نویسنده = بامشادی، پارسا
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم‌سازی «فضا» در زبان فارسی در چهارچوب نظریۀ فرازبان معنایی طبیعی (با تمرکز بر نخستی معنایی «نزدیک»)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 71-94

شادی انصاریان؛ مهین ناز میردهقان؛ پارسا بامشادی


2. ساخت های دوگذرای فارسی در دستور نقش و ارجاع

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 163-179

پارسا بامشادی


3. بررسی و نقد کتاب دانشگاهی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 225-232

پارسا بامشادی