همکاران دفتر نشریه

دبیر اجرایی

مهندس صفانه صادقیان

کامپیوتر(نرم افزار) کارشناس- دانشگاه بوعلی سینا

ssasadeghian85@gmail.com