نمایه کلیدواژه ها

ا

 • احمد شاملو معنای ضمنی و اهمیت آن در شعر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 139-147]
 • ادبیّات داستانی تحلیل عناصر داستانی ویس و رامین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-138]
 • ارجاع‌دهی تحلیل ضمایر و معرفگی بر مبنای نگرش زبان شناسی شناختگرا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 65-83]
 • استعاره استعاره در اشعار نصرت رحمانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 149-162]
 • اسکلت معنایی بررسی نقش معنایی پسوند-ی ‌در ز بان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 93-114]
 • اشتقاق بررسی فرایند اشتقاق در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 185-207]
 • اصل هم‌نمایه‌سازی بررسی نقش معنایی پسوند-ی ‌در ز بان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 93-114]
 • افعال زیرشمول فعل گفتن تحلیل گذرایی افعال «زیرشمول فعل گفتن» بر اساس نظریة پیش‌نمونه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 57-66]
 • الگوی لیچ بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی بر مبنای الگوی لیچ [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 113-128]
 • ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد فروغ فرخزاد، فرزند جهان امروز [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 139-156]
 • امیلی دیکنسن معنای ضمنی و اهمیت آن در شعر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 139-147]
 • اندرز و حکمت ویژگی‌های زبان‌شناختی و سبک‌شناختی در شعر باباطاهر عریان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-56]
 • انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 177-187]

ب

 • باباطاهر ویژگی‌های زبان‌شناختی و سبک‌شناختی در شعر باباطاهر عریان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-56]
 • برجسته‌سازی بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی بر مبنای الگوی لیچ [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 113-128]

پ

 • پاسخ و پاسخمان(answerhood) نقش فن‌تعبیر در تحلیل متن: رویکردی براساس نظریه مناسبت [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 157-175]
 • پی‌بست‌های ضمیری بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاوره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 85-91]
 • پرسش نقش فن‌تعبیر در تحلیل متن: رویکردی براساس نظریه مناسبت [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 157-175]
 • پژوهش پَژوهش یا پِژوهش [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 189-204]
 • پیش‌انگاشتی گفتمان دلالی سکوت از دیدگاه زبان‌شناسی (تقاطع سکوت در تعامل اجتماعی و سکوت روایی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 163-183]
 • پیش‌نمونگی تحلیل گذرایی افعال «زیرشمول فعل گفتن» بر اساس نظریة پیش‌نمونه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 57-66]

ت

 • تحلیل متن نقش فن‌تعبیر در تحلیل متن: رویکردی براساس نظریه مناسبت [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 157-175]
 • ترجمه نقش ساخت اطلاعی در ترجمه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]
 • ترجمه انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 177-187]
 • ترکی آذربایجانی بررسی فرایند اشتقاق در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 185-207]
 • تعامل اجتماعی گفتمان دلالی سکوت از دیدگاه زبان‌شناسی (تقاطع سکوت در تعامل اجتماعی و سکوت روایی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 163-183]
 • تفکر جهانی فروغ فرخزاد، فرزند جهان امروز [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 139-156]
 • تکیه بررسی فرایند اشتقاق در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 185-207]
 • تماس زبانی انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 177-187]
 • تولدی دیگر فروغ فرخزاد، فرزند جهان امروز [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 139-156]

ج

 • جواز وزنی نبوغ خواجه نصیرالدین طوسی در علم عروض و قافیه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]

چ

 • چندنمایی آشنایی با ELAN: نرم‌افزار نشانه‌گذاری و تحلیل منابع زبانی چندرسانه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 51-63]

خ

 • خواجه نصیر نبوغ خواجه نصیرالدین طوسی در علم عروض و قافیه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]
 • خوشه همخوان خوشة همخوا ن در گویش گرجی شهرستان فریدون‌شهر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 115-129]

د

 • داستان شیوه‌های زبانی شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه سیمین دانشور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 67-85]
 • دانای کل شیوه‌های زبانی شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه سیمین دانشور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 67-85]
 • درون‌مایه‌ای گفتمان دلالی سکوت از دیدگاه زبان‌شناسی (تقاطع سکوت در تعامل اجتماعی و سکوت روایی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 163-183]
 • دستور واژی‌نقشی توصیف ساخت‌های تحلیلی فعل در زبان فارسی براساس دستور واژی‌نقشی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-40]
 • دمشی خوشة همخوا ن در گویش گرجی شهرستان فریدون‌شهر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 115-129]

ر

 • رمان شیوه‌های زبانی شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه سیمین دانشور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 67-85]
 • روایت گفتمان دلالی سکوت از دیدگاه زبان‌شناسی (تقاطع سکوت در تعامل اجتماعی و سکوت روایی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 163-183]

ز

 • زاویه دید تحلیل ضمایر و معرفگی بر مبنای نگرش زبان شناسی شناختگرا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 65-83]
 • زبان انگلیسی انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 177-187]
 • زبان اوستایی پَژوهش یا پِژوهش [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 189-204]
 • زبان‌شناسی آشنایی با ELAN: نرم‌افزار نشانه‌گذاری و تحلیل منابع زبانی چندرسانه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 51-63]
 • زبان شناسی شناختگرا تحلیل ضمایر و معرفگی بر مبنای نگرش زبان شناسی شناختگرا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 65-83]
 • زبان فارسی انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 177-187]
 • زبان فارسی میانه پَژوهش یا پِژوهش [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 189-204]
 • زبان فارسی‌ی نو پَژوهش یا پِژوهش [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 189-204]
 • زبان میانجی انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 177-187]
 • زبانمان متن(text linguisticity) نقش فن‌تعبیر در تحلیل متن: رویکردی براساس نظریه مناسبت [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 157-175]

س

 • ساخت اطلاعی نقش ساخت اطلاعی در ترجمه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]
 • ساخت تحلیلی توصیف ساخت‌های تحلیلی فعل در زبان فارسی براساس دستور واژی‌نقشی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-40]
 • ساخت‌گرایی بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی بر مبنای الگوی لیچ [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 113-128]
 • سادگی ویژگی‌های زبان‌شناختی و سبک‌شناختی در شعر باباطاهر عریان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-56]
 • سخن‌کاوی نقش فن‌تعبیر در تحلیل متن: رویکردی براساس نظریه مناسبت [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 157-175]
 • سکوت گفتمان دلالی سکوت از دیدگاه زبان‌شناسی (تقاطع سکوت در تعامل اجتماعی و سکوت روایی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 163-183]
 • سیمین دانشور شیوه‌های زبانی شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه سیمین دانشور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 67-85]

ش

 • شخصیت پردازی شیوه‌های زبانی شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه سیمین دانشور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 67-85]
 • شعر شفیعی بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی بر مبنای الگوی لیچ [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 113-128]
 • شناخت واقعی وعینی شیوه‌های زبانی شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه سیمین دانشور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 67-85]

ص

 • صرف و واج‌شناسی واژگانی بررسی فرایند اشتقاق در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 185-207]
 • صور خیال ویژگی‌های زبان‌شناختی و سبک‌شناختی در شعر باباطاهر عریان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-56]

ع

 • عروض عربی نبوغ خواجه نصیرالدین طوسی در علم عروض و قافیه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]
 • عروض فارسی نبوغ خواجه نصیرالدین طوسی در علم عروض و قافیه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]
 • عشق ویژگی‌های زبان‌شناختی و سبک‌شناختی در شعر باباطاهر عریان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-56]
 • عناصر داستانی تحلیل عناصر داستانی ویس و رامین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-138]

غ

 • غم ویژگی‌های زبان‌شناختی و سبک‌شناختی در شعر باباطاهر عریان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-56]

ف

 • فارسی گفتاری دورة قاجار نمایشنامه اوستاد نوروز پینه‌دوز: منبعی مهم برای مطالعه فارسی گفتاری دوره قاجار [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 87-111]
 • فارسی محاوره‌ای بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاوره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 85-91]
 • فخرالدّین اسعد تحلیل عناصر داستانی ویس و رامین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-138]
 • فرآیند صرفی- واجی بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاوره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 85-91]
 • فرهنگ‌ها پَژوهش یا پِژوهش [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 189-204]
 • فروغ فرخ‌زاد فروغ فرخزاد، فرزند جهان امروز [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 139-156]
 • فعل توصیف ساخت‌های تحلیلی فعل در زبان فارسی براساس دستور واژی‌نقشی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-40]
 • فعل کمکی توصیف ساخت‌های تحلیلی فعل در زبان فارسی براساس دستور واژی‌نقشی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-40]
 • فن‌تعبیر(hermeneutics) نقش فن‌تعبیر در تحلیل متن: رویکردی براساس نظریه مناسبت [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 157-175]
 • فورانی خوشة همخوا ن در گویش گرجی شهرستان فریدون‌شهر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 115-129]

ق

 • قافیه نبوغ خواجه نصیرالدین طوسی در علم عروض و قافیه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]
 • قصّه تحلیل عناصر داستانی ویس و رامین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-138]

گ

 • گذرایی تحلیل گذرایی افعال «زیرشمول فعل گفتن» بر اساس نظریة پیش‌نمونه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 57-66]
 • گرجی خوشة همخوا ن در گویش گرجی شهرستان فریدون‌شهر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 115-129]

ل

 • لفظ‌گرایی رویکردی شناختی به لفظ‌گرایی در نابینایان مادرزاد [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 41-50]

م

 • ماهرانه گفتمان دلالی سکوت از دیدگاه زبان‌شناسی (تقاطع سکوت در تعامل اجتماعی و سکوت روایی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 163-183]
 • مبداء استعارة اسامی خاص در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 131-138]
 • متون نمایشی نمایشنامه اوستاد نوروز پینه‌دوز: منبعی مهم برای مطالعه فارسی گفتاری دوره قاجار [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 87-111]
 • مدل انطباقی استعارة اسامی خاص در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 131-138]
 • مدل میان طبقه ای استعارة اسامی خاص در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 131-138]
 • مردم پَژوهش یا پِژوهش [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 189-204]
 • مرکب برون مرکز بررسی فرایند اشتقاق در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 185-207]
 • مرکب درون مرکز بررسی فرایند اشتقاق در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 185-207]
 • مرکب متوازن بررسی فرایند اشتقاق در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 185-207]
 • مشخّصة معنایی بررسی نقش معنایی پسوند-ی ‌در ز بان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 93-114]
 • میعاد در لجن استعاره در اشعار نصرت رحمانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 149-162]
 • معیار الاشعار نبوغ خواجه نصیرالدین طوسی در علم عروض و قافیه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]
 • معرفگی تحلیل ضمایر و معرفگی بر مبنای نگرش زبان شناسی شناختگرا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 65-83]
 • معنای تحلیلی نقش ساخت اطلاعی در ترجمه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]
 • معنای ضمنی معنای ضمنی و اهمیت آن در شعر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 139-147]
 • معنی قاموسی معنای ضمنی و اهمیت آن در شعر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 139-147]
 • مقصد استعارة اسامی خاص در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 131-138]
 • منظر تحلیل ضمایر و معرفگی بر مبنای نگرش زبان شناسی شناختگرا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 65-83]

ن

 • نابینای مادرزاد رویکردی شناختی به لفظ‌گرایی در نابینایان مادرزاد [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 41-50]
 • ناسازواری ویژگی‌های زبان‌شناختی و سبک‌شناختی در شعر باباطاهر عریان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-56]
 • نشانه‌گذاری آشنایی با ELAN: نرم‌افزار نشانه‌گذاری و تحلیل منابع زبانی چندرسانه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 51-63]
 • نصرت رحمانی استعاره در اشعار نصرت رحمانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 149-162]
 • نظریه مناسبت نقش فن‌تعبیر در تحلیل متن: رویکردی براساس نظریه مناسبت [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 157-175]
 • نگاشت استعارة اسامی خاص در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 131-138]
 • نگاه زنانه شیوه‌های زبانی شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه سیمین دانشور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 67-85]
 • نمود معنایی-واژگانی بررسی نقش معنایی پسوند-ی ‌در ز بان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 93-114]
 • نویسنده معاصر شیوه‌های زبانی شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه سیمین دانشور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 67-85]

و

 • واژه‌بستِ [-ro] بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاوره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 85-91]
 • واک‌دار خوشة همخوا ن در گویش گرجی شهرستان فریدون‌شهر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 115-129]
 • ویس و رامین تحلیل عناصر داستانی ویس و رامین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-138]

ه

 • هنجارگریزی بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی بر مبنای الگوی لیچ [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 113-128]