نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آذربایجانی بازنگاهی به پسوند –گری با نگاهی به داده‌هایی از آذربایجانی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 193-217]
 • آره/بله-نه نقش‌نمای گفتمانی آره/بله-نه در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 65-91]
 • آزمون ادراکی دستکاری و مطالعه ادراکی جملات خبری به سؤالی بله/ خیر با استفاده از دو الگوی شیب و همزمان‌سازی- کپی‌برداری [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 307-324]
 • آشنایی بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 129-150]
 • آغاز مکالمه تلفنی بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 129-150]
 • آغازه تأثیر محدودیت رعایت توالی رسایی بر فرایندهای واجی و آوایی زبان کردی (گویش کلهری) [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 35-45]
 • آگهی‌نما معناپردازی رنگ در آگهی نماهای بهارِ فاطمیِ شهر تهران [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 1-20]
 • آلزایمر بررسی تطبیقی ویژگی تکرار در گفتمان سالمندان آلزایمری و عادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آمیختگی مفهومی بازکاوی سورۀ بقره بر اساس نظریه آمیختگی مفهومی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 59-84]
 • آمیختگی مفهومی تحلیل معنایی پسوند کوچک‌ساز «-‌َک» در زبان فارسی براساس الگوی ژورافسکی و نظریۀ آمیختگی مفهومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آینده نقش‌های «خواه» در فارسی امروز [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 1-12]
 • آنونبی کُرُشی، توصیف دستوری پیکره بنیاد مریم نورزایی، کارینا جهانی، اِریک آنونبی، و عباس علی آهنگر، اوپسالا 2015 [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 219-224]
 • آهنگ تجزیه و تحلیل الگوی آهنگ پاره‌گفتارهایِ گونه‌ی کاشانی در مقایسه با فارسی معیار بر اساس مدل شیب [(مقالات آماده انتشار)]
 • آهنگر کُرُشی، توصیف دستوری پیکره بنیاد مریم نورزایی، کارینا جهانی، اِریک آنونبی، و عباس علی آهنگر، اوپسالا 2015 [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 219-224]
 • آواشناسی تجزیه و تحلیل الگوی آهنگ پاره‌گفتارهایِ گونه‌ی کاشانی در مقایسه با فارسی معیار بر اساس مدل شیب [(مقالات آماده انتشار)]
 • آواشناسی صوت‌شناختی بررسی ر- آواهای گویش مینابی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 245-262]
 • آواشناسی فیزیکی نگاهی دیگر به ویژگی های صوت شناختی واکه های کوتاه و بلند در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 1-9]

ا

 • ابعاد معین‌شدگی افعال معین آغازی در زبان فارسی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 97-109]
 • ابن‌هانی وام واژه های فارسی دیوان ابن هانی؛ شاعر شیعه اندلس [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 143-157]
 • اتانین نقش تکیه در تقطیع وزن شعر عروضی فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 1-44]
 • اتصال بخش اصلی بندهای چندمحمولی زبان فارسی بررسی بخش اصلیِ بی‌زمان براساس دستور نقش و ارجاع [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 73-83]
 • اثرات سرنمون فرهنگ‌نگاری در قلمرو زبان‌شناسی شناختی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 135-144]
 • احساس خشم بررسی مقایسه ای استعاره های خشم در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 39-60]
 • احمد شاملو معنای ضمنی و اهمیت آن در شعر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 139-147]
 • اختلال گفتمان بررسی تطبیقی ویژگی تکرار در گفتمان سالمندان آلزایمری و عادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادب ادبِ ‌زبانی در متون تعلیمی امام محمد غزالی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 219-237]
 • ادبیات رابطه‌ی ادبیات با لغزش‌های زبانی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 1-20]
 • ادبیات تعلیمی ادبِ ‌زبانی در متون تعلیمی امام محمد غزالی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 219-237]
 • ادبیّات داستانی تحلیل عناصر داستانی ویس و رامین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-138]
 • ایدئولوژی نام‌های اماکن ورزشی در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ی آن با پیش از انقلاب: رویکردی گفتمان-بنیاد [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 23-35]
 • ایرانیان مقایسه تطبیقی مَثَل‌های دَری و فارسی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 237-253]
 • ایرانیان باستان بررسی دادورزی ایرانیان در منابع عربی و مقایسه آن با نهج البلاغه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 145-169]
 • ارتباط موضوعی واکاوی متنیِ پیوستگی و گسستگی موضوعی در کامنت‌های اینستاگرام [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 111-126]
 • ارتقایی بازنمایی نحوی افعال «خواستن» و «توانستن» [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 105-123]
 • ارجاع‌دهی تحلیل ضمایر و معرفگی بر مبنای نگرش زبان شناسی شناختگرا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 65-83]
 • ارگتیو شکل های فروپاشی ساخت ارگتیو در زبان های تاتی، تالشی و گیلکی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 167-182]
 • ایزدیفر نقد و معرفی کتاب « نظام انطباق در زبان تاتی، راحله ایزدی‌فر» [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 209-219]
 • اسالم بررسی جاینام‌های بخش اسالمِ شهرستان تالش [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 97-114]
 • اسباب عروضی سبب و وتد: بیانگر ویژگی زبانی یا عروضی؟ [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 115-131]
 • اسپانیایی تحلیل استعاره های مفهومی در یک طبقه بندی جدید با تکیه بر نمــونه هایی از زبان های فارسی و اسپانیایی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 141-165]
 • استان ایلام گویش‌سنجی و نقشه‌نگاری رایانشی زبان‌گونه‌های شمال استان ایلام بر پایه تحلیل انبوهه‌ داده‌های زبانی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 145-163]
 • استان یزد اطلس گویشی و اندازه‌گیری فاصله‌های گویشی در استان یزد [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 57-74]
 • استعارة مفهومی بیان استعاری غم و شادی در گفتار روزمره‌ [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 114-139]
 • استعارة مفهومی بررسی استعاره در علوم رایانه ای از دیدگاه زبان شناسی شناختی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 155-171]
 • استعارة مفهومی خشم استعارة‌ شناختی «خشم گرما است» بررسی مقایسه‌ای زبان‌های فارسی و عربی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 177-198]
 • استعاره بررسی مقایسه ای استعاره های خشم در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 39-60]
 • استعاره استعاره در اشعار نصرت رحمانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 149-162]
 • استعاره دستوری شدگی تکواژ «- ات» در ساخت ماضی مطلق متعدی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 99-126]
 • استعاره معرّفی و بررسی کتاب "مقدّمه‌ای بر شناخت‌پژوهی استعاره؛ قطره در نهان‌خانۀ صدف"، تألیف دکتر حبیب‌اللّه قاسم‌زاده. انتشارات ارجمند، 1398 [(مقالات آماده انتشار)]
 • استعاره جهتی تحلیل استعاره های مفهومی در یک طبقه بندی جدید با تکیه بر نمــونه هایی از زبان های فارسی و اسپانیایی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 141-165]
 • استعاره ساختی تحلیل استعاره های مفهومی در یک طبقه بندی جدید با تکیه بر نمــونه هایی از زبان های فارسی و اسپانیایی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 141-165]
 • استعاره سازی بررسی مقایسه ای ساخت اضافه در زبان فارسی بر اساس الگوی های شناختی و غیرشناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 59-91]
 • استعاره شناختی استعاره های مفهومی غم در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره ای [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 85-99]
 • استعاره عشق مقایسه بازنمود عواطف واستعاره های مفهومی در زبان ناشنوایان وشنوایان بالغ [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 43-60]
 • استعاره مفهومی مقایسه بازنمود عواطف واستعاره های مفهومی در زبان ناشنوایان وشنوایان بالغ [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 43-60]
 • استعاره مفهومی کاربرد استعاره در بیان بیماری سرطان [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 207-224]
 • استعاره‌ی مفهومی مقایسه‌ی استعاره‌های مفهومی شادی در زبان‌های فارسی، کردی و گیلکی:رویکرد شناختی [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 125-142]
 • استعاره هستی شناختی تحلیل استعاره های مفهومی در یک طبقه بندی جدید با تکیه بر نمــونه هایی از زبان های فارسی و اسپانیایی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 141-165]
 • استعارۀ مفهومی پنج کلان الگوی استعاری در رباعیات اصیل خیام [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 89-104]
 • استعارۀ مفهومی بسط مفاهیم استعاری عشق در حوزۀ شکار (با تکیه بر استعارة «چهرۀ معشوق شکارگاه است» در ادبیات فارسی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • استنتاج آگاهانه بررسی چگونگی درک زمان افعال در چهارچوب معناشناسی پیش فرض براساس نتایج به دست آمده از ردیابی چشمی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 81-99]
 • اسکلت معنایی بررسی نقش معنایی پسوند-ی ‌در ز بان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 93-114]
 • اسم مرکب مقایسه رده‌شناختی اسم مرکب در فارسی و انگلیسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-17]
 • اسم‌ مرکب ساخت معنا در اسم‌های مرکب زبان فارسی به‌عنوان آمیزه‌های مفهومی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 75-96]
 • اشتقاق بررسی فرایند اشتقاق در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 185-207]
 • اشتقاق مطالعه تطبیقی عملکرد معنایی وند ـگر در زبان فارسی و وزن فَعّال در زبان عربی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 69-85]
 • اشعار محلی همدانی وزن اشعار عامیانه همدانی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 177-186]
 • اصطلاحات اشاره و خطاب نظام واژه ها و اصطلاحات خویشاوندی در زبان ها و گویش های ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 157-175]
 • اصطلاحات خویشاوندی نظام واژه ها و اصطلاحات خویشاوندی در زبان ها و گویش های ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 157-175]
 • اصل اقتصاد زبانی میزان رعایت اقتصاد زبانی در واژه‏گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 123-134]
 • اصل تمامیت حوزه‌ها تبیین پردازشی فرایند خروج بند موصولی بر پایۀ دستور گفتمانی‌نقشی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 311-330]
 • اصل درزمانی نقش قدرت همخوانی و قوانین بهینه در بروز فرایندهای واجی در زبان‌ فارسی بر مبنای رویکرد ونمان [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 325-345]
 • اصل فرافکن گسترده فرایند حالت‌بخشی و رابطه آن با سازه‌فرمانی در اشتقاق جملات زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 25-46]
 • اصل کاستن حوزه‌ها تبیین پردازشی فرایند خروج بند موصولی بر پایۀ دستور گفتمانی‌نقشی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 311-330]
 • اصل مرز اجباری حذف همخوان‌های انسدادی تیغه‌ای و اصل مرز اجباری در نظریه‌های غیرخطی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 91-108]
 • اصل هم‌زمانی نقش قدرت همخوانی و قوانین بهینه در بروز فرایندهای واجی در زبان‌ فارسی بر مبنای رویکرد ونمان [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 325-345]
 • اصل هم‌نمایه‌سازی بررسی نقش معنایی پسوند-ی ‌در ز بان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 93-114]
 • اطلاع کهنه وضعیت اطلاعی سازه‌های جمله با ترتیب نشاندار [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 133-145]
 • اطلاع نو وضعیت اطلاعی سازه‌های جمله با ترتیب نشاندار [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 133-145]
 • اطلس گویشی اطلس گویشی و اندازه‌گیری فاصله‌های گویشی در استان یزد [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 57-74]
 • اطلس گویشی گویش‌سنجی و نقشه‌نگاری رایانشی زبان‌گونه‌های شمال استان ایلام بر پایه تحلیل انبوهه‌ داده‌های زبانی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 145-163]
 • افزایش تأثیر محدودیت رعایت توالی رسایی بر فرایندهای واجی و آوایی زبان کردی (گویش کلهری) [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 35-45]
 • افزوده وابسته‌های مشارک‌محور در زبان فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 79-99]
 • افعال تبدیلی معنا در افعال ساخته شده از فرایند تبدیل در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 37-58]
 • افعال حرکتی نقش افعال حرکتی و سببی در ساخت امر تکریمی از منظر دستوری‌شدگی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 159-174]
 • افعال حسی چندمعنایی فعل حسی ”دیدن“ در زبان فارسی: پژوهشی شناختی و پیکره‌ای [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 61-73]
 • افعال زیرشمول فعل گفتن تحلیل گذرایی افعال «زیرشمول فعل گفتن» بر اساس نظریة پیش‌نمونه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 57-66]
 • افعال سببی نقش افعال حرکتی و سببی در ساخت امر تکریمی از منظر دستوری‌شدگی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 159-174]
 • افعال کنشی انضمام مفعول و ارتباط آن با نوع عمل در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 55-79]
 • افعال معین در زبان فارسی: رویکرد دستوری‌شدگی افعال معین در زبان فارسی: رویکرد دستوری‌شدگی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 181-192]
 • افعال وجهی بررسی دستوری‌شدگ فعل وجهی vastenدر گیلکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • افعال وجهی فرعی بازنمایی نحوی افعال «خواستن» و «توانستن» [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 105-123]
 • اقلیتهای مذهبی مقایسه تطبیقی مَثَل‌های دَری و فارسی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 237-253]
 • اکنون‌گرایی اروپایی طیف‌های عقلانیت و مرام در جهان‌بینی اکنون‌گرا از امروز تا خیام [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 1-23]
 • اکنون‌گرایی خیامی طیف‌های عقلانیت و مرام در جهان‌بینی اکنون‌گرا از امروز تا خیام [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 1-23]
 • التقای واکه‌ها غلت‌سازی واکه به عنوان راهکاری برای رفع التقای واکه‌ها بررسی نمونه‌ای در کردی کلهری [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 263-275]
 • الریاض بررسی گفتمان انتقادی انرژی هسته‌ای ایران در روزنامه الریاض عربستان بر اساس الگوی ون‌دایک [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 127-146]
 • الگوی انطباق کنایی ساخت‌شدگی به مثابه‌ی رویکردی برای تحلیل تغییرات زبانی؛ شواهدی از ساخت‌های کنایی نشان‌دار در هورامی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 127-148]
 • الگوی چندمعنایی قاعده‌مند بررسی شبکه معنائی دو حرف‌اضافه: bæ, læ در زبان کردی سورانی و پیرااضافه های: " læ … æwæ/dɑ, bæ… æwæ/dɑ " در چهار چوب معناشناسی شناختی [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 83-104]
 • الگوی شیب تیلر تجزیه و تحلیل الگوی آهنگ پاره‌گفتارهایِ گونه‌ی کاشانی در مقایسه با فارسی معیار بر اساس مدل شیب [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی لیچ بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی بر مبنای الگوی لیچ [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 113-128]
 • الگوهای حساس به بافت نحوی بررسی امکان افزایش صحت یک ابزار برچسب‌دهی به اجزای کلام در فارسی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 95-110]
 • الگوهای ساختواژی عربی بررسی الگوهای ساختواژی عربی وارد شده در زبان فارسی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 1-22]
 • الگوهای صفت فاعلی بررسی علت تنوع ساختواژی در صفات فاعلی زبان فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 237-252]
 • الگوی همزمان‌سازی کپی‌برداری دستکاری و مطالعه ادراکی جملات خبری به سؤالی بله/ خیر با استفاده از دو الگوی شیب و همزمان‌سازی- کپی‌برداری [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 307-324]
 • الگوی واژگانی‌شدگی بازنمود اطلاعات شیوه در فعل‌های حرکتی فارسی براساس نظریة الگوهای واژگانی‌شدگی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 75-90]
 • اماکن ورزشی نام‌های اماکن ورزشی در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ی آن با پیش از انقلاب: رویکردی گفتمان-بنیاد [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 23-35]
 • ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد فروغ فرخزاد، فرزند جهان امروز [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 139-156]
 • امید طبیب‌زاده نقد و بررسی کتاب دستور زبان فارسی بر اساس نظریة گروه‌های خودگردان در دستور وابستگی تألیف دکتر امید طبیب‌زاده [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 187-194]
 • امر تکریمی نقش افعال حرکتی و سببی در ساخت امر تکریمی از منظر دستوری‌شدگی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 159-174]
 • امکان‌سنجی ساخت پیکرة متنی: طراحی مدل امکان‌سنجی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 279-309]
 • امیلی دیکنسن معنای ضمنی و اهمیت آن در شعر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 139-147]
 • انتقال زبانی «تداخل زبانی ناخودآگاه» پدیده‌ای ناشناخته‌ در شعر خاقانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انحراف رابطه‌ی ادبیات با لغزش‌های زبانی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 1-20]
 • اندرز و حکمت ویژگی‌های زبان‌شناختی و سبک‌شناختی در شعر باباطاهر عریان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-56]
 • اندلس وام واژه های فارسی دیوان ابن هانی؛ شاعر شیعه اندلس [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 143-157]
 • انرژی هسته‌ای ایران بررسی گفتمان انتقادی انرژی هسته‌ای ایران در روزنامه الریاض عربستان بر اساس الگوی ون‌دایک [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 127-146]
 • اینستاگرام واکاوی متنیِ پیوستگی و گسستگی موضوعی در کامنت‌های اینستاگرام [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 111-126]
 • انسجام پیوستگی و همبستگی "زن" در تحلیل پیکره-بنیاد ضرب‌المثل‌های ایرانی:بررسی تطبیقی تحلیل گفتمان [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 101-119]
 • انضمام انضمام مفعول و ارتباط آن با نوع عمل در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 55-79]
 • انضمام تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-47]
 • انطباق انطباق در زبان سُهی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 187-205]
 • انقلاب اسلامی ایران نام‌های اماکن ورزشی در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ی آن با پیش از انقلاب: رویکردی گفتمان-بنیاد [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 23-35]
 • انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 177-187]
 • اوتاد عروضی سبب و وتد: بیانگر ویژگی زبانی یا عروضی؟ [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 115-131]

ب

 • بایاتی وزن در بایاتی های ترکی آذربایجانی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 151-163]
 • باباطاهر ویژگی‌های زبان‌شناختی و سبک‌شناختی در شعر باباطاهر عریان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-56]
 • باباطاهر واژه‌ها و ساخت‌های گویشی در دوبیتی‌های باباطاهر [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 23-42]
 • باباطاهر گویش‌شناسی اشعار باباطاهر و اهمیت آن در بازسازی زبان بومی پیشین همدان [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 45-78]
 • بازسازی مدل‌سازیِ نوای گفتارِ کانونی در فارسی: رویکردی تولیدی ـ نقش‌گرا [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 37-56]
 • بازنمایی معنایی برچسب‌گذاری خودکار فراگفتمان موضع‌گیری مقالات علمی فارسی با استفاده از یادگیری عمیق [(مقالات آماده انتشار)]
 • بافت آوایی بررسی صوتی میزان قوت همخوان‌های سایشی فارسی در بافت‌های آوایی و نوایی مختلف [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 147-172]
 • باهمایی بررسی باهم‌آیی پیش‌فعل و همکرد «کشیدن» در فعل مرکب فارسی بر اساس نظریة واژگان زایشی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 87-113]
 • باهمایی عناصر احساسی بررسی میزان حضور و باهمایی عناصر سازنده طرحواره احساس در زبان فارسی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 37-56]
 • بختیاری استان چهارمحال و بختیاری در اطلس زبان‌های ایران: روش‌شناسی پژوهش و پراکندگی زبانی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 47-69]
 • بخش‌پذیری تحلیل تیرگی و شفافیت در اصطلاحات زبان عربی برپایة الگوی نانبرگ [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 215-236]
 • بدگویی تحلیلی زبان‌شناختی از پدیدۀ " بدگویی/غیبت" [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 57-74]
 • بیدل دهلوی بررسی تطبیقی اوزان دوری و دوپاره با کاربرد آن ها در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 139-167]
 • بدن‌مندی استعارات بسط مفاهیم استعاری عشق در حوزۀ شکار (با تکیه بر استعارة «چهرۀ معشوق شکارگاه است» در ادبیات فارسی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • برت برچسب‌گذاری خودکار فراگفتمان موضع‌گیری مقالات علمی فارسی با استفاده از یادگیری عمیق [(مقالات آماده انتشار)]
 • برجستگی تأکیدی کارکرد‌های گفتمانی تغییر ترتیب موضوع‌های اصلی جمله در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 85-97]
 • برجسته‌سازی بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی بر مبنای الگوی لیچ [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 113-128]
 • برجسته‌سازی کارکرد‌های گفتمانی تغییر ترتیب موضوع‌های اصلی جمله در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 85-97]
 • برجسته‌سازی بررسی گفتمان انتقادی انرژی هسته‌ای ایران در روزنامه الریاض عربستان بر اساس الگوی ون‌دایک [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 127-146]
 • برچسب‌گذاری اجزای واژگانی کلام معرفی یک پیکرة متنی تخصصی: پیکرة پژوهش‌نامه [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 271-289]
 • برخورد زبانی تقابل بین عربی فتوحات و عربی کلاسیک در متون متقدم فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 95-160]
 • برنامه کمینه‌گرایی بررسی دلایل دوبندی بودن ساخت های چندپرسش واژه ای: هم پایه و چندگانه [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 153-175]
 • برون‌مرکز مقایسه رده‌شناختی اسم مرکب در فارسی و انگلیسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-17]
 • بسامدپایه مدل‌سازیِ نوای گفتارِ کانونی در فارسی: رویکردی تولیدی ـ نقش‌گرا [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 37-56]
 • بسامدپریشی بررسی کیفیت واک در هجاهای تکیه‌دار زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 165-179]
 • بسط استعاری شبه وند شدگی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-85]
 • بسط استعاری و فاعل غیرمختار نمود تکمیلی در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 169-191]
 • بیش مشخص‌سازی تغییرات نقشی وندهای جمعِ اسم در فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 101-120]
 • بلندترین زیر دنبالة مشترک (LCS) پیکرة متنی تطبیقی فارسی-انگلیسی حوزة تخصصی فاوا [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 121-141]
 • بنیادی بازنمایی نحوی افعال «خواستن» و «توانستن» [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 105-123]
 • بند بی‌زمان بندهای چندمحمولی زبان فارسی بررسی بخش اصلیِ بی‌زمان براساس دستور نقش و ارجاع [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 73-83]
 • بند موصولی تبیین پردازشی فرایند خروج بند موصولی بر پایۀ دستور گفتمانی‌نقشی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 311-330]
 • بهار فاطمی معناپردازی رنگ در آگهی نماهای بهارِ فاطمیِ شهر تهران [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 1-20]
 • بهشت و جهنم سرود بزرگ خرَد. کشف نخستین دستنویسِ مانوی در ایران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 1-24]
 • به شدت در خطر سنجش کفایت سند اجرایی یونسکو در شناسایی میزان درخطر بودن ده گونه ی منتخب زبان های ایرانی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 149-177]
 • به‌طرز وخیم در خطر سنجش کفایت سند اجرایی یونسکو در شناسایی میزان درخطر بودن ده گونه ی منتخب زبان های ایرانی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 149-177]
 • بهینگی دوسویه بهینگی در متن: محرک‌های پیش‌انگاری [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 1-22]
 • بوم نقش دربارۀ زبان آدم: نقد و بررسی کتابِ « زبانِ آدم: انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت» [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 239-256]

پ

 • پایان‌نامه‌ها تحلیلی پیکره‌ای از ساختار گفتمانی چکیده‌های پایان‌نامه‌های فارسی در برخی رشته‌های علوم انسانی، فنی‌مهندسی و علوم پایه [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 153-181]
 • پاسخ و پاسخمان(answerhood) نقش فن‌تعبیر در تحلیل متن: رویکردی براساس نظریه مناسبت [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 157-175]
 • پایگاه‌دادگان گفتاری طراحی و ضبط پایگاه‌دادگان گفتاری برای سیستم‌های تبدیل متن به گفتار فارسی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 69-84]
 • پایه بررسی و توصیف معنای واژه‌ی «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-106]
 • پی‌بست بررسی واژه‌بست در زبان تاتی گونة دروی [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 37-59]
 • پی‌بست‌های ضمیری بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاوره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 85-91]
 • پیرااضافه بررسی شبکه معنائی دو حرف‌اضافه: bæ, læ در زبان کردی سورانی و پیرااضافه های: " læ … æwæ/dɑ, bæ… æwæ/dɑ " در چهار چوب معناشناسی شناختی [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 83-104]
 • پیرااضافه دستوری‌شدگی «مر» و پیرااضافۀ «مر ... را» در زبان فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 221-242]
 • پراکندگی زبانی استان چهارمحال و بختیاری در اطلس زبان‌های ایران: روش‌شناسی پژوهش و پراکندگی زبانی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 47-69]
 • پرسش نقش فن‌تعبیر در تحلیل متن: رویکردی براساس نظریه مناسبت [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 157-175]
 • پژوهش پَژوهش یا پِژوهش [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 189-204]
 • پسایندسازی بررسی ساخت اطلاع و ساخت نحوی سازه‌های پسایند‌شده در جملات ساده نشان‌دار فارسی (یک مطالعه پیکره محور) [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 137-151]
 • پسایند سازی وضعیت اطلاعی سازه‌های جمله با ترتیب نشاندار [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 133-145]
 • پسرک لبوفروش صورت‌بندی گفتمان و استراتژی‌های زبانی داستان « پسرک لبوفروش » صمد بهرنگی با رویکرد تحلیل گفتمان لاکلا و موف [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 181-197]
 • پس زمینه تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-47]
 • پسوند بررسی فرایندهای واژ- واجی پسوندهای گویش تاتی تاکستان بر مبنای نظریه بهینگی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 199-218]
 • پسوندهای اشتقاقی بررسی ترتیب پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی در چارچوب رویکرد ترتیب مبتنی بر پیچیدگی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 173-197]
 • پیشایندسازی کارکرد‌های گفتمانی تغییر ترتیب موضوع‌های اصلی جمله در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 85-97]
 • پیشایندسازی ساخت‌های ترتیب سازه‌ای: شواهدی از حاشیۀ چپ بند فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 35-74]
 • پیشایند سازی وضعیت اطلاعی سازه‌های جمله با ترتیب نشاندار [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 133-145]
 • پیش‌انگاری بهینگی در متن: محرک‌های پیش‌انگاری [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 1-22]
 • پیش‌انگاره‌ی موضوعیت بررسی رابطة میان مبتدا، مبتداسازی و پیش‌‌‌انگارة موضوعیت در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 1-17]
 • پیش‌انگاشتی گفتمان دلالی سکوت از دیدگاه زبان‌شناسی (تقاطع سکوت در تعامل اجتماعی و سکوت روایی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 163-183]
 • پیش‌آوری کانون بررسی رابطة میان مبتدا، مبتداسازی و پیش‌‌‌انگارة موضوعیت در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 1-17]
 • پیش‌بست‌سازی واژه‌بست‌های ضمیری در جوشقانی، شواهدی از پیش‌بست‌سازی و میان‌بست‌سازی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 75-93]
 • پیش زمینه تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-47]
 • پیش فرض های شناختی بررسی چگونگی درک زمان افعال در چهارچوب معناشناسی پیش فرض براساس نتایج به دست آمده از ردیابی چشمی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 81-99]
 • پیش‌نمونگی تحلیل گذرایی افعال «زیرشمول فعل گفتن» بر اساس نظریة پیش‌نمونه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 57-66]
 • پیکرة تطبیقی پیکرة متنی تطبیقی فارسی-انگلیسی حوزة تخصصی فاوا [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 121-141]
 • پیکرة زبانی ساخت پیکرة متنی: طراحی مدل امکان‌سنجی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 279-309]
 • پیکرة متنی طراحی و ضبط پایگاه‌دادگان گفتاری برای سیستم‌های تبدیل متن به گفتار فارسی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 69-84]
 • پیکرة متنی ساخت پیکرة متنی: طراحی مدل امکان‌سنجی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 279-309]
 • پیکره چندمعنایی فعل حسی ”دیدن“ در زبان فارسی: پژوهشی شناختی و پیکره‌ای [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 61-73]
 • پیکره معرفی یک پیکرة متنی تخصصی: پیکرة پژوهش‌نامه [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 271-289]
 • پیکره ای – رایانشی بررسی متغیر زمان در گفتمان سه رئیس جمهور سابق تونس، مصر و لیبی(بن علی، مبارک و قذافی) با رویکرد سبک شناسی رایانشی- پیکره ای [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 127-142]
 • پیکره زبانی پویا کاربرد پیکره های زبانی پویا در ترجمه اینترنتی متون فارسی به انگلیسی؛ بررسی عوامل مؤثر در بروز خطا [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 129-147]
 • پیوستار گذرایی بررسی پیوستار گذرایی در فعل های گروهی فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 25-35]
 • پیوستگی واکاوی متنیِ پیوستگی و گسستگی موضوعی در کامنت‌های اینستاگرام [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 111-126]
 • پیوند ناهمپایه‌سازی بندهای چندمحمولی زبان فارسی بررسی بخش اصلیِ بی‌زمان براساس دستور نقش و ارجاع [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 73-83]
 • پیوندهای وراثتی پیوندهای وراثتی در ساخت های اضافه در زبان فارسی بر اساس دستور ساخت [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 143-161]

ت

 • تابو بررسی و طبقه‌بندی دشواژه‌های رایج فارسی در تداول عامه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 107-124]
 • تابو زبانی بررسی و طبقه‌بندی دشواژه‌های رایج فارسی در تداول عامه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 107-124]
 • تاتی بررسی ساخت تجربه گر در گویش تاتی جوبُنی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 149-166]
 • تأثیرپذیری بررسی مفعول‌نمایی افتراقی در زبان فارسی با تکیه بر تأثیرپذیری [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 37-53]
 • تاریخ بیهقی سبک‌شناسی ویژگی های صرفی نثر تاریخ بیهقی و مقایسة آن با فارسی معاصر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 21-37]
 • تأکید تقابلی کارکرد‌های گفتمانی تغییر ترتیب موضوع‌های اصلی جمله در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 85-97]
 • تبادلی و تعاملی تحلیل تطبیقی راهبردهای فراگفتمان درسرمقاله‌های روزنامه گاردین، تایمز و تهران تایمز [(مقالات آماده انتشار)]
 • تبدیل متن به گفتار طراحی و ضبط پایگاه‌دادگان گفتاری برای سیستم‌های تبدیل متن به گفتار فارسی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 69-84]
 • تجربه‌گر ساخت موسوم به فاعل غیرکانونی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 159-187]
 • تحلیل پیکره‌ای تحلیلی پیکره‌ای از ساختار گفتمانی چکیده‌های پایان‌نامه‌های فارسی در برخی رشته‌های علوم انسانی، فنی‌مهندسی و علوم پایه [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 153-181]
 • تحلیل پیکره‌بنیاد استعاره های مفهومی غم در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره ای [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 85-99]
 • تحلیل تطبیقی تحلیل تطبیقی راهبردهای فراگفتمان درسرمقاله‌های روزنامه گاردین، تایمز و تهران تایمز [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل حوزه‌ای بررسی پدیدة دوزبانگی در گسترة جغرافیایی شهر رشت [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 19-43]
 • تحلیل گام تحلیلی زبان‌شناختی از پدیدۀ " بدگویی/غیبت" [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 57-74]
 • تحلیل گفتمان پیوستگی و همبستگی "زن" در تحلیل پیکره-بنیاد ضرب‌المثل‌های ایرانی:بررسی تطبیقی تحلیل گفتمان [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 101-119]
 • تحلیل گفتمان معنی‌شناسی قالبی و تحلیل گفتمان: سوءتعبیر و عدم‌درک در چند گفتگوی روزمره فارسی‌زبانان [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 1-19]
 • تحلیل گفتمان صورت‌بندی گفتمان و استراتژی‌های زبانی داستان « پسرک لبوفروش » صمد بهرنگی با رویکرد تحلیل گفتمان لاکلا و موف [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 181-197]
 • تحلیل گفتمان بررسی تطبیقی ویژگی تکرار در گفتمان سالمندان آلزایمری و عادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمان انتقادی داستان‌های کوتاه خسرو شاهانی بر پایۀ نظریۀ فرکلاف [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 225-252]
 • تحلیل متن نقش فن‌تعبیر در تحلیل متن: رویکردی براساس نظریه مناسبت [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 157-175]
 • تحول زبانی و وزن عروضی بررسی تطبیقی خوشۀ همخوانی آغازین در زبان فارسی و عربی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 123-134]
 • تداخل زبانی ناخودآگاه «تداخل زبانی ناخودآگاه» پدیده‌ای ناشناخته‌ در شعر خاقانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تداوم پیش‌رو تصویری نو از جهت مجهول در زبان فارسی بر اساس چارچوب نقس‌گرایانه گیون [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 49-84]
 • ترادف نزدیک بررسی قالب "سرقت" در زبان فارسی و انگلیسی بر اساس معناشناسی قالبی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 101-126]
 • تراز بررسی رده شناختی ویژگی‌های نشانه‌گذاری و رفتاری ساخت‌های دو مفعولی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 125-144]
 • ترازبندی جمله پیکرة متنی تطبیقی فارسی-انگلیسی حوزة تخصصی فاوا [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 121-141]
 • ترتیب سازه‌ها برخی ویژگی‌های رده‌شناختی گویش بختیاری مسجدسلیمان [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 167-183]
 • ترجمه نقش ساخت اطلاعی در ترجمه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]
 • ترجمه انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 177-187]
 • ترجمه اینترنتی کاربرد پیکره های زبانی پویا در ترجمه اینترنتی متون فارسی به انگلیسی؛ بررسی عوامل مؤثر در بروز خطا [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 129-147]
 • ترجمه ماشینی کاربرد پیکره های زبانی پویا در ترجمه اینترنتی متون فارسی به انگلیسی؛ بررسی عوامل مؤثر در بروز خطا [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 129-147]
 • ترکی استان چهارمحال و بختیاری در اطلس زبان‌های ایران: روش‌شناسی پژوهش و پراکندگی زبانی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 47-69]
 • ترکی آذری «تداخل زبانی ناخودآگاه» پدیده‌ای ناشناخته‌ در شعر خاقانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترکی آذربایجانی بررسی فرایند اشتقاق در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 185-207]
 • ترکی‌آذربایجانی وام‌گیری فعلی در زبان‌های فارسی، کردی و ترکی‌آذربایجانی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 97-113]
 • ترکی استانبولی تحلیلی رده‌شناختی بر فرآیند هماهنگی ممیزه گردی در گونه‌های ترکی رزن، تبریز و استانبولی در چارچوب رده‌شناسی کرن [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 253-268]
 • ترکیب مقایسه رده‌شناختی اسم مرکب در فارسی و انگلیسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-17]
 • ترکیب واژه های مرکب اولیة غیر فعلی در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 161-175]
 • ترکی تبریز تحلیلی رده‌شناختی بر فرآیند هماهنگی ممیزه گردی در گونه‌های ترکی رزن، تبریز و استانبولی در چارچوب رده‌شناسی کرن [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 253-268]
 • ترکی رزن تحلیلی رده‌شناختی بر فرآیند هماهنگی ممیزه گردی در گونه‌های ترکی رزن، تبریز و استانبولی در چارچوب رده‌شناسی کرن [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 253-268]
 • ترکی نیشابوری نشانه‌های نقش‌های معنایی مکانی در زبان ترکی نیشابوری: رویکردی توصیفی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 1-18]
 • ترکی و کردی بررسی تطبیقی ضرب المثل های منطقه ی کلیایی با ضرب المثل های فارسی و انگلیسی ، بر مبنای کتاب درآمدی بر زباشناسی شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تیرگی تحلیل تیرگی و شفافیت در اصطلاحات زبان عربی برپایة الگوی نانبرگ [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 215-236]
 • تشخیص ‏پذیری نشان‏داری رده‏ شناختی مفعول [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 43-53]
 • تشدید بررسی پیکره بنیاد فرایندهای واجی تضعیف و تقویت در ادوار تاریخی زبان فارسی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 159-176]
 • تشدیدزدایی فرایندهای واجی تضعیف در گونه‌های کردی ایلامی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 207-225]
 • تشدیدزدایی بررسی پیکره بنیاد فرایندهای واجی تضعیف و تقویت در ادوار تاریخی زبان فارسی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 159-176]
 • تصریف زدایی تغییرات نقشی وندهای جمعِ اسم در فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 101-120]
 • تضعیف فرایندهای واجی تضعیف در گونه‌های کردی ایلامی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 207-225]
 • تضعیف بررسی پیکره بنیاد فرایندهای واجی تضعیف و تقویت در ادوار تاریخی زبان فارسی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 159-176]
 • تضعیف و سایشی شدگی مقایسة فرایند سایشی شدگی در گونه های زبانی استان کرمان [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 105-121]
 • تطابق واژگانی توالی گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 13-41]
 • تعامل اجتماعی گفتمان دلالی سکوت از دیدگاه زبان‌شناسی (تقاطع سکوت در تعامل اجتماعی و سکوت روایی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 163-183]
 • تعامل‌پذیری فرهنگ‌نگاری در قلمرو زبان‌شناسی شناختی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 135-144]
 • تعامل کاربرد و صورت بررسی علت تنوع ساختواژی در صفات فاعلی زبان فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 237-252]
 • تعامل کاربرد و معنا بررسی علت تنوع ساختواژی در صفات فاعلی زبان فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 237-252]
 • تعبیر عینی و ذهنی تحلیل پیکره‌بنیاد تناوب مکانی در زبان فارسی بر اساس رویکرد علّی کرافت [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 121-157]
 • تعصب انسان محوری دربارۀ زبان آدم: نقد و بررسی کتابِ « زبانِ آدم: انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت» [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 239-256]
 • تعصب نخستی محوری دربارۀ زبان آدم: نقد و بررسی کتابِ « زبانِ آدم: انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت» [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 239-256]
 • تغییرات ساختی ساخت‌شدگی به مثابه‌ی رویکردی برای تحلیل تغییرات زبانی؛ شواهدی از ساخت‌های کنایی نشان‌دار در هورامی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 127-148]
 • تفاوت در قالب معنی‌شناسی قالبی و تحلیل گفتمان: سوءتعبیر و عدم‌درک در چند گفتگوی روزمره فارسی‌زبانان [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 1-19]
 • تفاوت نحوی تفاوت‌های گفتمانی و نحوی جملات گسسته و شبه‌گسسته در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 33-63]
 • تفاوت‌های گفتمانی تفاوت‌های گفتمانی و نحوی جملات گسسته و شبه‌گسسته در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 33-63]
 • تفکر جهانی فروغ فرخزاد، فرزند جهان امروز [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 139-156]
 • تقابل واکداری- بیواکی تقابل واکداری-بیواکی در گفتار فارسی‌زبانان انگلیسی‌آموز [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 179-197]
 • تقریب هدف مدل‌سازیِ نوای گفتارِ کانونی در فارسی: رویکردی تولیدی ـ نقش‌گرا [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 37-56]
 • تقطیع نقش تکیه در تقطیع وزن شعر عروضی فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 1-44]
 • تقطیع پذیری بررسی ترتیب پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی در چارچوب رویکرد ترتیب مبتنی بر پیچیدگی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 173-197]
 • تقویت بررسی پیکره بنیاد فرایندهای واجی تضعیف و تقویت در ادوار تاریخی زبان فارسی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 159-176]
 • تکامل دربارۀ زبان آدم: نقد و بررسی کتابِ « زبانِ آدم: انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت» [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 239-256]
 • تکرار بررسی تطبیقی ویژگی تکرار در گفتمان سالمندان آلزایمری و عادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تکرار کامل تکرار در گویش گیلکی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 135-159]
 • تکرار ناقص و تکرار پژواکی تکرار در گویش گیلکی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 135-159]
 • تکیه بررسی فرایند اشتقاق در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 185-207]
 • تکیه بررسی کیفیت واک در هجاهای تکیه‌دار زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 165-179]
 • تکیه نقش تکیه در تقطیع وزن شعر عروضی فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 1-44]
 • تکیه وزنی وزن اشعار عامیانه همدانی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 177-186]
 • تکوین زبان فارسی در گذر زمان [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 181-188]
 • تماس زبانی بررسی تأثیر زبان عربی بر نظام واجی زبان فارسی وگونه های آن [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 65-94]
 • تماس زبانی وام‌گیری فعلی در زبان‌های فارسی، کردی و ترکی‌آذربایجانی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 97-113]
 • تماس زبانی انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 177-187]
 • تنافر آوایی و پسوندشدگی بازنگاهی به پسوند –گری با نگاهی به داده‌هایی از آذربایجانی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 193-217]
 • تناوب فاعل ابزاری تناوب های فاعل فرعی در فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 85-101]
 • تناوب فاعل مواد خام تناوب های فاعل فرعی در فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 85-101]
 • تناوب فاعل نیروی طبیعی تناوب های فاعل فرعی در فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 85-101]
 • تناوب فعلی تناوب های فاعل فرعی در فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 85-101]
 • تناوب مکانی تناوب مکانی در زبان فارسی: رویکردی ساختمند [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 35-58]
 • تناوب مکانی تحلیل پیکره‌بنیاد تناوب مکانی در زبان فارسی بر اساس رویکرد علّی کرافت [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 121-157]
 • تناوب موضوعی تناوب های فاعل فرعی در فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 85-101]
 • تنوعات آوایی – واژگانی اطلس گویشی چرداول: بررسی تنوعات آوایی و اندازه‌گیری فاصله گویشی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 45-64]
 • تنوع معنایی واژه‌های مرکب مختوم به ستاک حال «پز» با مفهوم عامل‌محور ازمنظر صرف ساختی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 19-45]
 • تنوع واژگانی اطلس گویشی و اندازه‌گیری فاصله‌های گویشی در استان یزد [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 57-74]
 • توالی رسایی تأثیر محدودیت رعایت توالی رسایی بر فرایندهای واجی و آوایی زبان کردی (گویش کلهری) [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 35-45]
 • توالی‌های زمانی و سیر زمان سیر و توالی زمان در چند واژه زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 115-138]
 • توزیع فراوانی کلمات رابطه میان فراوانی واژگان تک کلمه‌ای قرآن و طول آنها برحسب حرف [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 143-154]
 • تولدی دیگر فروغ فرخزاد، فرزند جهان امروز [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 139-156]

ج

 • جایگزین‌ناپذیری تفاوت‌های گفتمانی و نحوی جملات گسسته و شبه‌گسسته در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 33-63]
 • جایگزینی واژگانی بررسی حسن‌تعبیر در زبان فارسی: رویکردی گفتمانی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 55-67]
 • جامعه‌شناسی زبان بررسی پدیدة دوزبانگی در گسترة جغرافیایی شهر رشت [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 19-43]
 • جاینام بررسی جاینام‌های بخش اسالمِ شهرستان تالش [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 97-114]
 • جان‏داری نشان‏داری رده‏ شناختی مفعول [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 43-53]
 • جسم یافتگی روش‌های تجربی در زبان‌شناسی شناختی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 359-369]
 • جملات ساده بررسی ساخت اطلاع و ساخت نحوی سازه‌های پسایند‌شده در جملات ساده نشان‌دار فارسی (یک مطالعه پیکره محور) [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 137-151]
 • جملة شبه‌گسسته تفاوت‌های گفتمانی و نحوی جملات گسسته و شبه‌گسسته در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 33-63]
 • جملة گسسته تفاوت‌های گفتمانی و نحوی جملات گسسته و شبه‌گسسته در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 33-63]
 • جمله نشاندار وضعیت اطلاعی سازه‌های جمله با ترتیب نشاندار [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 133-145]
 • جنسیت بررسی و طبقه‌بندی دشواژه‌های رایج فارسی در تداول عامه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 107-124]
 • جنسیت بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 129-150]
 • جنسیت بررسی تناوب های جدید در نامگذاری کودکان ایرانی بر اساس رویکرد نشانه ای [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 201-212]
 • جنسیت بررسی الگوهای زبان شناختی اجتماعی گویش ترکی قزوین: پژوهشی در تأثیر متغیرهای اجتماعی بر تغییرات واجی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 199-213]
 • جنسیت‌گرایی‌ بررسی پیکره‌بنیاد همایندهای واژگان زن و مرد در زبان فارسی نوشتاری معاصر: گامی در جهت بررسی گفتمان جنسیت‌گرایی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 201-235]
 • جنس دستوری بررسی تطبیقیِ نظام جنس دستوری در هورامی و عربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جنگ کاربرد استعاره در بیان بیماری سرطان [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 207-224]
 • جهانی کُرُشی، توصیف دستوری پیکره بنیاد مریم نورزایی، کارینا جهانی، اِریک آنونبی، و عباس علی آهنگر، اوپسالا 2015 [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 219-224]
 • جهان ممکن کلمات ربط شرطی در زبان فارسی‌نو [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 93-112]
 • جواز وزنی نبوغ خواجه نصیرالدین طوسی در علم عروض و قافیه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]
 • جوبُنی بررسی ساخت تجربه گر در گویش تاتی جوبُنی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 149-166]
 • جوشقانی واژه‌بست‌های ضمیری در جوشقانی، شواهدی از پیش‌بست‌سازی و میان‌بست‌سازی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 75-93]

چ

 • چارچوب های ارجاعی رده شناسی فضا در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 103-127]
 • چپ نشانی ساخت‌های ترتیب سازه‌ای: شواهدی از حاشیۀ چپ بند فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 35-74]
 • چرداول اطلس گویشی چرداول: بررسی تنوعات آوایی و اندازه‌گیری فاصله گویشی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 45-64]
 • چکیده تحلیلی پیکره‌ای از ساختار گفتمانی چکیده‌های پایان‌نامه‌های فارسی در برخی رشته‌های علوم انسانی، فنی‌مهندسی و علوم پایه [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 153-181]
 • چندصدایی و محسن مخملباف بررسی سیر دگرگونی بازنمایی زبانی مذهب در آثار محسن مخملباف [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 61-87]
 • چندمعنایی فرهنگ‌نگاری در قلمرو زبان‌شناسی شناختی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 135-144]
 • چندمعنایی چندمعنایی فعل حسی ”دیدن“ در زبان فارسی: پژوهشی شناختی و پیکره‌ای [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 61-73]
 • چندمعنایی تحلیل معنایی پسوند کوچک‌ساز «-‌َک» در زبان فارسی براساس الگوی ژورافسکی و نظریۀ آمیختگی مفهومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • چند‌معنایی بررسی چند‌معنایی فعل «شکستن» براساس انگاره‌ی معناشناسی قالبی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 21-43]
 • چند‌معنایی بررسی ‌چند‌معنایی واژگان قرآن‌کریم بر مبنای رویکرد معناشناسی واژگانی شناختی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 199-223]
 • چند معنائی راه‌های بیان التزام و کاربردهای صورت‌های التزامی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 47-57]
 • چندنمایی آشنایی با ELAN: نرم‌افزار نشانه‌گذاری و تحلیل منابع زبانی چندرسانه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 51-63]
 • چینش متن تحلیلی زبان‌شناختی از پدیدۀ " بدگویی/غیبت" [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 57-74]
 • چهارمحالی استان چهارمحال و بختیاری در اطلس زبان‌های ایران: روش‌شناسی پژوهش و پراکندگی زبانی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 47-69]

ح

 • حاشیه‌رانی بررسی گفتمان انتقادی انرژی هسته‌ای ایران در روزنامه الریاض عربستان بر اساس الگوی ون‌دایک [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 127-146]
 • حاشیۀ چپ ساخت‌های ترتیب سازه‌ای: شواهدی از حاشیۀ چپ بند فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 35-74]
 • حالت بررسی مفعول‌نمایی افتراقی در زبان فارسی با تکیه بر تأثیرپذیری [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 37-53]
 • حالت نمایی شکل های فروپاشی ساخت ارگتیو در زبان های تاتی، تالشی و گیلکی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 167-182]
 • حالت‌نمایی انطباق در زبان سُهی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 187-205]
 • حتی بررسی و توصیف معنای واژه‌ی «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-106]
 • حذف فرآیند حذف و نشانداری: محل تولید همخوان‌ها در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 11-26]
 • حذف حذف همخوان‌های انسدادی تیغه‌ای و اصل مرز اجباری در نظریه‌های غیرخطی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 91-108]
 • حذف مسیرنمای مقصد حذف مکان نما و مسیرنمای مقصد در زبان فارسی: رویکردی ریزنحو بنیان [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 1-22]
 • حذف مکان‌نما حذف مکان نما و مسیرنمای مقصد در زبان فارسی: رویکردی ریزنحو بنیان [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 1-22]
 • حرف اضافه ((با)) بررسی رده شناختی ساخت‌های همراهی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 113-135]
 • حرف اضافه غیرمحمولی حرف اضافه ی «سی» در دلواری: بازمانده ای از حروف اضافه ی فارسی باستان یا سرانجام دستوری شدگی اسم؟ [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 227-243]
 • حرف اضافه محمولی حرف اضافه ی «سی» در دلواری: بازمانده ای از حروف اضافه ی فارسی باستان یا سرانجام دستوری شدگی اسم؟ [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 227-243]
 • حرف ربط همپایه‌ساز واو همپایگی طبیعی و تصادفی در زبان فارسی از دیدگاه رده‌شناسی‌زبان [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 19-33]
 • حرکت بازنمایی حرکت در ترجمه: رویکردی شناختی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 77-95]
 • حرکت بلاغی تحلیلی پیکره‌ای از ساختار گفتمانی چکیده‌های پایان‌نامه‌های فارسی در برخی رشته‌های علوم انسانی، فنی‌مهندسی و علوم پایه [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 153-181]
 • حروف اضافه بررسی شبکه معنایی حروف اضافه ی «در» و «سر» [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 95-111]
 • حروف اضافه بررسی شبکه معنائی دو حرف‌اضافه: bæ, læ در زبان کردی سورانی و پیرااضافه های: " læ … æwæ/dɑ, bæ… æwæ/dɑ " در چهار چوب معناشناسی شناختی [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 83-104]
 • حسن تعبیر بررسی حسن‌تعبیر در زبان فارسی: رویکردی گفتمانی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 55-67]
 • حوزه عاطفی غم استعاره های مفهومی غم در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره ای [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 85-99]
 • حوزه¬های مفهومی شبه وند شدگی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-85]
 • حوزه واژگانی بررسی و طبقه‌بندی دشواژه‌های رایج فارسی در تداول عامه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 107-124]

خ

 • خاقانی «تداخل زبانی ناخودآگاه» پدیده‌ای ناشناخته‌ در شعر خاقانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیام پنج کلان الگوی استعاری در رباعیات اصیل خیام [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 89-104]
 • خانواده ساخت گروه - واژه‌های ساختی در زبان فارسی: پیوستاری میان واژگان و نحو [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 109-126]
 • خروج تبیین پردازشی فرایند خروج بند موصولی بر پایۀ دستور گفتمانی‌نقشی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 311-330]
 • خسبیدن دگرگونی چندگانة برخی آواهای ایرانی باستان در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 47-55]
 • خسرو شاهانی تحلیل گفتمان انتقادی داستان‌های کوتاه خسرو شاهانی بر پایۀ نظریۀ فرکلاف [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 225-252]
 • خط مقایسه میزان انطباق صورت مکتوب و ملفوظِ نوشتار در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 23-39]
 • خواجه نصیر نبوغ خواجه نصیرالدین طوسی در علم عروض و قافیه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]
 • خوانش شعر مقایسۀ الگوی کشش واکه ای در دو خوانش متفاوت شعر عروضی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 27-33]
 • خوشه همخوان خوشة همخوا ن در گویش گرجی شهرستان فریدون‌شهر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 115-129]
 • خوشۀ همخوانی آغازین بررسی تطبیقی خوشۀ همخوانی آغازین در زبان فارسی و عربی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 123-134]
 • خوهل خوهل و لغات مربوط به آن در زبان فارسی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 1-6]

د

 • داستان شیوه‌های زبانی شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه سیمین دانشور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 67-85]
 • داستان‌های کوتاه تحلیل گفتمان انتقادی داستان‌های کوتاه خسرو شاهانی بر پایۀ نظریۀ فرکلاف [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 225-252]
 • دانای کل شیوه‌های زبانی شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه سیمین دانشور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 67-85]
 • دخیل وام واژه های فارسی دیوان ابن هانی؛ شاعر شیعه اندلس [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 143-157]
 • دیرش نگاهی دیگر به ویژگی های صوت شناختی واکه های کوتاه و بلند در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 1-9]
 • درک مجاز و کاهش [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 59-75]
 • درک زمان بررسی چگونگی درک زمان افعال در چهارچوب معناشناسی پیش فرض براساس نتایج به دست آمده از ردیابی چشمی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 81-99]
 • درک شنیداری بررسی تطبیقی درک شنیداری گواه نمایی در فارسی، ترکی و انگلیسی از رویکرد روانشناسی زبان [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 243-257]
 • درون‌مایه‌ای گفتمان دلالی سکوت از دیدگاه زبان‌شناسی (تقاطع سکوت در تعامل اجتماعی و سکوت روایی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 163-183]
 • درون‌مرکز مقایسه رده‌شناختی اسم مرکب در فارسی و انگلیسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-17]
 • دستکاری دستکاری و مطالعه ادراکی جملات خبری به سؤالی بله/ خیر با استفاده از دو الگوی شیب و همزمان‌سازی- کپی‌برداری [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 307-324]
 • دستگاه حنجره‌نگار بررسی موج چاکنایی همخوان‌ روان /r/ در زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 115-133]
 • دستنوشتة نویافتة مانوی سرود بزرگ خرَد. کشف نخستین دستنویسِ مانوی در ایران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 1-24]
 • دسته‌بندی صرفی-نحوی دسته‌بندی نظام وجهیّت فارسی بر پایه‌ی دسته‌بندی پورتنر [(مقالات آماده انتشار)]
 • دسته‌بندی معنایی دسته‌بندی نظام وجهیّت فارسی بر پایه‌ی دسته‌بندی پورتنر [(مقالات آماده انتشار)]
 • دستور معرفی کتاب « درآمدی بر زبان شناسی شناختی » [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 213-223]
 • دستور جمله جنبه‌های دستور معترضه بر اساس نمونه‌هایی از زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 45-67]
 • دستور زبان عربی تأثیر زبان عربی بر تطابق مسنداسمی با مسند الیه جمع، در زبان فارسی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 177-188]
 • دستور زبان فارسی تأثیر زبان عربی بر تطابق مسنداسمی با مسند الیه جمع، در زبان فارسی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 177-188]
 • دستوری‌زدایی تغییرات نقشی وندهای جمعِ اسم در فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 101-120]
 • دستور ساخت پیوندهای وراثتی در ساخت های اضافه در زبان فارسی بر اساس دستور ساخت [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 143-161]
 • دستور ساخت‌بنیاد ساخت‌شدگی به مثابه‌ی رویکردی برای تحلیل تغییرات زبانی؛ شواهدی از ساخت‌های کنایی نشان‌دار در هورامی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 127-148]
 • دستور ساختمند تناوب مکانی در زبان فارسی: رویکردی ساختمند [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 35-58]
 • دستوری¬شدگی شبه وند شدگی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-85]
 • دستوری شدگی حرف اضافه ی «سی» در دلواری: بازمانده ای از حروف اضافه ی فارسی باستان یا سرانجام دستوری شدگی اسم؟ [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 227-243]
 • دستوری شدگی دستوری شدگی تکواژ «- ات» در ساخت ماضی مطلق متعدی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 99-126]
 • دستوری‌شدگی پیدایش افعال‏ دوگانه در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 69-95]
 • دستوری‌شدگی نقش افعال حرکتی و سببی در ساخت امر تکریمی از منظر دستوری‌شدگی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 159-174]
 • دستوری‌شدگی نقش‌نمای گفتمانی آره/بله-نه در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 65-91]
 • دستوری‌شدگی بررسی دستوری‌شدگ فعل وجهی vastenدر گیلکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دستوری‌شدگی پیدایش قیود «گواه‌نما» از فعل «گفتن» در فارسی: رویکرد دستوری‌شدگی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 189-219]
 • دستوری‌شدگی دستوری‌شدگی «مر» و پیرااضافۀ «مر ... را» در زبان فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 221-242]
 • دستوری‌شدگی تغییرات نقشی وندهای جمعِ اسم در فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 101-120]
 • دستور شناختی نگاهی دیگر به دیگر؛ رویکردی شناختی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 55-71]
 • دستور شناختی مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 61-82]
 • دستور شناختی معرفی و نقد کتاب دستور شناختی: مبانی نظری و کاربست آن در زبان فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 347-365]
 • دستور کلام جنبه‌های دستور معترضه بر اساس نمونه‌هایی از زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 45-67]
 • دستور معترضه جنبه‌های دستور معترضه بر اساس نمونه‌هایی از زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 45-67]
 • دستور نقشگرای سازگانی بررسی صفت‌های چند‌جزئی با درون‌داد نحوی در زبان فارسی بر‌ مبنای دستور نقش‌گرای هلیدی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 21-34]
 • دستور نقش‌گرای هلیدی بررسی گروه اسمی مفعولی در زبان فارسی از منظر دستور نقش گرای هلیدی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 127-147]
 • دستور نقش و ارجاع انضمام مفعول و ارتباط آن با نوع عمل در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 55-79]
 • دستور نقش و ارجاع ساخت های دوگذرای فارسی در دستور نقش و ارجاع [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 163-179]
 • دستور نقش و ارجاع ساخت موسوم به فاعل غیرکانونی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 159-187]
 • دستور نقش و ارجاع بررسی تعامل نمود استمراری و نوع عمل در زبان فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 253-270]
 • دستور نقش و ارجاع ساخت‌های ترتیب سازه‌ای: شواهدی از حاشیۀ چپ بند فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 35-74]
 • دستور وابستگی نقد و بررسی کتاب دستور زبان فارسی بر اساس نظریة گروه‌های خودگردان در دستور وابستگی تألیف دکتر امید طبیب‌زاده [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 187-194]
 • دستور وابستگی عدم، هسته یا وابسته؟ [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 115-122]
 • دستور واژی‌نقشی توصیف ساخت‌های تحلیلی فعل در زبان فارسی براساس دستور واژی‌نقشی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-40]
 • دشتی ساخت کنایی در گویش دشتی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 13-36]
 • دشواژه بررسی و طبقه‌بندی دشواژه‌های رایج فارسی در تداول عامه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 107-124]
 • دیگر نگاهی دیگر به دیگر؛ رویکردی شناختی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 55-71]
 • دمشی خوشة همخوا ن در گویش گرجی شهرستان فریدون‌شهر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 115-129]
 • دین بررسی روند تغییر شیوه‌ی بازنمایی زبانی دین در گفته‌ها و نوشته‌های محمدرضا پهلوی با تکیه بر الگوی نظام‌مند نقش‌گرای هلیدی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 1-15]
 • دیوان بحتری وامواژه های فارسی در دیوان بحتری [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 41-64]
 • دوبیتی گویش‌شناسی اشعار باباطاهر و اهمیت آن در بازسازی زبان بومی پیشین همدان [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 45-78]
 • دوبیتی‌ واژه‌ها و ساخت‌های گویشی در دوبیتی‌های باباطاهر [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 23-42]
 • دوبندی بررسی دلایل دوبندی بودن ساخت های چندپرسش واژه ای: هم پایه و چندگانه [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 153-175]
 • دﺳﺘﻮر ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽﻧﻘﺸﯽ تبیین پردازشی فرایند خروج بند موصولی بر پایۀ دستور گفتمانی‌نقشی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 311-330]
 • دوزبانگی و گویش گیلکی بررسی پدیدة دوزبانگی در گسترة جغرافیایی شهر رشت [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 19-43]
 • دوگان‌سازی دوگان‌سازی فعل در زبان فارسی بر مبنای نظریه دوگان‌سازی صرفی: تحلیلی ساختواژی ـ معنایی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 17-35]

ر

 • را دستوری‌شدگی «مر» و پیرااضافۀ «مر ... را» در زبان فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 221-242]
 • رابطه توارث بررسی مقایسه ای ساخت اضافه در زبان فارسی بر اساس الگوی های شناختی و غیرشناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 59-91]
 • رابطه میان قواعد واژواجی زبان فارسی با خط فارسی بررسی ارتباط قواعد واژواجی زبان فارسی با خط فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 93-113]
 • رابطۀ نحوی ساخت موسوم به فاعل غیرکانونی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 159-187]
 • راهبرد دستکاری تحلیلی زبان‌شناختی از پدیدۀ " بدگویی/غیبت" [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 57-74]
 • راهبرد گفتمانی بررسی حسن‌تعبیر در زبان فارسی: رویکردی گفتمانی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 55-67]
 • راهبردهای ترجمه بازنمایی حرکت در ترجمه: رویکردی شناختی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 77-95]
 • ر- آواها بررسی ر- آواهای گویش مینابی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 245-262]
 • رتبه‌بندی زبان‌های در خطر سنجش کفایت سند اجرایی یونسکو در شناسایی میزان درخطر بودن ده گونه ی منتخب زبان های ایرانی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 149-177]
 • ردیابی چشمی بررسی چگونگی درک زمان افعال در چهارچوب معناشناسی پیش فرض براساس نتایج به دست آمده از ردیابی چشمی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 81-99]
 • رده بررسی رده شناختی ساخت‌های همراهی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 113-135]
 • رده شناسی رده شناسی نفی در زبان فارسی: انگاره نقشه معنایی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 55-67]
 • رده شناسی ساخت های دوگذرای فارسی در دستور نقش و ارجاع [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 163-179]
 • رده شناسی ساخت امری در زبان کردی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 111-133]
 • رده‌شناسی مقایسه رده‌شناختی اسم مرکب در فارسی و انگلیسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-17]
 • رده‌شناسی بررسی رده شناختی ویژگی‌های نشانه‌گذاری و رفتاری ساخت‌های دو مفعولی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 125-144]
 • رده‌شناسی وام‌گیری فعلی در زبان‌های فارسی، کردی و ترکی‌آذربایجانی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 97-113]
 • رده‌شناسی هم‌پایگی عطفی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 197-217]
 • رده‌شناسی برخی ویژگی‌های رده‌شناختی گویش بختیاری مسجدسلیمان [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 167-183]
 • رده‌شناسی کلمات ربط شرطی در زبان فارسی‌نو [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 93-112]
 • رده‌شناسی تحلیلی رده‌شناختی بر فرآیند هماهنگی ممیزه گردی در گونه‌های ترکی رزن، تبریز و استانبولی در چارچوب رده‌شناسی کرن [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 253-268]
 • رده‌شناسی گویش‌شناسی اشعار باباطاهر و اهمیت آن در بازسازی زبان بومی پیشین همدان [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 45-78]
 • رده‌شناسی بررسی کاربرد ممیز در ساخت صفت شمارشی-اسم در فارسی گفتاری: رویکردی رده‌شناختی-معنی‌شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رده‌شناسی بررسی تطبیقیِ نظام جنس دستوری در هورامی و عربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رده‌شناسی بررسی عددواژه‌های فارسی برپایه برخی جهانی‌های رده‌شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رده-شناسی زبان همپایگی طبیعی و تصادفی در زبان فارسی از دیدگاه رده‌شناسی‌زبان [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 19-33]
 • رده شناسی ساختواژی بررسی و نقد کتاب دانشگاهی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 225-232]
 • رده‌شناسی کرن تحلیلی رده‌شناختی بر فرآیند هماهنگی ممیزه گردی در گونه‌های ترکی رزن، تبریز و استانبولی در چارچوب رده‌شناسی کرن [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 253-268]
 • رده شناسی معنایی رده شناسی فضا در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 103-127]
 • رده شناسی نحوی بررسی و نقد کتاب دانشگاهی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 225-232]
 • رده شناسی واجی بررسی و نقد کتاب دانشگاهی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 225-232]
 • رده شناسی واژگانی بررسی و نقد کتاب دانشگاهی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 225-232]
 • رسایی ساخت‌ هجا در زبان ترکی : یک مطالعۀ آماری [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 135-152]
 • ریشه‌شناسی خوهل و لغات مربوط به آن در زبان فارسی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 1-6]
 • ریشه‌شناسی تأمّلی در واژه‌های ترکی دخیل نارایج در مثنوی مولوی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 107-125]
 • ریشه شناسی نام بررسی تناوب های جدید در نامگذاری کودکان ایرانی بر اساس رویکرد نشانه ای [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 201-212]
 • رمان شیوه‌های زبانی شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه سیمین دانشور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 67-85]
 • رمزگذاری موازی مدل‌سازیِ نوای گفتارِ کانونی در فارسی: رویکردی تولیدی ـ نقش‌گرا [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 37-56]
 • روابط فضایی رده شناسی فضا در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 103-127]
 • روابط قالب- به- قالب بررسی قالب "سرقت" در زبان فارسی و انگلیسی بر اساس معناشناسی قالبی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 101-126]
 • روابط گروهی بررسی زبانگونه مخفی جوانان در روابط گروهی بر اساس رویکرد همسان سازی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 147-156]
 • روایت گفتمان دلالی سکوت از دیدگاه زبان‌شناسی (تقاطع سکوت در تعامل اجتماعی و سکوت روایی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 163-183]
 • رویداد حرکت بازنمود اطلاعات شیوه در فعل‌های حرکتی فارسی براساس نظریة الگوهای واژگانی‌شدگی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 75-90]
 • رویداد حرکتی بازنمایی حرکت در ترجمه: رویکردی شناختی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 77-95]
 • روش دلفی ساخت پیکرة متنی: طراحی مدل امکان‌سنجی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 279-309]
 • روش های تجربی مطالعه روش‌های تجربی در زبان‌شناسی شناختی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 359-369]
 • رویکرد پیکره‌مدار بررسی میزان حضور و باهمایی عناصر سازنده طرحواره احساس در زبان فارسی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 37-56]
 • رویکرد ترتیب مبتنی بر پیچیدگی بررسی ترتیب پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی در چارچوب رویکرد ترتیب مبتنی بر پیچیدگی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 173-197]
 • رویکرد توصیفی نشانه‌های نقش‌های معنایی مکانی در زبان ترکی نیشابوری: رویکردی توصیفی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 1-18]
 • رویکرد رده‌شناختی نظام حالت در گویش خوانساری با رویکردی رده شناختی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 185-199]
 • رویکرد ریزنحو حذف مکان نما و مسیرنمای مقصد در زبان فارسی: رویکردی ریزنحو بنیان [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 1-22]
 • رویکرد شناختی بررسی چند‌معنایی فعل «شکستن» براساس انگاره‌ی معناشناسی قالبی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 21-43]
 • رویکرد علّی کرافت تحلیل پیکره‌بنیاد تناوب مکانی در زبان فارسی بر اساس رویکرد علّی کرافت [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 121-157]
 • رویکرد کابرد-بنیاد تناوب مکانی در زبان فارسی: رویکردی ساختمند [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 35-58]
 • رویکرد گفتمانی بررسی حسن‌تعبیر در زبان فارسی: رویکردی گفتمانی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 55-67]
 • رویکرد نشانه ای بررسی تناوب های جدید در نامگذاری کودکان ایرانی بر اساس رویکرد نشانه ای [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 201-212]

ز

 • زازاکی طبقه‌بندی زبان زازاکی بر پایۀ گویش‌شناسی ادراکی و زبانشناسی تطبیقی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 1-34]
 • زاویه دید تحلیل ضمایر و معرفگی بر مبنای نگرش زبان شناسی شناختگرا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 65-83]
 • زبان صورت‌بندی گفتمان و استراتژی‌های زبانی داستان « پسرک لبوفروش » صمد بهرنگی با رویکرد تحلیل گفتمان لاکلا و موف [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 181-197]
 • زبان معرّفی و بررسی کتاب "مقدّمه‌ای بر شناخت‌پژوهی استعاره؛ قطره در نهان‌خانۀ صدف"، تألیف دکتر حبیب‌اللّه قاسم‌زاده. انتشارات ارجمند، 1398 [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبان اشاره ایرانی مقایسه بازنمود عواطف واستعاره های مفهومی در زبان ناشنوایان وشنوایان بالغ [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 43-60]
 • زبان انگلیسی انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 177-187]
 • زبان اوستایی پَژوهش یا پِژوهش [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 189-204]
 • زبان بین‌الملل قابلیت های زبان فارسی و موانع جهانی شدن آن [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 205-228]
 • زبان تاتی شکل های فروپاشی ساخت ارگتیو در زبان های تاتی، تالشی و گیلکی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 167-182]
 • زبان تاتی بررسی واژه‌بست در زبان تاتی گونة دروی [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 37-59]
 • زبان تاتی نقد و معرفی کتاب « نظام انطباق در زبان تاتی، راحله ایزدی‌فر» [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 209-219]
 • زبان تالشی شکل های فروپاشی ساخت ارگتیو در زبان های تاتی، تالشی و گیلکی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 167-182]
 • زبان تالشی بررسی جاینام‌های بخش اسالمِ شهرستان تالش [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 97-114]
 • زبان ترکی تأمّلی در واژه‌های ترکی دخیل نارایج در مثنوی مولوی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 107-125]
 • زبان ترکی ساخت‌ هجا در زبان ترکی : یک مطالعۀ آماری [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 135-152]
 • زبان جنسیت‌گرا بررسی پیکره‌بنیاد همایندهای واژگان زن و مرد در زبان فارسی نوشتاری معاصر: گامی در جهت بررسی گفتمان جنسیت‌گرایی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 201-235]
 • زبان‌شناسی آشنایی با ELAN: نرم‌افزار نشانه‌گذاری و تحلیل منابع زبانی چندرسانه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 51-63]
 • زبان شناسی اجتماعی بررسی الگوهای زبان شناختی اجتماعی گویش ترکی قزوین: پژوهشی در تأثیر متغیرهای اجتماعی بر تغییرات واجی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 199-213]
 • زبان‌شناسی اجتماعی ادبِ ‌زبانی در متون تعلیمی امام محمد غزالی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 219-237]
 • زبانشناسی آماری رابطه میان فراوانی واژگان تک کلمه‌ای قرآن و طول آنها برحسب حرف [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 143-154]
 • زبانشناسی پیکره کاربرد پیکره های زبانی پویا در ترجمه اینترنتی متون فارسی به انگلیسی؛ بررسی عوامل مؤثر در بروز خطا [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 129-147]
 • زبانشناسی پیکره و زبان فارسی بررسی تطبیقی طنین‌معنایی برخی ترکیبات فعلی در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 219-243]
 • زبانشناسی تطبیقی طبقه‌بندی زبان زازاکی بر پایۀ گویش‌شناسی ادراکی و زبانشناسی تطبیقی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 1-34]
 • زبان شناسی تطبیقی تقابل بین عربی فتوحات و عربی کلاسیک در متون متقدم فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 95-160]
 • زبان شناسی رایانشی پیکرة متنی تطبیقی فارسی-انگلیسی حوزة تخصصی فاوا [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 121-141]
 • زبانشناسی رایانه¬ای کاربرد پیکره های زبانی پویا در ترجمه اینترنتی متون فارسی به انگلیسی؛ بررسی عوامل مؤثر در بروز خطا [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 129-147]
 • زبانشناسی شناختی بررسی مقایسه ای استعاره های خشم در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 39-60]
 • زبانشناسی شناختی پنج کلان الگوی استعاری در رباعیات اصیل خیام [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 89-104]
 • زبان شناسی شناختی بررسی مقایسه ای ساخت اضافه در زبان فارسی بر اساس الگوی های شناختی و غیرشناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 59-91]
 • زبان شناسی شناختی بررسی شبکه معنایی حروف اضافه ی «در» و «سر» [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 95-111]
 • زبان شناسی شناختی معرفی کتاب « درآمدی بر زبان شناسی شناختی » [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 213-223]
 • زبان شناسی شناختی پیوندهای وراثتی در ساخت های اضافه در زبان فارسی بر اساس دستور ساخت [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 143-161]
 • زبان شناسی شناختی روش‌های تجربی در زبان‌شناسی شناختی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 359-369]
 • زبان شناسی شناختی بررسی تطبیقی ضرب المثل های منطقه ی کلیایی با ضرب المثل های فارسی و انگلیسی ، بر مبنای کتاب درآمدی بر زباشناسی شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبان‌شناسی شناختی بررسی و توصیف معنای واژه‌ی «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-106]
 • زبان‌شناسی شناختی سیر و توالی زمان در چند واژه زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 115-138]
 • زبان‌شناسی شناختی بررسی استعاره در علوم رایانه ای از دیدگاه زبان شناسی شناختی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 155-171]
 • زبان‌شناسی شناختی نگاهی دیگر به دیگر؛ رویکردی شناختی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 55-71]
 • زبان‌شناسی شناختی مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 61-82]
 • زبان‌شناسی شناختی مقایسه‌ی استعاره‌های مفهومی شادی در زبان‌های فارسی، کردی و گیلکی:رویکرد شناختی [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 125-142]
 • زبان‌شناسی شناختی بازکاوی سورۀ بقره بر اساس نظریه آمیختگی مفهومی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 59-84]
 • زبان‌شناسی شناختی کاربرد استعاره در بیان بیماری سرطان [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 207-224]
 • زبان شناسی شناختگرا تحلیل ضمایر و معرفگی بر مبنای نگرش زبان شناسی شناختگرا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 65-83]
 • زبان شناسی فلسفی کانت و سوسور : از فلسفه ی انتقادی تا زبان شناسی انتقادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبان طبیعی مقایسه بازنمود عواطف واستعاره های مفهومی در زبان ناشنوایان وشنوایان بالغ [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 43-60]
 • زبان عربی بررسی تطبیقی خوشۀ همخوانی آغازین در زبان فارسی و عربی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 123-134]
 • زبان عربی بررسی متغیر زمان در گفتمان سه رئیس جمهور سابق تونس، مصر و لیبی(بن علی، مبارک و قذافی) با رویکرد سبک شناسی رایانشی- پیکره ای [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 127-142]
 • زبان عربی تحلیل تیرگی و شفافیت در اصطلاحات زبان عربی برپایة الگوی نانبرگ [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 215-236]
 • زبان عربی بررسی تطبیقیِ نظام جنس دستوری در هورامی و عربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبان فارسی وامواژه های فارسی در دیوان بحتری [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 41-64]
 • زبان فارسی بررسی تطبیقی خوشۀ همخوانی آغازین در زبان فارسی و عربی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 123-134]
 • زبان فارسی انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 177-187]
 • زبان فارسی بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 129-150]
 • زبان فارسی تحلیل و بررسی نام‌آواها در زبان کردی و پژوهشی در مصداق‌های کُردی و فارسی آن [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 245-260]
 • زبان فارسی فعل شبه‌معین ضمیری در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 127-145]
 • زبان فارسی بررسی حسن‌تعبیر در زبان فارسی: رویکردی گفتمانی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 55-67]
 • زبان فارسی معرفی کتاب " واژگان پایه فارسی از زبان کودکان ایرانی" [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 173-179]
 • زبان فارسی زبان فارسی در گذر زمان [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 181-188]
 • زبان فارسی نگاهی دیگر به دیگر؛ رویکردی شناختی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 55-71]
 • زبان فارسی قلب نحوی در زبان فارسی: رویکرد بهینگی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 75-92]
 • زبان فارسی حذف مکان نما و مسیرنمای مقصد در زبان فارسی: رویکردی ریزنحو بنیان [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 1-22]
 • زبان فارسی مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 61-82]
 • زبان فارسی بررسی چند‌معنایی فعل «شکستن» براساس انگاره‌ی معناشناسی قالبی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 21-43]
 • زبان فارسی نام‌های اماکن ورزشی در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ی آن با پیش از انقلاب: رویکردی گفتمان-بنیاد [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 23-35]
 • زبان فارسی بررسی تعامل نمود استمراری و نوع عمل در زبان فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 253-270]
 • زبان فارسی معرفی و نقد کتاب دستور شناختی: مبانی نظری و کاربست آن در زبان فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 347-365]
 • زبان‌فارسی بررسی رده شناختی ساخت‌های همراهی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 113-135]
 • زبان فارسی میانه پَژوهش یا پِژوهش [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 189-204]
 • زبان فارسی‌ی نو پَژوهش یا پِژوهش [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 189-204]
 • زبان فارسی و زبان انگلیسی بررسی مقایسه ای استعاره های خشم در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 39-60]
 • زبان کردی تحلیل و بررسی نام‌آواها در زبان کردی و پژوهشی در مصداق‌های کُردی و فارسی آن [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 245-260]
 • زبان کردی ساخت امری در زبان کردی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 111-133]
 • زبان گیلکی شکل های فروپاشی ساخت ارگتیو در زبان های تاتی، تالشی و گیلکی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 167-182]
 • زبان گیلکی بررسی دستوری‌شدگ فعل وجهی vastenدر گیلکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبانگونه جنسیت بررسی زبانگونه مخفی جوانان در روابط گروهی بر اساس رویکرد همسان سازی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 147-156]
 • زبان میانجی انگلیسی به عنوان زبان میانجی جهانی و تأثیر آن بر زبان‌های دیگر [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 177-187]
 • زبانمان متن(text linguisticity) نقش فن‌تعبیر در تحلیل متن: رویکردی براساس نظریه مناسبت [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 157-175]
 • زبانهای ایرانی واژه‌بست‌های ضمیری در جوشقانی، شواهدی از پیش‌بست‌سازی و میان‌بست‌سازی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 75-93]
 • زبان‌های در معرض خطر سنجش کفایت سند اجرایی یونسکو در شناسایی میزان درخطر بودن ده گونه ی منتخب زبان های ایرانی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 149-177]
 • زبان‌های فارسی و عربی استعارة‌ شناختی «خشم گرما است» بررسی مقایسه‌ای زبان‌های فارسی و عربی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 177-198]
 • زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نظام واژه ها و اصطلاحات خویشاوندی در زبان ها و گویش های ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 157-175]
 • زبان هورامی بررسی تطبیقیِ نظام جنس دستوری در هورامی و عربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرتشتیان مقایسه تطبیقی مَثَل‌های دَری و فارسی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 237-253]
 • زمان بررسی شبکه معنایی حروف اضافه ی «در» و «سر» [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 95-111]
 • زمان بررسی متغیر زمان در گفتمان سه رئیس جمهور سابق تونس، مصر و لیبی(بن علی، مبارک و قذافی) با رویکرد سبک شناسی رایانشی- پیکره ای [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 127-142]
 • زمان نمودگردانی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیان [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 135-157]
 • زمان در فارسی سیر و توالی زمان در چند واژه زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 115-138]
 • زمان دستوری نقش‌های «خواه» در فارسی امروز [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 1-12]
 • زمان واکنش بررسی تطبیقی درک شنیداری گواه نمایی در فارسی، ترکی و انگلیسی از رویکرد روانشناسی زبان [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 243-257]
 • زن پیوستگی و همبستگی "زن" در تحلیل پیکره-بنیاد ضرب‌المثل‌های ایرانی:بررسی تطبیقی تحلیل گفتمان [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 101-119]
 • زنجیره علّی تحلیل پیکره‌بنیاد تناوب مکانی در زبان فارسی بر اساس رویکرد علّی کرافت [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 121-157]

س

 • ساخت پیوندهای وراثتی در ساخت های اضافه در زبان فارسی بر اساس دستور ساخت [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 143-161]
 • ساخت معرفی و نقد کتاب دستور شناختی: مبانی نظری و کاربست آن در زبان فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 347-365]
 • ساخت ارتقایی فرایند حالت‌بخشی و رابطه آن با سازه‌فرمانی در اشتقاق جملات زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 25-46]
 • ساختار گذرایی بررسی پیوستار گذرایی در فعل های گروهی فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 25-35]
 • ساختارهای مطلق رده شناسی فضا در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 103-127]
 • ساخت اضافه بررسی مقایسه ای ساخت اضافه در زبان فارسی بر اساس الگوی های شناختی و غیرشناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 59-91]
 • ساخت اضافه گروه - واژه‌های ساختی در زبان فارسی: پیوستاری میان واژگان و نحو [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 109-126]
 • ساخت اضافه پیوندهای وراثتی در ساخت های اضافه در زبان فارسی بر اساس دستور ساخت [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 143-161]
 • ساخت اطلاع بررسی ساخت اطلاع و ساخت نحوی سازه‌های پسایند‌شده در جملات ساده نشان‌دار فارسی (یک مطالعه پیکره محور) [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 137-151]
 • ساخت اطلاع ساخت‌های ترتیب سازه‌ای: شواهدی از حاشیۀ چپ بند فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 35-74]
 • ساخت اطلاعی بررسی رابطة میان مبتدا، مبتداسازی و پیش‌‌‌انگارة موضوعیت در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 1-17]
 • ساخت اطلاعی نقش ساخت اطلاعی در ترجمه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]
 • ساخت اطلاعی توالی گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 13-41]
 • ساخت امری ساخت امری در زبان کردی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 111-133]
 • ساخت تجربه گر بررسی ساخت تجربه گر در گویش تاتی جوبُنی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 149-166]
 • ساخت تحلیلی توصیف ساخت‌های تحلیلی فعل در زبان فارسی براساس دستور واژی‌نقشی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-40]
 • ساخت تشریحی وابسته‌های مشارک‌محور در زبان فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 79-99]
 • ساخت دوگذرا ساخت های دوگذرای فارسی در دستور نقش و ارجاع [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 163-179]
 • ساخت دومفعولی بررسی رده شناختی ویژگی‌های نشانه‌گذاری و رفتاری ساخت‌های دو مفعولی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 125-144]
 • ساخت دومفعولی ساخت های دوگذرای فارسی در دستور نقش و ارجاع [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 163-179]
 • ساخت شدگی ساخت‌شدگی به مثابه‌ی رویکردی برای تحلیل تغییرات زبانی؛ شواهدی از ساخت‌های کنایی نشان‌دار در هورامی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 127-148]
 • ساخت شرطی کلمات ربط شرطی در زبان فارسی‌نو [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 93-112]
 • ساخت فعل‏ تسلسلی پیدایش افعال‏ دوگانه در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 69-95]
 • ساخت فعل سبک گروه - واژه‌های ساختی در زبان فارسی: پیوستاری میان واژگان و نحو [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 109-126]
 • ساخت کنایی ساخت کنایی در گویش دشتی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 13-36]
 • ساخت‌گرایی بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی بر مبنای الگوی لیچ [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 113-128]
 • ساخت مجهول برخی ویژگی‌های رده‌شناختی گویش بختیاری مسجدسلیمان [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 167-183]
 • ساخت معنا ساخت معنا در اسم‌های مرکب زبان فارسی به‌عنوان آمیزه‌های مفهومی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 75-96]
 • ساخت ملکی برخی ویژگی‌های رده‌شناختی گویش بختیاری مسجدسلیمان [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 167-183]
 • ساخت ناگذرا گزاره های غیرفعلی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 19-32]
 • ساخت نتیجه‌ای وابسته‌های مشارک‌محور در زبان فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 79-99]
 • ساخت‌های پرسشی بررسی دلایل دوبندی بودن ساخت های چندپرسش واژه ای: هم پایه و چندگانه [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 153-175]
 • ساخت‌های خواهر واژه‌های مرکب مختوم به ستاک حال «پز» با مفهوم عامل‌محور ازمنظر صرف ساختی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 19-45]
 • ساخت های دستوری زبان فارسی در گذر زمان [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 181-188]
 • ساخت‌های متقابل معنایی دوگان‌سازی فعل در زبان فارسی بر مبنای نظریه دوگان‌سازی صرفی: تحلیلی ساختواژی ـ معنایی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 17-35]
 • ساخت های هم‌معنا دوگان‌سازی فعل در زبان فارسی بر مبنای نظریه دوگان‌سازی صرفی: تحلیلی ساختواژی ـ معنایی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 17-35]
 • ساخت هجا ساخت‌ هجا در زبان ترکی : یک مطالعۀ آماری [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 135-152]
 • ساخت هم‌پایه هم‌پایگی عطفی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 197-217]
 • ساخت‌همراهی بررسی رده شناختی ساخت‌های همراهی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 113-135]
 • ساختواژه بررسی عددواژه‌های فارسی برپایه برخی جهانی‌های رده‌شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساخت وتعبیر بررسی علت تنوع ساختواژی در صفات فاعلی زبان فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 237-252]
 • سادگی ویژگی‌های زبان‌شناختی و سبک‌شناختی در شعر باباطاهر عریان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-56]
 • سازه بررسی آزمایشگاهی واکه [ɑ] در زبان فارسی بر اساس نظریه آواشناسی فانت [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 177-196]
 • سازه‌فرمانی فرایند حالت‌بخشی و رابطه آن با سازه‌فرمانی در اشتقاق جملات زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 25-46]
 • سازه ی فعلی بررسی پیوستار گذرایی در فعل های گروهی فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 25-35]
 • سایش آوایی پیدایش قیود «گواه‌نما» از فعل «گفتن» در فارسی: رویکرد دستوری‌شدگی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 189-219]
 • سایشی‌شدگی بررسی پیکره بنیاد فرایندهای واجی تضعیف و تقویت در ادوار تاریخی زبان فارسی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 159-176]
 • سالمندان بررسی تطبیقی ویژگی تکرار در گفتمان سالمندان آلزایمری و عادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبب و وتد سبب و وتد: بیانگر ویژگی زبانی یا عروضی؟ [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 115-131]
 • سبک شناسی پنج کلان الگوی استعاری در رباعیات اصیل خیام [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 89-104]
 • سبک‌شناسی سبک‌شناسی ویژگی های صرفی نثر تاریخ بیهقی و مقایسة آن با فارسی معاصر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 21-37]
 • ستاک حال واژه‌های مرکب مختوم به ستاک حال «پز» با مفهوم عامل‌محور ازمنظر صرف ساختی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 19-45]
 • سخن‌کاوی نقش فن‌تعبیر در تحلیل متن: رویکردی براساس نظریه مناسبت [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 157-175]
 • سرطان کاربرد استعاره در بیان بیماری سرطان [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 207-224]
 • سرمقاله‌های روزنامه‌ تحلیل تطبیقی راهبردهای فراگفتمان درسرمقاله‌های روزنامه گاردین، تایمز و تهران تایمز [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرنمون تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-47]
 • سرنمون بررسی ‌چند‌معنایی واژگان قرآن‌کریم بر مبنای رویکرد معناشناسی واژگانی شناختی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 199-223]
 • سرولایت نشانه‌های نقش‌های معنایی مکانی در زبان ترکی نیشابوری: رویکردی توصیفی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 1-18]
 • سیستانی نشانگرهای معرفه‌ساز در سیستانی: وند یا واژه‌بست؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم «هضم» بررسی امکان افزایش صحت یک ابزار برچسب‌دهی به اجزای کلام در فارسی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 95-110]
 • سفر کاربرد استعاره در بیان بیماری سرطان [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 207-224]
 • سکوت گفتمان دلالی سکوت از دیدگاه زبان‌شناسی (تقاطع سکوت در تعامل اجتماعی و سکوت روایی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 163-183]
 • سیمین دانشور شیوه‌های زبانی شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه سیمین دانشور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 67-85]
 • سن بررسی زبانگونه مخفی جوانان در روابط گروهی بر اساس رویکرد همسان سازی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 147-156]
 • سن بررسی الگوهای زبان شناختی اجتماعی گویش ترکی قزوین: پژوهشی در تأثیر متغیرهای اجتماعی بر تغییرات واجی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 199-213]
 • سند اجرایی یونسکو (LVE) سنجش کفایت سند اجرایی یونسکو در شناسایی میزان درخطر بودن ده گونه ی منتخب زبان های ایرانی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 149-177]
 • سُهی انطباق در زبان سُهی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 187-205]
 • سوءتعبیر معنی‌شناسی قالبی و تحلیل گفتمان: سوءتعبیر و عدم‌درک در چند گفتگوی روزمره فارسی‌زبانان [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 1-19]
 • سورۀ بقره بازکاوی سورۀ بقره بر اساس نظریه آمیختگی مفهومی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 59-84]
 • سوسور کانت و سوسور : از فلسفه ی انتقادی تا زبان شناسی انتقادی [(مقالات آماده انتشار)]

ش

 • شادی بیان استعاری غم و شادی در گفتار روزمره‌ [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 114-139]
 • شادی مقایسه‌ی استعاره‌های مفهومی شادی در زبان‌های فارسی، کردی و گیلکی:رویکرد شناختی [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 125-142]
 • شاهنامۀ فردوسی فعل شبه‌معین ضمیری در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 127-145]
 • شیب طیفی بررسی کیفیت واک در هجاهای تکیه‌دار زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 165-179]
 • شبکه انضمام مفهومی ساخت معنا در اسم‌های مرکب زبان فارسی به‌عنوان آمیزه‌های مفهومی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 75-96]
 • شبکه های وزنی بررسی وزن شعر عروضی فارسی بر اساس نظریة تکرار [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 183-203]
 • شیب‌نام بررسی جاینام‌های بخش اسالمِ شهرستان تالش [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 97-114]
 • شبه معین‌ضمیری فعل شبه‌معین ضمیری در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 127-145]
 • شبه‌ناهمپایه‌سازی بندهای چندمحمولی زبان فارسی بررسی بخش اصلیِ بی‌زمان براساس دستور نقش و ارجاع [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 73-83]
 • شبه¬وند شبه وند شدگی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-85]
 • شبه‌وندشدگی عدم، هسته یا وابسته؟ [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 115-122]
 • شخصیت پردازی شیوه‌های زبانی شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه سیمین دانشور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 67-85]
 • شدت در خطر بودن زبان‌ها سنجش کفایت سند اجرایی یونسکو در شناسایی میزان درخطر بودن ده گونه ی منتخب زبان های ایرانی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 149-177]
 • شدت واکداری بررسی صوتی میزان قوت همخوان‌های سایشی فارسی در بافت‌های آوایی و نوایی مختلف [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 147-172]
 • شرکت کننده بررسی صفت‌های چند‌جزئی با درون‌داد نحوی در زبان فارسی بر‌ مبنای دستور نقش‌گرای هلیدی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 21-34]
 • شعر کارایی موسیقی در بازنهش ریزش‌های معنایی و ‌ وزنیِ ترجمه‌ی شعر [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 147-157]
 • شعر ترکی وزن در بایاتی های ترکی آذربایجانی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 151-163]
 • شعر شفیعی بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی بر مبنای الگوی لیچ [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 113-128]
 • شعر عامیانه وزن در بایاتی های ترکی آذربایجانی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 151-163]
 • شعر عربی وامواژه های فارسی در دیوان بحتری [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 41-64]
 • شعرفارسی رسالۀ دکتری در وزن شعر فارسی از دانشگاه آریزونا: ساخت ضرب‌آهنگیِ وزن‌های شعر فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 331-348]
 • شعر معاصر بررسی تطبیقی دیدگاه های نقدی نیمایوشیج و نازک الملائکه [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-127]
 • شفافیت تحلیل تیرگی و شفافیت در اصطلاحات زبان عربی برپایة الگوی نانبرگ [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 215-236]
 • شکار بسط مفاهیم استعاری عشق در حوزۀ شکار (با تکیه بر استعارة «چهرۀ معشوق شکارگاه است» در ادبیات فارسی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شمار تغییرات نقشی وندهای جمعِ اسم در فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 101-120]
 • شناخت‌پژوهی معرّفی و بررسی کتاب "مقدّمه‌ای بر شناخت‌پژوهی استعاره؛ قطره در نهان‌خانۀ صدف"، تألیف دکتر حبیب‌اللّه قاسم‌زاده. انتشارات ارجمند، 1398 [(مقالات آماده انتشار)]
 • شناخت گرایی معرفی کتاب «مکاتب زبان شناسی» [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 349-358]
 • شناخت واقعی وعینی شیوه‌های زبانی شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه سیمین دانشور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 67-85]
 • شنونده بررسی ساخت اطلاع و ساخت نحوی سازه‌های پسایند‌شده در جملات ساده نشان‌دار فارسی (یک مطالعه پیکره محور) [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 137-151]
 • شهر تهران معناپردازی رنگ در آگهی نماهای بهارِ فاطمیِ شهر تهران [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 1-20]
 • شول سرود بزرگ خرَد. کشف نخستین دستنویسِ مانوی در ایران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 1-24]
 • شیوه بازنمود اطلاعات شیوه در فعل‌های حرکتی فارسی براساس نظریة الگوهای واژگانی‌شدگی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 75-90]

ص

 • صحت برچسب‌زنی بررسی امکان افزایش صحت یک ابزار برچسب‌دهی به اجزای کلام در فارسی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 95-110]
 • صدای دستوری بررسی متغیر زمان در گفتمان سه رئیس جمهور سابق تونس، مصر و لیبی(بن علی، مبارک و قذافی) با رویکرد سبک شناسی رایانشی- پیکره ای [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 127-142]
 • صرف ساختی واژه‌های مرکب مختوم به ستاک حال «پز» با مفهوم عامل‌محور ازمنظر صرف ساختی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 19-45]
 • صرف و واج‌شناسی واژگانی بررسی فرایند اشتقاق در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 185-207]
 • صفت شمارشی بررسی کاربرد ممیز در ساخت صفت شمارشی-اسم در فارسی گفتاری: رویکردی رده‌شناختی-معنی‌شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفت مرکب چندحزئی بررسی صفت‌های چند‌جزئی با درون‌داد نحوی در زبان فارسی بر‌ مبنای دستور نقش‌گرای هلیدی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 21-34]
 • صمد بهرنگی صورت‌بندی گفتمان و استراتژی‌های زبانی داستان « پسرک لبوفروش » صمد بهرنگی با رویکرد تحلیل گفتمان لاکلا و موف [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 181-197]
 • صورت راه‌های بیان التزام و کاربردهای صورت‌های التزامی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 47-57]
 • صورت گرایی معرفی کتاب «مکاتب زبان شناسی» [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 349-358]
 • صور خیال ویژگی‌های زبان‌شناختی و سبک‌شناختی در شعر باباطاهر عریان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-56]

ض

 • ضرب المثل بررسی تطبیقی ضرب المثل های منطقه ی کلیایی با ضرب المثل های فارسی و انگلیسی ، بر مبنای کتاب درآمدی بر زباشناسی شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضرب‌المثل پیوستگی و همبستگی "زن" در تحلیل پیکره-بنیاد ضرب‌المثل‌های ایرانی:بررسی تطبیقی تحلیل گفتمان [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 101-119]
 • ضرب‌آهنگیِ رسالۀ دکتری در وزن شعر فارسی از دانشگاه آریزونا: ساخت ضرب‌آهنگیِ وزن‌های شعر فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 331-348]
 • ضمائم کلمه واجی گروه واژه‌بست در زبان کردی: واج‌شناسی نوایی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 259-278]

ط

 • طرحواره احساس بررسی میزان حضور و باهمایی عناصر سازنده طرحواره احساس در زبان فارسی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 37-56]
 • طرحواره‌ی رویداد نمود تکمیلی در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 169-191]
 • طرح‌واره ساختی واژه‌های مرکب مختوم به ستاک حال «پز» با مفهوم عامل‌محور ازمنظر صرف ساختی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 19-45]
 • طنین‌معنایی بررسی تطبیقی طنین‌معنایی برخی ترکیبات فعلی در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 219-243]

ع

 • عبارت اصطلاحی تحلیل تیرگی و شفافیت در اصطلاحات زبان عربی برپایة الگوی نانبرگ [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 215-236]
 • عدالت بررسی دادورزی ایرانیان در منابع عربی و مقایسه آن با نهج البلاغه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 145-169]
 • عددواژه بررسی عددواژه‌های فارسی برپایه برخی جهانی‌های رده‌شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عدم عدم، هسته یا وابسته؟ [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 115-122]
 • عدم‌درک معنی‌شناسی قالبی و تحلیل گفتمان: سوءتعبیر و عدم‌درک در چند گفتگوی روزمره فارسی‌زبانان [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 1-19]
 • عربی بررسی تأثیر زبان عربی بر نظام واجی زبان فارسی وگونه های آن [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 65-94]
 • عربی در فارسی تقابل بین عربی فتوحات و عربی کلاسیک در متون متقدم فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 95-160]
 • عربی فتوحات تقابل بین عربی فتوحات و عربی کلاسیک در متون متقدم فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 95-160]
 • عربی کلاسیک تقابل بین عربی فتوحات و عربی کلاسیک در متون متقدم فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 95-160]
 • عروض بررسی تطبیقی اوزان دوری و دوپاره با کاربرد آن ها در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 139-167]
 • عروض عربی نبوغ خواجه نصیرالدین طوسی در علم عروض و قافیه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]
 • عروض عربی سبب و وتد: بیانگر ویژگی زبانی یا عروضی؟ [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 115-131]
 • عروض فارسی نبوغ خواجه نصیرالدین طوسی در علم عروض و قافیه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]
 • عروض فارسی سبب و وتد: بیانگر ویژگی زبانی یا عروضی؟ [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 115-131]
 • عشق ویژگی‌های زبان‌شناختی و سبک‌شناختی در شعر باباطاهر عریان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-56]
 • عشق بسط مفاهیم استعاری عشق در حوزۀ شکار (با تکیه بر استعارة «چهرۀ معشوق شکارگاه است» در ادبیات فارسی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عضوگیری نقش‌نمای گفتمانی آره/بله-نه در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 65-91]
 • علی صلح جو معرفی و نقد فارسی قزوینی علی صلح جو، کتاب بهار [(مقالات آماده انتشار)]
 • علی(ع) بررسی دادورزی ایرانیان در منابع عربی و مقایسه آن با نهج البلاغه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 145-169]
 • علوم رایانه‌ای بررسی استعاره در علوم رایانه ای از دیدگاه زبان شناسی شناختی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 155-171]
 • عمق خط بررسی الگوهای ساختواژی عربی وارد شده در زبان فارسی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 1-22]
 • عناصر داستانی تحلیل عناصر داستانی ویس و رامین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-138]
 • عناصر قالبی بررسی قالب "سرقت" در زبان فارسی و انگلیسی بر اساس معناشناسی قالبی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 101-126]
 • عنصر تأثیرپذیر تحلیل پیکره‌بنیاد تناوب مکانی در زبان فارسی بر اساس رویکرد علّی کرافت [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 121-157]

غ

 • غیبت تحلیلی زبان‌شناختی از پدیدۀ " بدگویی/غیبت" [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 57-74]
 • غیریت سازی بررسی روند تغییر شیوه‌ی بازنمایی زبانی دین در گفته‌ها و نوشته‌های محمدرضا پهلوی با تکیه بر الگوی نظام‌مند نقش‌گرای هلیدی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 1-15]
 • غزالی ادبِ ‌زبانی در متون تعلیمی امام محمد غزالی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 219-237]
 • غزل‎های سعدی و تطابق تأثیر زبان عربی بر تطابق مسنداسمی با مسند الیه جمع، در زبان فارسی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 177-188]
 • غلت واکه‌های مرکب در زبان فارسی: یک بررسی صوت‌شناختی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 1-17]
 • غلت‌سازی غلت‌سازی واکه به عنوان راهکاری برای رفع التقای واکه‌ها بررسی نمونه‌ای در کردی کلهری [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 263-275]
 • غم بیان استعاری غم و شادی در گفتار روزمره‌ [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 114-139]
 • غم ویژگی‌های زبان‌شناختی و سبک‌شناختی در شعر باباطاهر عریان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-56]

ف

 • فارس سرود بزرگ خرَد. کشف نخستین دستنویسِ مانوی در ایران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 1-24]
 • فارسی بررسی شبکه معنایی حروف اضافه ی «در» و «سر» [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 95-111]
 • فارسی تحلیل استعاره های مفهومی در یک طبقه بندی جدید با تکیه بر نمــونه هایی از زبان های فارسی و اسپانیایی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 141-165]
 • فارسی بازنگاهی به پسوند –گری با نگاهی به داده‌هایی از آذربایجانی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 193-217]
 • فارسی وام‌گیری فعلی در زبان‌های فارسی، کردی و ترکی‌آذربایجانی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 97-113]
 • فارسی هم‌پایگی عطفی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 197-217]
 • فارسی بررسی مفعول‌نمایی افتراقی در زبان فارسی با تکیه بر تأثیرپذیری [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 37-53]
 • فارسی مقایسه‌ی استعاره‌های مفهومی شادی در زبان‌های فارسی، کردی و گیلکی:رویکرد شناختی [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 125-142]
 • فارسی پیدایش قیود «گواه‌نما» از فعل «گفتن» در فارسی: رویکرد دستوری‌شدگی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 189-219]
 • فارسی آیا واژه بست‌های فارسی متعارفند ؟ [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 161-200]
 • فارسی بررسی عددواژه‌های فارسی برپایه برخی جهانی‌های رده‌شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فارسی‌زبانان انگلیسی‌آموز تقابل واکداری-بیواکی در گفتار فارسی‌زبانان انگلیسی‌آموز [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 179-197]
 • فارسی قزوینی معرفی و نقد فارسی قزوینی علی صلح جو، کتاب بهار [(مقالات آماده انتشار)]
 • فارسی گفتاری دورة قاجار نمایشنامه اوستاد نوروز پینه‌دوز: منبعی مهم برای مطالعه فارسی گفتاری دوره قاجار [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 87-111]
 • فارسی میانه سرود بزرگ خرَد. کشف نخستین دستنویسِ مانوی در ایران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 1-24]
 • فارسی محاوره‌ای بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاوره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 85-91]
 • فارسی نو بررسی تأثیر زبان عربی بر نظام واجی زبان فارسی وگونه های آن [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 65-94]
 • فارسی‌نو کلمات ربط شرطی در زبان فارسی‌نو [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 93-112]
 • فارسی و انگلیسی بررسی تطبیقی ضرب المثل های منطقه ی کلیایی با ضرب المثل های فارسی و انگلیسی ، بر مبنای کتاب درآمدی بر زباشناسی شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فاصلة پس‌رو تصویری نو از جهت مجهول در زبان فارسی بر اساس چارچوب نقس‌گرایانه گیون [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 49-84]
 • فاصلۀ گویشی اطلس گویشی و اندازه‌گیری فاصله‌های گویشی در استان یزد [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 57-74]
 • فاصلۀ گویشی اطلس گویشی چرداول: بررسی تنوعات آوایی و اندازه‌گیری فاصله گویشی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 45-64]
 • فاعل اشباعی فرایند حالت‌بخشی و رابطه آن با سازه‌فرمانی در اشتقاق جملات زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 25-46]
 • فاعل غیرکانونی ساخت موسوم به فاعل غیرکانونی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 159-187]
 • فخرالدّین اسعد تحلیل عناصر داستانی ویس و رامین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-138]
 • فرازبان معنایی طبیعی مفهوم‌سازی «فضا» در زبان فارسی در چهارچوب نظریۀ فرازبان معنایی طبیعی (با تمرکز بر نخستی معنایی «نزدیک») [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 71-94]
 • فراگفتمان موضع‌گیری برچسب‌گذاری خودکار فراگفتمان موضع‌گیری مقالات علمی فارسی با استفاده از یادگیری عمیق [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرآیند بررسی پیوستار گذرایی در فعل های گروهی فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 25-35]
 • فرایند بررسی صفت‌های چند‌جزئی با درون‌داد نحوی در زبان فارسی بر‌ مبنای دستور نقش‌گرای هلیدی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 21-34]
 • فرایند تبدیل معنا در افعال ساخته شده از فرایند تبدیل در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 37-58]
 • فرآیند صرفی- واجی بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاوره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 85-91]
 • فرآیند عضوگیری جنبه‌های دستور معترضه بر اساس نمونه‌هایی از زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 45-67]
 • فرایندهای واجی نقش قدرت همخوانی و قوانین بهینه در بروز فرایندهای واجی در زبان‌ فارسی بر مبنای رویکرد ونمان [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 325-345]
 • فرایند واجی و آوایی تأثیر محدودیت رعایت توالی رسایی بر فرایندهای واجی و آوایی زبان کردی (گویش کلهری) [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 35-45]
 • فرایند واژ- واجی بررسی فرایندهای واژ- واجی پسوندهای گویش تاتی تاکستان بر مبنای نظریه بهینگی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 199-218]
 • فرانقش اندیشگانی بررسی سیر دگرگونی بازنمایی زبانی مذهب در آثار محسن مخملباف [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 61-87]
 • فرانقش اندیشگانی بررسی روند تغییر شیوه‌ی بازنمایی زبانی دین در گفته‌ها و نوشته‌های محمدرضا پهلوی با تکیه بر الگوی نظام‌مند نقش‌گرای هلیدی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 1-15]
 • فرانقش بینافردی بررسی گروه اسمی مفعولی در زبان فارسی از منظر دستور نقش گرای هلیدی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 127-147]
 • فرانقش تجربی بررسی گروه اسمی مفعولی در زبان فارسی از منظر دستور نقش گرای هلیدی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 127-147]
 • فرانقش تجربی بررسی صفت‌های چند‌جزئی با درون‌داد نحوی در زبان فارسی بر‌ مبنای دستور نقش‌گرای هلیدی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 21-34]
 • فرانقش متنی بررسی گروه اسمی مفعولی در زبان فارسی از منظر دستور نقش گرای هلیدی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 127-147]
 • فرکلاف تحلیل گفتمان انتقادی داستان‌های کوتاه خسرو شاهانی بر پایۀ نظریۀ فرکلاف [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 225-252]
 • فرهنگستان زبان و ادب فارسی میزان رعایت اقتصاد زبانی در واژه‏گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 123-134]
 • فرهنگ‌ها پَژوهش یا پِژوهش [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 189-204]
 • فروپاشی ارگتیو شکل های فروپاشی ساخت ارگتیو در زبان های تاتی، تالشی و گیلکی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 167-182]
 • فروید رابطه‌ی ادبیات با لغزش‌های زبانی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 1-20]
 • فروغ فرخ‌زاد فروغ فرخزاد، فرزند جهان امروز [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 139-156]
 • فضای مفهومی رده شناسی نفی در زبان فارسی: انگاره نقشه معنایی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 55-67]
 • فضاهای ذهنی بازکاوی سورۀ بقره بر اساس نظریه آمیختگی مفهومی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 59-84]
 • فعل ملاحظات ریشه‌شناختى دربارة چند فعل کهن فارسى [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • فعل توصیف ساخت‌های تحلیلی فعل در زبان فارسی براساس دستور واژی‌نقشی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-40]
 • فعل آغازی افعال معین آغازی در زبان فارسی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 97-109]
 • فعل دوگانه پیدایش افعال‏ دوگانه در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 69-95]
 • فعل ربطی گزاره های غیرفعلی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 19-32]
 • فعل شبه‌معین فعل شبه‌معین ضمیری در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 127-145]
 • فعل شکستن بررسی چند‌معنایی فعل «شکستن» براساس انگاره‌ی معناشناسی قالبی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 21-43]
 • فعل شیوه‌نما بازنمود اطلاعات شیوه در فعل‌های حرکتی فارسی براساس نظریة الگوهای واژگانی‌شدگی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 75-90]
 • فعل کمکی توصیف ساخت‌های تحلیلی فعل در زبان فارسی براساس دستور واژی‌نقشی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-40]
 • فعل گروهی بررسی پیوستار گذرایی در فعل های گروهی فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 25-35]
 • فعل مرکب فارسی بررسی باهم‌آیی پیش‌فعل و همکرد «کشیدن» در فعل مرکب فارسی بر اساس نظریة واژگان زایشی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 87-113]
 • فعل معین پیدایش افعال‏ دوگانه در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 69-95]
 • فعل معین فعل شبه‌معین ضمیری در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 127-145]
 • فعل ‌معین افعال معین آغازی در زبان فارسی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 97-109]
 • فعل وجهی نقش‌های «خواه» در فارسی امروز [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 1-12]
 • فکر کردن برای صحبت کردن بازنمایی حرکت در ترجمه: رویکردی شناختی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 77-95]
 • فن‌تعبیر(hermeneutics) نقش فن‌تعبیر در تحلیل متن: رویکردی براساس نظریه مناسبت [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 157-175]
 • فهلویات همدان گویش‌شناسی اشعار باباطاهر و اهمیت آن در بازسازی زبان بومی پیشین همدان [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 45-78]
 • فورانی خوشة همخوا ن در گویش گرجی شهرستان فریدون‌شهر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 115-129]

ق

 • قابلیت‌های زبان فارسی قابلیت های زبان فارسی و موانع جهانی شدن آن [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 205-228]
 • قابلیت‌های زبان‌های جهانی قابلیت های زبان فارسی و موانع جهانی شدن آن [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 205-228]
 • قیاس دستوری شدگی تکواژ «- ات» در ساخت ماضی مطلق متعدی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 99-126]
 • قاعده بنیاد بررسی الگوهای ساختواژی عربی وارد شده در زبان فارسی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 1-22]
 • قاعدۀ مانع بررسی تغییرات واکه‌ای پسین گرد در گونه‌های زبانی استان اصفهان: چارچوب واج‌شناسی زایشی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 35-53]
 • قافیه نبوغ خواجه نصیرالدین طوسی در علم عروض و قافیه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]
 • قالب فرهنگ‌نگاری در قلمرو زبان‌شناسی شناختی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 135-144]
 • قالب سرقت بررسی قالب "سرقت" در زبان فارسی و انگلیسی بر اساس معناشناسی قالبی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 101-126]
 • قانون زیف رابطه میان فراوانی واژگان تک کلمه‌ای قرآن و طول آنها برحسب حرف [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 143-154]
 • قید نمودگردانی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیان [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 135-157]
 • قید وابسته‌های مشارک‌محور در زبان فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 79-99]
 • قدرت همخوانی نقش قدرت همخوانی و قوانین بهینه در بروز فرایندهای واجی در زبان‌ فارسی بر مبنای رویکرد ونمان [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 325-345]
 • قرآن‌کریم بررسی ‌چند‌معنایی واژگان قرآن‌کریم بر مبنای رویکرد معناشناسی واژگانی شناختی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 199-223]
 • قصّه تحلیل عناصر داستانی ویس و رامین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-138]
 • قطعاً در خطر سنجش کفایت سند اجرایی یونسکو در شناسایی میزان درخطر بودن ده گونه ی منتخب زبان های ایرانی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 149-177]
 • قلب تأثیر محدودیت رعایت توالی رسایی بر فرایندهای واجی و آوایی زبان کردی (گویش کلهری) [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 35-45]
 • قلب نحوی قلب نحوی در زبان فارسی: رویکرد بهینگی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 75-92]
 • قواعد واژواجی بررسی ارتباط قواعد واژواجی زبان فارسی با خط فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 93-113]
 • قوانین بهینه نقش قدرت همخوانی و قوانین بهینه در بروز فرایندهای واجی در زبان‌ فارسی بر مبنای رویکرد ونمان [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 325-345]
 • قیودگواه‌نما پیدایش قیود «گواه‌نما» از فعل «گفتن» در فارسی: رویکرد دستوری‌شدگی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 189-219]

ک

 • کاربردشناسی تحلیلی زبان‌شناختی از پدیدۀ " بدگویی/غیبت" [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 57-74]
 • کاربردشناسی بررسی کاربرد ممیز در ساخت صفت شمارشی-اسم در فارسی گفتاری: رویکردی رده‌شناختی-معنی‌شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاربردشناسی زبان بهینگی در متن: محرک‌های پیش‌انگاری [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 1-22]
 • کاربردها راه‌های بیان التزام و کاربردهای صورت‌های التزامی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 47-57]
 • کارکرد گفتمانی کارکرد‌های گفتمانی تغییر ترتیب موضوع‌های اصلی جمله در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 85-97]
 • کامنت واکاوی متنیِ پیوستگی و گسستگی موضوعی در کامنت‌های اینستاگرام [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 111-126]
 • کانت کانت و سوسور : از فلسفه ی انتقادی تا زبان شناسی انتقادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کانون مدل‌سازیِ نوای گفتارِ کانونی در فارسی: رویکردی تولیدی ـ نقش‌گرا [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 37-56]
 • کاهش مجاز و کاهش [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 59-75]
 • کتاب معرفی کتاب « درآمدی بر زبان شناسی شناختی » [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 213-223]
 • کتمان کنش‌گر تصویری نو از جهت مجهول در زبان فارسی بر اساس چارچوب نقس‌گرایانه گیون [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 49-84]
 • کده‌نام بررسی جاینام‌های بخش اسالمِ شهرستان تالش [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 97-114]
 • کردی وام‌گیری فعلی در زبان‌های فارسی، کردی و ترکی‌آذربایجانی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 97-113]
 • کردی سورانی بررسی شبکه معنائی دو حرف‌اضافه: bæ, læ در زبان کردی سورانی و پیرااضافه های: " læ … æwæ/dɑ, bæ… æwæ/dɑ " در چهار چوب معناشناسی شناختی [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 83-104]
 • کردی و گیلکی مقایسه‌ی استعاره‌های مفهومی شادی در زبان‌های فارسی، کردی و گیلکی:رویکرد شناختی [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 125-142]
 • کُرُشی کُرُشی، توصیف دستوری پیکره بنیاد مریم نورزایی، کارینا جهانی، اِریک آنونبی، و عباس علی آهنگر، اوپسالا 2015 [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 219-224]
 • کشش واکه ای مقایسۀ الگوی کشش واکه ای در دو خوانش متفاوت شعر عروضی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 27-33]
 • کشفیات باستان‌شناسانه سرود بزرگ خرَد. کشف نخستین دستنویسِ مانوی در ایران [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 1-24]
 • کعب چگونگی تلفّظ «کعبتین» در زبان و ادب فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 87-106]
 • کعبتین چگونگی تلفّظ «کعبتین» در زبان و ادب فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 87-106]
 • کیفیت واک بررسی کیفیت واک در هجاهای تکیه‌دار زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 165-179]
 • کلام بررسی ساخت اطلاع و ساخت نحوی سازه‌های پسایند‌شده در جملات ساده نشان‌دار فارسی (یک مطالعه پیکره محور) [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 137-151]
 • کلیدواژه: فراگفتمان تحلیل تطبیقی راهبردهای فراگفتمان درسرمقاله‌های روزنامه گاردین، تایمز و تهران تایمز [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلیدواژه‌ها: "ساخت هجایی" بررسی ساختار هجایی زبان فارسی و حذف انسدادی‌های تیغه‌ای در چارچوب نظریه‌ی CVX [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 21-36]
 • کلمات خارج از واژگان بررسی ارتباط قواعد واژواجی زبان فارسی با خط فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 93-113]
 • کلمه مرکب واژه‌های مرکب مختوم به ستاک حال «پز» با مفهوم عامل‌محور ازمنظر صرف ساختی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 19-45]
 • کلمه واجی گروه واژه‌بست در زبان کردی: واج‌شناسی نوایی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 259-278]
 • کلمۀ ربط شرطی کلمات ربط شرطی در زبان فارسی‌نو [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 93-112]
 • کلمۀمرکب شبه وند شدگی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-85]
 • کٌنایی انطباق در زبان سُهی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 187-205]
 • کنترلی بازنمایی نحوی افعال «خواستن» و «توانستن» [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 105-123]
 • کن هایلند تحلیل تطبیقی راهبردهای فراگفتمان درسرمقاله‌های روزنامه گاردین، تایمز و تهران تایمز [(مقالات آماده انتشار)]
 • کوچش استعارة‌ شناختی «خشم گرما است» بررسی مقایسه‌ای زبان‌های فارسی و عربی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 177-198]
 • کوچک‌سازی تحلیل معنایی پسوند کوچک‌ساز «-‌َک» در زبان فارسی براساس الگوی ژورافسکی و نظریۀ آمیختگی مفهومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کودکان ایرانی معرفی کتاب " واژگان پایه فارسی از زبان کودکان ایرانی" [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 173-179]

گ

 • گذرایی تحلیل گذرایی افعال «زیرشمول فعل گفتن» بر اساس نظریة پیش‌نمونه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 57-66]
 • گذرایی تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-47]
 • گذرسازه‌ای نگاهی دیگر به ویژگی های صوت شناختی واکه های کوتاه و بلند در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 1-9]
 • گذر سازه‌ای واکه‌های مرکب در زبان فارسی: یک بررسی صوت‌شناختی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 1-17]
 • گرجی خوشة همخوا ن در گویش گرجی شهرستان فریدون‌شهر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 115-129]
 • گرما استعارة‌ شناختی «خشم گرما است» بررسی مقایسه‌ای زبان‌های فارسی و عربی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 177-198]
 • گروه اسمی مفعولی فارسی بررسی گروه اسمی مفعولی در زبان فارسی از منظر دستور نقش گرای هلیدی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 127-147]
 • گروه‌های حرف اضافه‌ای توالی گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 13-41]
 • گروه‌های خودگردان نقد و بررسی کتاب دستور زبان فارسی بر اساس نظریة گروه‌های خودگردان در دستور وابستگی تألیف دکتر امید طبیب‌زاده [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 187-194]
 • گروه‌واژه گروه - واژه‌های ساختی در زبان فارسی: پیوستاری میان واژگان و نحو [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 109-126]
 • گروه واژه‌بست گروه واژه‌بست در زبان کردی: واج‌شناسی نوایی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 259-278]
 • گزاره غیرفعلی گزاره های غیرفعلی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 19-32]
 • گستردگی چاکنای تقابل واکداری-بیواکی در گفتار فارسی‌زبانان انگلیسی‌آموز [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 179-197]
 • گسستگی واکاوی متنیِ پیوستگی و گسستگی موضوعی در کامنت‌های اینستاگرام [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 111-126]
 • گسسته ساخت کنایی در گویش دشتی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 13-36]
 • گفتن پیدایش قیود «گواه‌نما» از فعل «گفتن» در فارسی: رویکرد دستوری‌شدگی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 189-219]
 • گیهان دگرگونی چندگانة برخی آواهای ایرانی باستان در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 47-55]
 • گواه‌نمایی بررسی تطبیقی درک شنیداری گواه نمایی در فارسی، ترکی و انگلیسی از رویکرد روانشناسی زبان [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 243-257]
 • گواه نمائی دستوری شدگی تکواژ «- ات» در ساخت ماضی مطلق متعدی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 99-126]
 • گویش بختیاری برخی ویژگی‌های رده‌شناختی گویش بختیاری مسجدسلیمان [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 167-183]
 • گویش تاتی بررسی فرایندهای واژ- واجی پسوندهای گویش تاتی تاکستان بر مبنای نظریه بهینگی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 199-218]
 • گویش خلاری بررسی واژه‌بست‌های ضمیری در گویش خلاری [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 225-251]
 • گویش خوانساری نظام حالت در گویش خوانساری با رویکردی رده شناختی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 185-199]
 • گویش دلواری حرف اضافه ی «سی» در دلواری: بازمانده ای از حروف اضافه ی فارسی باستان یا سرانجام دستوری شدگی اسم؟ [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 227-243]
 • گویش‌سنجی اطلس گویشی و اندازه‌گیری فاصله‌های گویشی در استان یزد [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 57-74]
 • گویش‌سنجی گویش‌سنجی و نقشه‌نگاری رایانشی زبان‌گونه‌های شمال استان ایلام بر پایه تحلیل انبوهه‌ داده‌های زبانی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 145-163]
 • گویش‌سنجی اطلس گویشی چرداول: بررسی تنوعات آوایی و اندازه‌گیری فاصله گویشی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 45-64]
 • گویش شناسی نظام واژه ها و اصطلاحات خویشاوندی در زبان ها و گویش های ایرانی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 157-175]
 • گویش شناسی گویش‌شناسی اشعار باباطاهر و اهمیت آن در بازسازی زبان بومی پیشین همدان [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 45-78]
 • گویش‌شناسی معرفی و نقد کتاب فارسی قزوینی علی صلح‌جو (1396) تهران ـ نشر کتاب بهار، 95 صفحه [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 199-208]
 • گویش شناسی ادراکی طبقه‌بندی زبان زازاکی بر پایۀ گویش‌شناسی ادراکی و زبانشناسی تطبیقی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 1-34]
 • گویش فارسی معیار تجزیه و تحلیل الگوی آهنگ پاره‌گفتارهایِ گونه‌ی کاشانی در مقایسه با فارسی معیار بر اساس مدل شیب [(مقالات آماده انتشار)]
 • گویش کلیمیان همدان گویش‌شناسی اشعار باباطاهر و اهمیت آن در بازسازی زبان بومی پیشین همدان [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 45-78]
 • گویش مینابی و نرم‌افزار پرت بررسی ر- آواهای گویش مینابی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 245-262]
 • گویش های ایرانی واژه‌ها و ساخت‌های گویشی در دوبیتی‌های باباطاهر [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 23-42]
 • گونه بنیادین ساخت اضافه بررسی مقایسه ای ساخت اضافه در زبان فارسی بر اساس الگوی های شناختی و غیرشناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 59-91]
 • گونه زبان مخفی بررسی زبانگونه مخفی جوانان در روابط گروهی بر اساس رویکرد همسان سازی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 147-156]
 • گونه‌ی کاشانی تجزیه و تحلیل الگوی آهنگ پاره‌گفتارهایِ گونه‌ی کاشانی در مقایسه با فارسی معیار بر اساس مدل شیب [(مقالات آماده انتشار)]
 • گونه‌های زبانی گویش‌سنجی و نقشه‌نگاری رایانشی زبان‌گونه‌های شمال استان ایلام بر پایه تحلیل انبوهه‌ داده‌های زبانی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 145-163]
 • گونه های زبانی اصفهان بررسی تغییرات واکه‌ای پسین گرد در گونه‌های زبانی استان اصفهان: چارچوب واج‌شناسی زایشی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 35-53]
 • گونه های زبانی کرمانی مقایسة فرایند سایشی شدگی در گونه های زبانی استان کرمان [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 105-121]
 • گونه‌های کردی ایلامی فرایندهای واجی تضعیف در گونه‌های کردی ایلامی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 207-225]

ل

 • لغزش زبانی رابطه‌ی ادبیات با لغزش‌های زبانی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 1-20]
 • لفظ‌گرایی رویکردی شناختی به لفظ‌گرایی در نابینایان مادرزاد [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 41-50]
 • لهجه معرفی و نقد کتاب فارسی قزوینی علی صلح‌جو (1396) تهران ـ نشر کتاب بهار، 95 صفحه [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 199-208]

م

 • میان‌بست‌سازی واژه‌بست‌های ضمیری در جوشقانی، شواهدی از پیش‌بست‌سازی و میان‌بست‌سازی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 75-93]
 • ماهرانه گفتمان دلالی سکوت از دیدگاه زبان‌شناسی (تقاطع سکوت در تعامل اجتماعی و سکوت روایی) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 163-183]
 • مبتدا ساخت موسوم به فاعل غیرکانونی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 159-187]
 • مبتداسازی بررسی رابطة میان مبتدا، مبتداسازی و پیش‌‌‌انگارة موضوعیت در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 1-17]
 • مبداء استعارة اسامی خاص در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 131-138]
 • متعارف آیا واژه بست‌های فارسی متعارفند ؟ [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 161-200]
 • متغیر زبانی بررسی الگوهای زبان شناختی اجتماعی گویش ترکی قزوین: پژوهشی در تأثیر متغیرهای اجتماعی بر تغییرات واجی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 199-213]
 • متوازن مقایسه رده‌شناختی اسم مرکب در فارسی و انگلیسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-17]
 • متون کهن فارسی ملاحظات ریشه‌شناختى دربارة چند فعل کهن فارسى [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • متون کهن فارسی خوهل و لغات مربوط به آن در زبان فارسی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 1-6]
 • متون نمایشی نمایشنامه اوستاد نوروز پینه‌دوز: منبعی مهم برای مطالعه فارسی گفتاری دوره قاجار [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 87-111]
 • مَثل‌های دری مقایسه تطبیقی مَثَل‌های دَری و فارسی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 237-253]
 • مَثل‌های فارسی مقایسه تطبیقی مَثَل‌های دَری و فارسی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 237-253]
 • مثنوی مولوی تأمّلی در واژه‌های ترکی دخیل نارایج در مثنوی مولوی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 107-125]
 • مجاز معنا در افعال ساخته شده از فرایند تبدیل در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 37-58]
 • مجاز مجاز و کاهش [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 59-75]
 • مجرای گفتار بررسی آزمایشگاهی واکه [ɑ] در زبان فارسی بر اساس نظریه آواشناسی فانت [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 177-196]
 • مجهول تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 1-47]
 • مجهول تصویری نو از جهت مجهول در زبان فارسی بر اساس چارچوب نقس‌گرایانه گیون [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 49-84]
 • محدودیت قلب نحوی در زبان فارسی: رویکرد بهینگی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 75-92]
 • محدودیت‌ها بررسی فرایندهای واژ- واجی پسوندهای گویش تاتی تاکستان بر مبنای نظریه بهینگی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 199-218]
 • محدودیت‌های ترکیب بررسی باهم‌آیی پیش‌فعل و همکرد «کشیدن» در فعل مرکب فارسی بر اساس نظریة واژگان زایشی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 87-113]
 • محدودیت‌های تقطیع نقش تکیه در تقطیع وزن شعر عروضی فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 1-44]
 • محدودیتهای گزینشی گزاره های غیرفعلی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 19-32]
 • محل‌تولید همخوان فرآیند حذف و نشانداری: محل تولید همخوان‌ها در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 11-26]
 • محل مکث وزن اشعار عامیانه همدانی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 177-186]
 • محمدرضا پهلوی بررسی روند تغییر شیوه‌ی بازنمایی زبانی دین در گفته‌ها و نوشته‌های محمدرضا پهلوی با تکیه بر الگوی نظام‌مند نقش‌گرای هلیدی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 1-15]
 • محمول سه‌جایگاهی ساخت های دوگذرای فارسی در دستور نقش و ارجاع [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 163-179]
 • مدیریت پیکره پیکرة متنی تطبیقی فارسی-انگلیسی حوزة تخصصی فاوا [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 121-141]
 • مدل ساخت پیکرة متنی: طراحی مدل امکان‌سنجی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 279-309]
 • مدل اسکلت - بدنه مطالعه تطبیقی عملکرد معنایی وند ـگر در زبان فارسی و وزن فَعّال در زبان عربی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 69-85]
 • مدل انطباقی استعارة اسامی خاص در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 131-138]
 • مدل ژورافسکی تحلیل معنایی پسوند کوچک‌ساز «-‌َک» در زبان فارسی براساس الگوی ژورافسکی و نظریۀ آمیختگی مفهومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل شیب دستکاری و مطالعه ادراکی جملات خبری به سؤالی بله/ خیر با استفاده از دو الگوی شیب و همزمان‌سازی- کپی‌برداری [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 307-324]
 • مدل لوله‌ای بررسی آزمایشگاهی واکه [ɑ] در زبان فارسی بر اساس نظریه آواشناسی فانت [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 177-196]
 • مدل میان طبقه ای استعارة اسامی خاص در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 131-138]
 • مذهب بررسی سیر دگرگونی بازنمایی زبانی مذهب در آثار محسن مخملباف [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 61-87]
 • مر دستوری‌شدگی «مر» و پیرااضافۀ «مر ... را» در زبان فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 221-242]
 • مرا دستوری‌شدگی «مر» و پیرااضافۀ «مر ... را» در زبان فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 221-242]
 • مرام اکنون‌گرا طیف‌های عقلانیت و مرام در جهان‌بینی اکنون‌گرا از امروز تا خیام [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 1-23]
 • مربع ایدئولوژیک بررسی سیر دگرگونی بازنمایی زبانی مذهب در آثار محسن مخملباف [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 61-87]
 • مربع ایدئولوژیک ون دایک بررسی گفتمان انتقادی انرژی هسته‌ای ایران در روزنامه الریاض عربستان بر اساس الگوی ون‌دایک [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 127-146]
 • مردم پَژوهش یا پِژوهش [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 189-204]
 • مر ... را دستوری‌شدگی «مر» و پیرااضافۀ «مر ... را» در زبان فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 221-242]
 • مرز‌نما بررسی و توصیف معنای واژه‌ی «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-106]
 • مرکب اولیه غیرفعلی واژه های مرکب اولیة غیر فعلی در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 161-175]
 • مرکب بدل یا دوسویه واژه های مرکب اولیة غیر فعلی در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 161-175]
 • مرکب برون مرکز واژه های مرکب اولیة غیر فعلی در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 161-175]
 • مرکب برون مرکز بررسی فرایند اشتقاق در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 185-207]
 • مرکب ثانویه / فعلی واژه های مرکب اولیة غیر فعلی در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 161-175]
 • مرکب درون مرکز واژه های مرکب اولیة غیر فعلی در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 161-175]
 • مرکب درون مرکز بررسی فرایند اشتقاق در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 185-207]
 • مرکب دوتایی یا متوازن واژه های مرکب اولیة غیر فعلی در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 161-175]
 • مرکب متوازن بررسی فرایند اشتقاق در زبان ترکی آذربایجانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 185-207]
 • مرکزی‌شدگی فرایندهای واجی تضعیف در گونه‌های کردی ایلامی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 207-225]
 • میزان قوت بررسی صوتی میزان قوت همخوان‌های سایشی فارسی در بافت‌های آوایی و نوایی مختلف [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 147-172]
 • میزبان بررسی واژه‌بست‌های ضمیری در گویش خلاری [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 225-251]
 • مزیدن دگرگونی چندگانة برخی آواهای ایرانی باستان در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 47-55]
 • مستقیم دیداری بررسی تطبیقی درک شنیداری گواه نمایی در فارسی، ترکی و انگلیسی از رویکرد روانشناسی زبان [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 243-257]
 • مسیر بازنمود اطلاعات شیوه در فعل‌های حرکتی فارسی براساس نظریة الگوهای واژگانی‌شدگی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 75-90]
 • مسیر‌پیما بررسی و توصیف معنای واژه‌ی «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-106]
 • مشارک وابسته‌های مشارک‌محور در زبان فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 79-99]
 • مشخّصة معنایی بررسی نقش معنایی پسوند-ی ‌در ز بان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 93-114]
 • مشخصه حالت فرایند حالت‌بخشی و رابطه آن با سازه‌فرمانی در اشتقاق جملات زبان فارسی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 25-46]
 • مشخصه‌های رفتاری بررسی رده شناختی ویژگی‌های نشانه‌گذاری و رفتاری ساخت‌های دو مفعولی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 125-144]
 • مشخصه‌های نشانه‌گذاری بررسی رده شناختی ویژگی‌های نشانه‌گذاری و رفتاری ساخت‌های دو مفعولی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 125-144]
 • مشکلات زبان فارسی قابلیت های زبان فارسی و موانع جهانی شدن آن [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 205-228]
 • مضارع نقش‌های «خواه» در فارسی امروز [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 1-12]
 • مضاعف سازی ساخت کنایی در گویش دشتی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 13-36]
 • مضاعف‌سازی بررسی واژه‌بست در زبان تاتی گونة دروی [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 37-59]
 • مطابقه ساخت کنایی در گویش دشتی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 13-36]
 • مطابقه انطباق در زبان سُهی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 187-205]
 • مطالعه‌ی پیکره‌بنیاد بررسی پیکره‌بنیاد همایندهای واژگان زن و مرد در زبان فارسی نوشتاری معاصر: گامی در جهت بررسی گفتمان جنسیت‌گرایی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 201-235]
 • مطالعۀ درزمانی سبک‌شناسی ویژگی های صرفی نثر تاریخ بیهقی و مقایسة آن با فارسی معاصر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 21-37]
 • مطالعۀ همزمانی و زبان فارسی سبک‌شناسی ویژگی های صرفی نثر تاریخ بیهقی و مقایسة آن با فارسی معاصر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 21-37]
 • میعاد در لجن استعاره در اشعار نصرت رحمانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 149-162]
 • معیار الاشعار نبوغ خواجه نصیرالدین طوسی در علم عروض و قافیه [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-7]
 • معیار واجی فرآیند حذف و نشانداری: محل تولید همخوان‌ها در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 11-26]
 • مُعرَّب وام واژه های فارسی دیوان ابن هانی؛ شاعر شیعه اندلس [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 143-157]
 • معرفی معرفی کتاب « درآمدی بر زبان شناسی شناختی » [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 213-223]
 • معرفتی بازنمایی نحوی افعال «خواستن» و «توانستن» [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 105-123]
 • معرفگی تحلیل ضمایر و معرفگی بر مبنای نگرش زبان شناسی شناختگرا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 65-83]
 • معرفگی نشان‏داری رده‏ شناختی مفعول [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 43-53]
 • معناپردازی معناپردازی رنگ در آگهی نماهای بهارِ فاطمیِ شهر تهران [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 1-20]
 • معنای تحلیلی نقش ساخت اطلاعی در ترجمه [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]
 • معنای حاشیه‌ای بررسی ‌چند‌معنایی واژگان قرآن‌کریم بر مبنای رویکرد معناشناسی واژگانی شناختی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 199-223]
 • معنای سرنمونی راه‌های بیان التزام و کاربردهای صورت‌های التزامی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 47-57]
 • معنای سرنمونی و طرحوارة تصویری بررسی شناختی مقولة «بر» در گلستان سعدی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 7-19]
 • معناشناسی پیش فرض بررسی چگونگی درک زمان افعال در چهارچوب معناشناسی پیش فرض براساس نتایج به دست آمده از ردیابی چشمی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 81-99]
 • معناشناسی شناختی بررسی شناختی مقولة «بر» در گلستان سعدی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 7-19]
 • معناشناسی شناختی چندمعنایی فعل حسی ”دیدن“ در زبان فارسی: پژوهشی شناختی و پیکره‌ای [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 61-73]
 • معناشناسی شناختی بررسی شبکه معنائی دو حرف‌اضافه: bæ, læ در زبان کردی سورانی و پیرااضافه های: " læ … æwæ/dɑ, bæ… æwæ/dɑ " در چهار چوب معناشناسی شناختی [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 83-104]
 • معناشناسی شناختی استعاره های مفهومی غم در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره ای [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 85-99]
 • معنا‌شناسی شناختی نگاهی دیگر به دیگر؛ رویکردی شناختی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 55-71]
 • معنا‌شناسی شناختی مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 61-82]
 • معناشناسی قالبی بررسی قالب "سرقت" در زبان فارسی و انگلیسی بر اساس معناشناسی قالبی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 101-126]
 • معناشناسی قالبی بررسی چند‌معنایی فعل «شکستن» براساس انگاره‌ی معناشناسی قالبی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 21-43]
 • معنا‌شناسی واژگانی شناختی بررسی ‌چند‌معنایی واژگان قرآن‌کریم بر مبنای رویکرد معناشناسی واژگانی شناختی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 199-223]
 • معنای ضمنی بررسی تطبیقی طنین‌معنایی برخی ترکیبات فعلی در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 219-243]
 • معنای ضمنی معنای ضمنی و اهمیت آن در شعر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 139-147]
 • معین‌شدگی نمود تکمیلی در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 169-191]
 • معین‌شدگی افعال معین آغازی در زبان فارسی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 97-109]
 • معنی‌شناسی بررسی کاربرد ممیز در ساخت صفت شمارشی-اسم در فارسی گفتاری: رویکردی رده‌شناختی-معنی‌شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معنی‌شناسی شناختی معرفی کتاب « درآمدی بر زبان شناسی شناختی » [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 213-223]
 • معنی‌شناسی قالبی معنی‌شناسی قالبی و تحلیل گفتمان: سوءتعبیر و عدم‌درک در چند گفتگوی روزمره فارسی‌زبانان [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 1-19]
 • معنی قاموسی معنای ضمنی و اهمیت آن در شعر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 139-147]
 • مفعول صریح نشان‏داری رده‏ شناختی مفعول [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 43-53]
 • مفعول‌نمایی افتراقی بررسی مفعول‌نمایی افتراقی در زبان فارسی با تکیه بر تأثیرپذیری [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 37-53]
 • مفهوم‌سازی بازکاوی سورۀ بقره بر اساس نظریه آمیختگی مفهومی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 59-84]
 • مفهوم فضا مفهوم‌سازی «فضا» در زبان فارسی در چهارچوب نظریۀ فرازبان معنایی طبیعی (با تمرکز بر نخستی معنایی «نزدیک») [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 71-94]
 • مقیاس پذیرفتگی مبتداها بررسی رابطة میان مبتدا، مبتداسازی و پیش‌‌‌انگارة موضوعیت در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 1-17]
 • مقصد استعارة اسامی خاص در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 131-138]
 • مقولات واژگانی معنا در افعال ساخته شده از فرایند تبدیل در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 37-58]
 • مقوله بر بررسی شناختی مقولة «بر» در گلستان سعدی [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 7-19]
 • مقولۀ شعاعی تحلیل معنایی پسوند کوچک‌ساز «-‌َک» در زبان فارسی براساس الگوی ژورافسکی و نظریۀ آمیختگی مفهومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مکاتب زبانشناسی معرفی کتاب «مکاتب زبان شناسی» [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 349-358]
 • مکالمه کاوی بررسی ساختار آغازین مکالمه تلفنی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 129-150]
 • مکان بررسی شبکه معنایی حروف اضافه ی «در» و «سر» [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 95-111]
 • مکان شناسی رده شناسی فضا در زبان فارسی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 103-127]
 • ممیز بررسی کاربرد ممیز در ساخت صفت شمارشی-اسم در فارسی گفتاری: رویکردی رده‌شناختی-معنی‌شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • منظر تحلیل ضمایر و معرفگی بر مبنای نگرش زبان شناسی شناختگرا [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 65-83]
 • منفی‌ساز گروه اسمی عدم، هسته یا وابسته؟ [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 115-122]
 • موج چاکنایی بررسی موج چاکنایی همخوان‌ روان /r/ در زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 115-133]
 • موسیقی کارایی موسیقی در بازنهش ریزش‌های معنایی و ‌ وزنیِ ترجمه‌ی شعر [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 147-157]
 • موضع تکیه بررسی صوتی میزان قوت همخوان‌های سایشی فارسی در بافت‌های آوایی و نوایی مختلف [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 147-172]
 • موضوعیت تحلیل پیکره‌بنیاد تناوب مکانی در زبان فارسی بر اساس رویکرد علّی کرافت [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 121-157]
 • موضوعیت نسبی تصویری نو از جهت مجهول در زبان فارسی بر اساس چارچوب نقس‌گرایانه گیون [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 49-84]
 • موقعیت کلام جنبه‌های دستور معترضه بر اساس نمونه‌هایی از زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 45-67]
 • مولانا کارایی موسیقی در بازنهش ریزش‌های معنایی و ‌ وزنیِ ترجمه‌ی شعر [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 147-157]

ن

 • نابینای مادرزاد رویکردی شناختی به لفظ‌گرایی در نابینایان مادرزاد [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 41-50]
 • نازک ملائکه بررسی تطبیقی دیدگاه های نقدی نیمایوشیج و نازک الملائکه [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-127]
 • ناسازواری ویژگی‌های زبان‌شناختی و سبک‌شناختی در شعر باباطاهر عریان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 19-56]
 • نام آو تحلیل و بررسی نام‌آواها در زبان کردی و پژوهشی در مصداق‌های کُردی و فارسی آن [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 245-260]
 • نام شناسی کودک بررسی تناوب های جدید در نامگذاری کودکان ایرانی بر اساس رویکرد نشانه ای [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 201-212]
 • نام‌گذاری نام‌های اماکن ورزشی در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ی آن با پیش از انقلاب: رویکردی گفتمان-بنیاد [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 23-35]
 • نُبی دگرگونی چندگانة برخی آواهای ایرانی باستان در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 47-55]
 • نحو قلب نحوی در زبان فارسی: رویکرد بهینگی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 75-92]
 • نخستی معنایی مفهوم‌سازی «فضا» در زبان فارسی در چهارچوب نظریۀ فرازبان معنایی طبیعی (با تمرکز بر نخستی معنایی «نزدیک») [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 71-94]
 • نرد چگونگی تلفّظ «کعبتین» در زبان و ادب فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 87-106]
 • نرمال‌سازی معرفی یک پیکرة متنی تخصصی: پیکرة پژوهش‌نامه [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 271-289]
 • نیرومحرکه تحلیل پیکره‌بنیاد تناوب مکانی در زبان فارسی بر اساس رویکرد علّی کرافت [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 121-157]
 • نسبت بسته‌بودن بررسی موج چاکنایی همخوان‌ روان /r/ در زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 115-133]
 • نشان‏داری رده‏ شناختی نشان‏داری رده‏ شناختی مفعول [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 43-53]
 • نشانداری ساخت‌ هجا در زبان ترکی : یک مطالعۀ آماری [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 135-152]
 • نشانداری مختصه‌ای فرآیند حذف و نشانداری: محل تولید همخوان‌ها در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 11-26]
 • نشانگر معرفگی نشانگرهای معرفه‌ساز در سیستانی: وند یا واژه‌بست؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • نشانگرهای وجهی دسته‌بندی نظام وجهیّت فارسی بر پایه‌ی دسته‌بندی پورتنر [(مقالات آماده انتشار)]
 • نشانه‌گذاری آشنایی با ELAN: نرم‌افزار نشانه‌گذاری و تحلیل منابع زبانی چندرسانه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 51-63]
 • نشانه‌گذاری پیکره زبانی برچسب‌گذاری خودکار فراگفتمان موضع‌گیری مقالات علمی فارسی با استفاده از یادگیری عمیق [(مقالات آماده انتشار)]
 • نصرت رحمانی استعاره در اشعار نصرت رحمانی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 149-162]
 • نظام انطباق نقد و معرفی کتاب « نظام انطباق در زبان تاتی، راحله ایزدی‌فر» [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 209-219]
 • نظام تاریخیت طیف‌های عقلانیت و مرام در جهان‌بینی اکنون‌گرا از امروز تا خیام [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 1-23]
 • نظام حالت نظام حالت در گویش خوانساری با رویکردی رده شناختی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 185-199]
 • نظام خوانشی مقایسه میزان انطباق صورت مکتوب و ملفوظِ نوشتار در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 23-39]
 • نظام شمارش بررسی عددواژه‌های فارسی برپایه برخی جهانی‌های رده‌شناسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظام صرفی نشانه‌های نقش‌های معنایی مکانی در زبان ترکی نیشابوری: رویکردی توصیفی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 1-18]
 • نظام گذرایی بررسی روند تغییر شیوه‌ی بازنمایی زبانی دین در گفته‌ها و نوشته‌های محمدرضا پهلوی با تکیه بر الگوی نظام‌مند نقش‌گرای هلیدی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 1-15]
 • نظام نشانه‌ای رنگ معناپردازی رنگ در آگهی نماهای بهارِ فاطمیِ شهر تهران [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 1-20]
 • نظام نوشتاری مقایسه میزان انطباق صورت مکتوب و ملفوظِ نوشتار در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 23-39]
 • نظام واجی بررسی تأثیر زبان عربی بر نظام واجی زبان فارسی وگونه های آن [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 65-94]
 • نظام واژه‌بستی بررسی واژه‌بست‌های ضمیری در گویش خلاری [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 225-251]
 • نظام واکه‌ای زبان فارسی نگاهی دیگر به ویژگی های صوت شناختی واکه های کوتاه و بلند در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 1-9]
 • نظریة بهینگی تأثیر محدودیت رعایت توالی رسایی بر فرایندهای واجی و آوایی زبان کردی (گویش کلهری) [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 35-45]
 • نظریة بهینگی و کردی کلهری غلت‌سازی واکه به عنوان راهکاری برای رفع التقای واکه‌ها بررسی نمونه‌ای در کردی کلهری [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 263-275]
 • نظریه استعاره مفهومی استعاره های مفهومی غم در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره ای [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 85-99]
 • نظریه‌ آمیختگی مفهومی ساخت معنا در اسم‌های مرکب زبان فارسی به‌عنوان آمیزه‌های مفهومی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 75-96]
 • نظریه بازفهرست معنا در افعال ساخته شده از فرایند تبدیل در زبان فارسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 37-58]
 • نظریه بهینگی حذف همخوان‌های انسدادی تیغه‌ای و اصل مرز اجباری در نظریه‌های غیرخطی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 91-108]
 • نظریه بهینگی قلب نحوی در زبان فارسی: رویکرد بهینگی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 75-92]
 • نظریه‌ی بهینگی بررسی فرایندهای واژ- واجی پسوندهای گویش تاتی تاکستان بر مبنای نظریه بهینگی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 199-218]
 • نظریه‌ی بهینگی بهینگی در متن: محرک‌های پیش‌انگاری [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 1-22]
 • نظریه خود واحد حذف همخوان‌های انسدادی تیغه‌ای و اصل مرز اجباری در نظریه‌های غیرخطی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 91-108]
 • نظریه دوگان‌سازی صرفی دوگان‌سازی فعل در زبان فارسی بر مبنای نظریه دوگان‌سازی صرفی: تحلیلی ساختواژی ـ معنایی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 17-35]
 • نظریه‌ی ربط بهینگی در متن: محرک‌های پیش‌انگاری [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 1-22]
 • نظریه فانت بررسی آزمایشگاهی واکه [ɑ] در زبان فارسی بر اساس نظریه آواشناسی فانت [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 177-196]
 • نظریه مناسبت نقش فن‌تعبیر در تحلیل متن: رویکردی براساس نظریه مناسبت [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 157-175]
 • نظریه‌ی وزنی وزن در بایاتی های ترکی آذربایجانی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 151-163]
 • نظریۀ تکرار بررسی وزن شعر عروضی فارسی بر اساس نظریة تکرار [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 183-203]
 • نظریۀ گروه‌های خودگردان عدم، هسته یا وابسته؟ [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 115-122]
 • نفی معیار رده شناسی نفی در زبان فارسی: انگاره نقشه معنایی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 55-67]
 • نقد ادبی معاصر بررسی تطبیقی دیدگاه های نقدی نیمایوشیج و نازک الملائکه [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-127]
 • نقد کتاب نقد و معرفی کتاب « نظام انطباق در زبان تاتی، راحله ایزدی‌فر» [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 209-219]
 • نقد کتاب معرفی و نقد فارسی قزوینی علی صلح جو، کتاب بهار [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقشة زبانی استان چهارمحال و بختیاری در اطلس زبان‌های ایران: روش‌شناسی پژوهش و پراکندگی زبانی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 47-69]
 • نقش گرایی معرفی کتاب «مکاتب زبان شناسی» [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 349-358]
 • نقش‌گرایی میزان رعایت اقتصاد زبانی در واژه‏گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 123-134]
 • نقش‌گرایی و رده ‏شناسی پیدایش افعال‏ دوگانه در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 69-95]
 • نقش‌نمای گفتمانی نقش‌نمای گفتمانی آره/بله-نه در زبان فارسی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 65-91]
 • نقش‌های معنایی مکانی نشانه‌های نقش‌های معنایی مکانی در زبان ترکی نیشابوری: رویکردی توصیفی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 1-18]
 • نقشه معنایی رده شناسی نفی در زبان فارسی: انگاره نقشه معنایی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 55-67]
 • نقل قول بررسی تطبیقی درک شنیداری گواه نمایی در فارسی، ترکی و انگلیسی از رویکرد روانشناسی زبان [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 243-257]
 • نگاشت استعارة اسامی خاص در زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 131-138]
 • نگاشت‌های استعاری استعاره های مفهومی غم در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره ای [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 85-99]
 • نگاه زنانه شیوه‌های زبانی شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه سیمین دانشور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 67-85]
 • نما بررسی و توصیف معنای واژه‌ی «حتی» در زبان فارسی از دیدگاه معنی‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-106]
 • نمای فعل تحلیل پیکره‌بنیاد تناوب مکانی در زبان فارسی بر اساس رویکرد علّی کرافت [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 121-157]
 • نیما یوشیج بررسی تطبیقی دیدگاه های نقدی نیمایوشیج و نازک الملائکه [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-127]
 • نمود دستوری شدگی تکواژ «- ات» در ساخت ماضی مطلق متعدی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 99-126]
 • نمود نمودگردانی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیان [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 135-157]
 • نمودار زیف رابطه میان فراوانی واژگان تک کلمه‌ای قرآن و طول آنها برحسب حرف [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 143-154]
 • نمود استمراری بررسی تعامل نمود استمراری و نوع عمل در زبان فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 253-270]
 • نمود آغازی افعال معین آغازی در زبان فارسی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 97-109]
 • نمود تکمیلی نمود تکمیلی در زبان فارسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 169-191]
 • نمود دستوری نمودگردانی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیان [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 135-157]
 • نمود دستوری بررسی تعامل نمود استمراری و نوع عمل در زبان فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 253-270]
 • نمودگردانی نمودگردانی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیان [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 135-157]
 • نمود معنایی-واژگانی بررسی نقش معنایی پسوند-ی ‌در ز بان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 93-114]
 • نمود و نفی در فارس وجهیت، نمود و نفی در فارس [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 193-201]
 • نهی ساخت امری در زبان کردی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 111-133]
 • نهج البلاغه بررسی دادورزی ایرانیان در منابع عربی و مقایسه آن با نهج البلاغه [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 145-169]
 • نهج البلاغه نقش وجه فعل در وجهیت در نامۀ53 نهج البلاغه [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 85-106]
 • نوای گفتار طراحی و ضبط پایگاه‌دادگان گفتاری برای سیستم‌های تبدیل متن به گفتار فارسی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 69-84]
 • نورزایی کُرُشی، توصیف دستوری پیکره بنیاد مریم نورزایی، کارینا جهانی، اِریک آنونبی، و عباس علی آهنگر، اوپسالا 2015 [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 219-224]
 • نویسنده معاصر شیوه‌های زبانی شخصیت‌پردازی در داستانهای کوتاه سیمین دانشور [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 67-85]
 • نویسه مقایسه میزان انطباق صورت مکتوب و ملفوظِ نوشتار در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 23-39]
 • نوع عمل گزاره های غیرفعلی در زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 19-32]
 • نوع عمل انضمام مفعول و ارتباط آن با نوع عمل در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 55-79]
 • نوع عمل بررسی تعامل نمود استمراری و نوع عمل در زبان فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 253-270]

و

 • وابستگی واژگانی توالی گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 13-41]
 • وی‌اُتی تقابل واکداری-بیواکی در گفتار فارسی‌زبانان انگلیسی‌آموز [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 179-197]
 • واج مقایسه میزان انطباق صورت مکتوب و ملفوظِ نوشتار در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 23-39]
 • واج شناسی زایشی مقایسة فرایند سایشی شدگی در گونه های زبانی استان کرمان [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 105-121]
 • واج‌شناسی زایشی فرایندهای واجی تضعیف در گونه‌های کردی ایلامی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 207-225]
 • واج‌شناسی زایشی بررسی تغییرات واکه‌ای پسین گرد در گونه‌های زبانی استان اصفهان: چارچوب واج‌شناسی زایشی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 35-53]
 • واج‌نویسی معرفی و نقد کتاب فارسی قزوینی علی صلح‌جو (1396) تهران ـ نشر کتاب بهار، 95 صفحه [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 199-208]
 • واحد نمادین معرفی و نقد کتاب دستور شناختی: مبانی نظری و کاربست آن در زبان فارسی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 347-365]
 • واژگان پایه معرفی کتاب " واژگان پایه فارسی از زبان کودکان ایرانی" [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 173-179]
 • واژگان زایشی بررسی باهم‌آیی پیش‌فعل و همکرد «کشیدن» در فعل مرکب فارسی بر اساس نظریة واژگان زایشی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 87-113]
 • واژگان قرآنی رابطه میان فراوانی واژگان تک کلمه‌ای قرآن و طول آنها برحسب حرف [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 143-154]
 • واژگان- نحو گروه - واژه‌های ساختی در زبان فارسی: پیوستاری میان واژگان و نحو [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 109-126]
 • واژه بست ساخت کنایی در گویش دشتی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 13-36]
 • واژه‌بست بررسی واژه‌بست در زبان تاتی گونة دروی [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 37-59]
 • واژه‌بست گروه واژه‌بست در زبان کردی: واج‌شناسی نوایی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 259-278]
 • واژه‌بست نشانگرهای معرفه‌ساز در سیستانی: وند یا واژه‌بست؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • واژه‌بست آیا واژه بست‌های فارسی متعارفند ؟ [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 161-200]
 • واژه‌بستِ [-ro] بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاوره‌ای [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 85-91]
 • واژه‌بست ضمیری بررسی واژه‌بست‌های ضمیری در گویش خلاری [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 225-251]
 • واژه‌شناسی تأمّلی در واژه‌های ترکی دخیل نارایج در مثنوی مولوی [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 107-125]
 • واژه‌گزینی میزان رعایت اقتصاد زبانی در واژه‏گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 123-134]
 • واژه‌نمایی بررسی پیکره‌بنیاد همایندهای واژگان زن و مرد در زبان فارسی نوشتاری معاصر: گامی در جهت بررسی گفتمان جنسیت‌گرایی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 201-235]
 • واژه‌های فارسی وام واژه های فارسی دیوان ابن هانی؛ شاعر شیعه اندلس [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 143-157]
 • واک‌دار خوشة همخوا ن در گویش گرجی شهرستان فریدون‌شهر [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 115-129]
 • واکرفتگی بررسی پیکره بنیاد فرایندهای واجی تضعیف و تقویت در ادوار تاریخی زبان فارسی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 159-176]
 • واکه ساخت‌ هجا در زبان ترکی : یک مطالعۀ آماری [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 135-152]
 • واکه [ɑ] بررسی آزمایشگاهی واکه [ɑ] در زبان فارسی بر اساس نظریه آواشناسی فانت [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 177-196]
 • واکۀ پسین افراشتۀ گرد بررسی تغییرات واکه‌ای پسین گرد در گونه‌های زبانی استان اصفهان: چارچوب واج‌شناسی زایشی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 35-53]
 • واکۀ دوگانه واکه‌های مرکب در زبان فارسی: یک بررسی صوت‌شناختی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 1-17]
 • واکۀ مرکب واکه‌های مرکب در زبان فارسی: یک بررسی صوت‌شناختی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 1-17]
 • وامگیری بررسی تأثیر زبان عربی بر نظام واجی زبان فارسی وگونه های آن [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 65-94]
 • وام‌گیری فعلی وام‌گیری فعلی در زبان‌های فارسی، کردی و ترکی‌آذربایجانی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 97-113]
 • وامواژه وامواژه های فارسی در دیوان بحتری [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 41-64]
 • وام واژه بررسی تغییرات واکه‌ای پسین گرد در گونه‌های زبانی استان اصفهان: چارچوب واج‌شناسی زایشی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 35-53]
 • وجه اشتقاق ملاحظات ریشه‌شناختى دربارة چند فعل کهن فارسى [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-12]
 • وجه التزامی راه‌های بیان التزام و کاربردهای صورت‌های التزامی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 47-57]
 • وجهیت نقش وجه فعل در وجهیت در نامۀ53 نهج البلاغه [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 85-106]
 • وجهیت وجهیت، نمود و نفی در فارس [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 193-201]
 • وجهیّت دسته‌بندی نظام وجهیّت فارسی بر پایه‌ی دسته‌بندی پورتنر [(مقالات آماده انتشار)]
 • وجه فعل نقش وجه فعل در وجهیت در نامۀ53 نهج البلاغه [دوره 6، شماره 12، 1395، صفحه 85-106]
 • وجهه ادبِ ‌زبانی در متون تعلیمی امام محمد غزالی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 219-237]
 • ورد2وک برچسب‌گذاری خودکار فراگفتمان موضع‌گیری مقالات علمی فارسی با استفاده از یادگیری عمیق [(مقالات آماده انتشار)]
 • وزن رسالۀ دکتری در وزن شعر فارسی از دانشگاه آریزونا: ساخت ضرب‌آهنگیِ وزن‌های شعر فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 331-348]
 • وزن دستوری توالی گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 13-41]
 • وزن دوپاره و درنگ آوایی بررسی تطبیقی اوزان دوری و دوپاره با کاربرد آن ها در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 139-167]
 • وزن دوری بررسی تطبیقی اوزان دوری و دوپاره با کاربرد آن ها در غزلیات بیدل دهلوی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 139-167]
 • وزن شعر وزن در بایاتی های ترکی آذربایجانی [دوره 5، شماره 9، 1394، صفحه 151-163]
 • وزن شعر عروضی بررسی وزن شعر عروضی فارسی بر اساس نظریة تکرار [دوره 3، شماره 5، 1392، صفحه 183-203]
 • وزن شعر فارسی نقش تکیه در تقطیع وزن شعر عروضی فارسی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 1-44]
 • وزن عروضی مقایسۀ الگوی کشش واکه ای در دو خوانش متفاوت شعر عروضی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 27-33]
 • وزن فَعّال مطالعه تطبیقی عملکرد معنایی وند ـگر در زبان فارسی و وزن فَعّال در زبان عربی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 69-85]
 • ویژگی های صرفی سبک‌شناسی ویژگی های صرفی نثر تاریخ بیهقی و مقایسة آن با فارسی معاصر [دوره 3، شماره 6، 1392، صفحه 21-37]
 • ویژگی های گویشی واژه‌ها و ساخت‌های گویشی در دوبیتی‌های باباطاهر [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 23-42]
 • ویس و رامین تحلیل عناصر داستانی ویس و رامین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-138]
 • وند ساخت کنایی در گویش دشتی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 13-36]
 • وند بررسی واژه‌بست در زبان تاتی گونة دروی [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 37-59]
 • وند نشانگرهای معرفه‌ساز در سیستانی: وند یا واژه‌بست؟ [(مقالات آماده انتشار)]
 • وند ـگر مطالعه تطبیقی عملکرد معنایی وند ـگر در زبان فارسی و وزن فَعّال در زبان عربی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 69-85]

ه

 • هابیت بازنمایی حرکت در ترجمه: رویکردی شناختی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 77-95]
 • هارتوگ طیف‌های عقلانیت و مرام در جهان‌بینی اکنون‌گرا از امروز تا خیام [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 1-23]
 • هجای سبک وزن اشعار عامیانه همدانی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 177-186]
 • هجای سنگین وزن اشعار عامیانه همدانی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 177-186]
 • هُجیر دگرگونی چندگانة برخی آواهای ایرانی باستان در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 47-55]
 • هدف نگاهی دیگر به ویژگی های صوت شناختی واکه های کوتاه و بلند در زبان فارسی [دوره 4، شماره 8، 1393، صفحه 1-9]
 • هدف واکه‌های مرکب در زبان فارسی: یک بررسی صوت‌شناختی [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 1-17]
 • هسته‌داری مقایسه رده‌شناختی اسم مرکب در فارسی و انگلیسی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-17]
 • هم آیندی بررسی ترتیب پسوندهای اشتقاقی زبان فارسی در چارچوب رویکرد ترتیب مبتنی بر پیچیدگی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 173-197]
 • همایند بررسی پیکره‌بنیاد همایندهای واژگان زن و مرد در زبان فارسی نوشتاری معاصر: گامی در جهت بررسی گفتمان جنسیت‌گرایی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 201-235]
 • همایندی بررسی تطبیقی طنین‌معنایی برخی ترکیبات فعلی در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 219-243]
 • همپایگی همپایگی طبیعی و تصادفی در زبان فارسی از دیدگاه رده‌شناسی‌زبان [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 19-33]
 • همپایگی تصادفی همپایگی طبیعی و تصادفی در زبان فارسی از دیدگاه رده‌شناسی‌زبان [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 19-33]
 • همپایگی طبیعی همپایگی طبیعی و تصادفی در زبان فارسی از دیدگاه رده‌شناسی‌زبان [دوره 6، شماره 11، 1395، صفحه 19-33]
 • هم‌پایگی عطفی هم‌پایگی عطفی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 197-217]
 • همپایه‌سازی بندهای چندمحمولی زبان فارسی بررسی بخش اصلیِ بی‌زمان براساس دستور نقش و ارجاع [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 73-83]
 • هم‌پایه‌ساز هم‌پایگی عطفی در زبان فارسی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 197-217]
 • هم‌پایه‌ساز بررسی دلایل دوبندی بودن ساخت های چندپرسش واژه ای: هم پایه و چندگانه [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 153-175]
 • همخوان انسدادی تیغه‌ای حذف همخوان‌های انسدادی تیغه‌ای و اصل مرز اجباری در نظریه‌های غیرخطی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 91-108]
 • همخوان روان بررسی ر- آواهای گویش مینابی [دوره 4، شماره 7، 1393، صفحه 245-262]
 • همخوان‌های انفجاری تقابل واکداری-بیواکی در گفتار فارسی‌زبانان انگلیسی‌آموز [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 179-197]
 • همخوان‌های روان بررسی موج چاکنایی همخوان‌ روان /r/ در زبان فارسی [دوره 7، شماره 14، 1396، صفحه 115-133]
 • همخوان‌های سایشی بررسی صوتی میزان قوت همخوان‌های سایشی فارسی در بافت‌های آوایی و نوایی مختلف [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 147-172]
 • همسان سازی بررسی زبانگونه مخفی جوانان در روابط گروهی بر اساس رویکرد همسان سازی [دوره 5، شماره 10، 1394، صفحه 147-156]
 • همکرد «کشیدن» بررسی باهم‌آیی پیش‌فعل و همکرد «کشیدن» در فعل مرکب فارسی بر اساس نظریة واژگان زایشی [دوره 8، شماره 15، 1397، صفحه 87-113]
 • همگونی صوری ساخت امری در زبان کردی [دوره 11، شماره 21، 1400، صفحه 111-133]
 • هم‌نگاره‌ بررسی امکان افزایش صحت یک ابزار برچسب‌دهی به اجزای کلام در فارسی [دوره 10، شماره 19، 1399، صفحه 95-110]
 • هنجارگریزی بررسی هنجارگریزی در شعر شفیعی کدکنی بر مبنای الگوی لیچ [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 113-128]
 • هنوز مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی [دوره 8، شماره 16، 1397، صفحه 61-82]
 • هویت اجتماعی بررسی تناوب های جدید در نامگذاری کودکان ایرانی بر اساس رویکرد نشانه ای [دوره 7، شماره 13، 1396، صفحه 201-212]
 • هورامی ساخت‌شدگی به مثابه‌ی رویکردی برای تحلیل تغییرات زبانی؛ شواهدی از ساخت‌های کنایی نشان‌دار در هورامی [دوره 9، شماره 17، 1398، صفحه 127-148]