نویسنده = ترابی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. انضمام مفعول و ارتباط آن با نوع عمل در زبان فارسی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-79

والی رضایی؛ مریم ترابی