نویسنده = رحیمی خویگانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر زبان عربی بر تطابق مسنداسمی با مسند الیه جمع، در زبان فارسی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 177-188

سید رضا سلیمانزاده نجفی؛ محمد رحیمی خویگانی