نوای گفتارِ کانونی در فارسی: رویکردی تولیدی ـ نقش‌گرا [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 37-56]
 • بهشت و جهنم سرود بزرگ خرَد. کشف نخستین دستنویسِ مانوی در ایران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 1-24]

پ

 • پس زمینه تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-47]
 • پیش زمینه تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-47]
 • پیوستار گذرایی بررسی پیوستار گذرایی در فعل های گروهی فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 25-35]

ت

 • تداوم پیش‌رو تصویری نو از جهت مجهول در زبان فارسی بر اساس چارچوب نقس‌گرایانه گیون [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 49-84]
 • تشدیدزدایی فرایندهای واجی تضعیف در گونه‌های کردی ایلامی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 207-225]
 • تضعیف فرایندهای واجی تضعیف در گونه‌های کردی ایلامی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 207-225]
 • تقریب هدف مدل‌سازیِ نوای گفتارِ کانونی در فارسی: رویکردی تولیدی ـ نقش‌گرا [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 37-56]
 • تناوب فاعل ابزاری تناوب های فاعل فرعی در فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 85-101]
 • تناوب فاعل مواد خام تناوب های فاعل فرعی در فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 85-101]
 • تناوب فاعل نیروی طبیعی تناوب های فاعل فرعی در فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 85-101]
 • تناوب فعلی تناوب های فاعل فرعی در فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 85-101]
 • تناوب موضوعی تناوب های فاعل فرعی در فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 85-101]
 • تنوع واژگانی اطلس گویشی و اندازه‌گیری فاصله‌های گویشی در استان یزد [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 57-74]

ج

 • جنسیت بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 129-150]
 • جهانی کُرُشی، توصیف دستوری پیکره بنیاد مریم نورزایی، کارینا جهانی، اِریک آنونبی، و عباس علی آهنگر، اوپسالا 2015 [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 219-224]

چ

ح

 • حالت‌نمایی انطباق در زبان سُهی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 187-205]
 • حذف حذف همخوان‌های انسدادی تیغه‌ای و اصل مرز اجباری در نظریه‌های غیرخطی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 91-108]
 • حرف اضافه غیرمحمولی حرف اضافه ی «سی» در دلواری: بازمانده ای از حروف اضافه ی فارسی باستان یا سرانجام دستوری شدگی اسم؟ [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 227-243]
 • حرف اضافه محمولی حرف اضافه ی «سی» در دلواری: بازمانده ای از حروف اضافه ی فارسی باستان یا سرانجام دستوری شدگی اسم؟ [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 227-243]

خ

 • خانواده ساخت گروه - واژه‌های ساختی در زبان فارسی: پیوستاری میان واژگان و نحو [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 109-126]

د

 • دستنوشتة نویافتة مانوی سرود بزرگ خرَد. کشف نخستین دستنویسِ مانوی در ایران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 1-24]
 • دستوری شدگی حرف اضافه ی «سی» در دلواری: بازمانده ای از حروف اضافه ی فارسی باستان یا سرانجام دستوری شدگی اسم؟ [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 227-243]

ر

 • رده‌شناسی هم‌پایگی عطفی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 197-217]
 • رده شناسی ساختواژی بررسی و نقد کتاب دانشگاهی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 225-232]
 • رده شناسی معنایی رده شناسی فضا در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 103-127]
 • رده شناسی نحوی بررسی و نقد کتاب دانشگاهی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 225-232]
 • رده شناسی واجی بررسی و نقد کتاب دانشگاهی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 225-232]
 • رده شناسی واژگانی بررسی و نقد کتاب دانشگاهی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 225-232]
 • رمزگذاری موازی مدل‌سازیِ نوای گفتارِ کانونی در فارسی: رویکردی تولیدی ـ نقش‌گرا [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 37-56]
 • روابط فضایی رده شناسی فضا در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 103-127]
 • روابط گروهی بررسی زبانگونه مخفی جوانان در روابط گروهی بر اساس رویکرد همسان سازی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 147-156]
 • رویداد حرکت بازنمود اطلاعات شیوه در فعل‌های حرکتی فارسی براساس نظریة الگوهای واژگانی‌شدگی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 75-90]

ز

 • زبان فارسی بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 129-150]
 • زبان فارسی تحلیل و بررسی نام‌آواها در زبان کردی و پژوهشی در مصداق‌های کُردی و فارسی آن [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 245-260]
 • زبان فارسی فعل شبه‌معین ضمیری در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 127-145]
 • زبان کردی تحلیل و بررسی نام‌آواها در زبان کردی و پژوهشی در مصداق‌های کُردی و فارسی آن [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 245-260]
 • زبانگونه جنسیت بررسی زبانگونه مخفی جوانان در روابط گروهی بر اساس رویکرد همسان سازی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 147-156]
 • زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نظام واژه ها و اصطلاحات خویشاوندی در زبان ها و گویش های ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 157-175]

س

 • ساختار گذرایی بررسی پیوستار گذرایی در فعل های گروهی فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 25-35]
 • ساختارهای مطلق رده شناسی فضا در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 103-127]
 • ساخت اضافه گروه - واژه‌های ساختی در زبان فارسی: پیوستاری میان واژگان و نحو [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 109-126]
 • ساخت فعل سبک گروه - واژه‌های ساختی در زبان فارسی: پیوستاری میان واژگان و نحو [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 109-126]
 • ساخت هم‌پایه هم‌پایگی عطفی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 197-217]
 • سازه بررسی آزمایشگاهی واکه [ɑ] در زبان فارسی بر اساس نظریه آواشناسی فانت [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 177-196]
 • سازه ی فعلی بررسی پیوستار گذرایی در فعل های گروهی فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 25-35]
 • سرنمون تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-47]
 • سن بررسی زبانگونه مخفی جوانان در روابط گروهی بر اساس رویکرد همسان سازی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 147-156]
 • سُهی انطباق در زبان سُهی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 187-205]

ش

 • شاهنامۀ فردوسی فعل شبه‌معین ضمیری در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 127-145]
 • شبه معین‌ضمیری فعل شبه‌معین ضمیری در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 127-145]
 • شعر ترکی وزن در بایاتی های ترکی آذربایجانی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 151-163]
 • شعر عامیانه وزن در بایاتی های ترکی آذربایجانی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 151-163]
 • شول سرود بزرگ خرَد. کشف نخستین دستنویسِ مانوی در ایران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 1-24]
 • شیوه بازنمود اطلاعات شیوه در فعل‌های حرکتی فارسی براساس نظریة الگوهای واژگانی‌شدگی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 75-90]

ف

 • فارس سرود بزرگ خرَد. کشف نخستین دستنویسِ مانوی در ایران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 1-24]
 • فارسی هم‌پایگی عطفی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 197-217]
 • فارسی میانه سرود بزرگ خرَد. کشف نخستین دستنویسِ مانوی در ایران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 1-24]
 • فاصلة پس‌رو تصویری نو از جهت مجهول در زبان فارسی بر اساس چارچوب نقس‌گرایانه گیون [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 49-84]
 • فاصلۀ گویشی اطلس گویشی و اندازه‌گیری فاصله‌های گویشی در استان یزد [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 57-74]
 • فرآیند بررسی پیوستار گذرایی در فعل های گروهی فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 25-35]
 • فعل شبه‌معین فعل شبه‌معین ضمیری در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 127-145]
 • فعل شیوه‌نما بازنمود اطلاعات شیوه در فعل‌های حرکتی فارسی براساس نظریة الگوهای واژگانی‌شدگی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 75-90]
 • فعل گروهی بررسی پیوستار گذرایی در فعل های گروهی فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 25-35]
 • فعل معین فعل شبه‌معین ضمیری در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 127-145]

ک

 • کانون مدل‌سازیِ نوای گفتارِ کانونی در فارسی: رویکردی تولیدی ـ نقش‌گرا [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 37-56]
 • کتمان کنش‌گر تصویری نو از جهت مجهول در زبان فارسی بر اساس چارچوب نقس‌گرایانه گیون [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 49-84]
 • کُرُشی کُرُشی، توصیف دستوری پیکره بنیاد مریم نورزایی، کارینا جهانی، اِریک آنونبی، و عباس علی آهنگر، اوپسالا 2015 [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 219-224]
 • کشفیات باستان‌شناسانه سرود بزرگ خرَد. کشف نخستین دستنویسِ مانوی در ایران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 1-24]
 • کٌنایی انطباق در زبان سُهی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 187-205]

گ

 • گذرایی تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-47]
 • گروه‌واژه گروه - واژه‌های ساختی در زبان فارسی: پیوستاری میان واژگان و نحو [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 109-126]
 • گویش دلواری حرف اضافه ی «سی» در دلواری: بازمانده ای از حروف اضافه ی فارسی باستان یا سرانجام دستوری شدگی اسم؟ [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 227-243]
 • گویش‌سنجی اطلس گویشی و اندازه‌گیری فاصله‌های گویشی در استان یزد [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 57-74]
 • گویش شناسی نظام واژه ها و اصطلاحات خویشاوندی در زبان ها و گویش های ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 157-175]
 • گونه زبان مخفی بررسی زبانگونه مخفی جوانان در روابط گروهی بر اساس رویکرد همسان سازی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 147-156]
 • گونه‌های کردی ایلامی فرایندهای واجی تضعیف در گونه‌های کردی ایلامی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 207-225]

م

 • مجرای گفتار بررسی آزمایشگاهی واکه [ɑ] در زبان فارسی بر اساس نظریه آواشناسی فانت [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 177-196]
 • مجهول تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-47]
 • مجهول تصویری نو از جهت مجهول در زبان فارسی بر اساس چارچوب نقس‌گرایانه گیون [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 49-84]
 • مدل لوله‌ای بررسی آزمایشگاهی واکه [ɑ] در زبان فارسی بر اساس نظریه آواشناسی فانت [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 177-196]
 • مرکزی‌شدگی فرایندهای واجی تضعیف در گونه‌های کردی ایلامی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 207-225]
 • مسیر بازنمود اطلاعات شیوه در فعل‌های حرکتی فارسی براساس نظریة الگوهای واژگانی‌شدگی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 75-90]
 • مطابقه انطباق در زبان سُهی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 187-205]
 • مکالمه کاوی بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 129-150]
 • مکان شناسی رده شناسی فضا در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 103-127]
 • موضوعیت نسبی تصویری نو از جهت مجهول در زبان فارسی بر اساس چارچوب نقس‌گرایانه گیون [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 49-84]

ن

 • نام آو تحلیل و بررسی نام‌آواها در زبان کردی و پژوهشی در مصداق‌های کُردی و فارسی آن [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 245-260]
 • نظریه بهینگی حذف همخوان‌های انسدادی تیغه‌ای و اصل مرز اجباری در نظریه‌های غیرخطی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 91-108]
 • نظریه خود واحد حذف همخوان‌های انسدادی تیغه‌ای و اصل مرز اجباری در نظریه‌های غیرخطی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 91-108]
 • نظریه فانت بررسی آزمایشگاهی واکه [ɑ] در زبان فارسی بر اساس نظریه آواشناسی فانت [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 177-196]
 • نظریه‌ی وزنی وزن در بایاتی های ترکی آذربایجانی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 151-163]
 • نورزایی کُرُشی، توصیف دستوری پیکره بنیاد مریم نورزایی، کارینا جهانی، اِریک آنونبی، و عباس علی آهنگر، اوپسالا 2015 [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 219-224]

و

 • واج‌شناسی زایشی فرایندهای واجی تضعیف در گونه‌های کردی ایلامی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 207-225]
 • واژگان- نحو گروه - واژه‌های ساختی در زبان فارسی: پیوستاری میان واژگان و نحو [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 109-126]
 • واکه [ɑ] بررسی آزمایشگاهی واکه [ɑ] در زبان فارسی بر اساس نظریه آواشناسی فانت [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 177-196]
 • وزن شعر وزن در بایاتی های ترکی آذربایجانی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 151-163]

ه

 • هم‌پایگی عطفی هم‌پایگی عطفی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 197-217]
 • هم‌پایه‌ساز هم‌پایگی عطفی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 197-217]
 • همخوان انسدادی تیغه‌ای حذف همخوان‌های انسدادی تیغه‌ای و اصل مرز اجباری در نظریه‌های غیرخطی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 91-108]
 • همسان سازی بررسی زبانگونه مخفی جوانان در روابط گروهی بر اساس رویکرد همسان سازی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 147-156]