نویسنده = کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات واکه‌ای پسین گرد در گونه‌های زبانی استان اصفهان: چارچوب واج‌شناسی زایشی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-53

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ فردوس آقاگل زاده سیلاخوری؛ شراره هادیان زرکش مقدم