نویسنده = متولیان نائینی، رضوان
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی نحوی افعال «خواستن» و «توانستن»

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-123

رضوان متولیان نائینی