نویسنده = آرام، یوسف
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پیکره بنیاد فرایندهای واجی تضعیف و تقویت در ادوار تاریخی زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 159-176

یوسف آرام؛ عاطفه حسینی صفوت


2. واژه های مرکب اولیة غیر فعلی در زبان ترکی آذربایجانی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 161-175

یوسف آرام


3. بررسی فرایند اشتقاق در زبان ترکی آذربایجانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 185-207

یوسف آرام