نویسنده = حسن دوست، محمد
تعداد مقالات: 1
1. خوهل و لغات مربوط به آن در زبان فارسی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-6

محمد حسن دوست