نویسنده = فرمهینی فراهانی، الیناز
تعداد مقالات: 1
1. سنجش کفایت سند اجرایی یونسکو در شناسایی میزان درخطر بودن ده گونه ی منتخب زبان های ایرانی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 149-177

الیناز فرمهینی فراهانی؛ زهرا ابوالحسنی چیمه