نویسنده = شهیدی، اشرف السادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی طنین‌معنایی برخی ترکیبات فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 219-243

سید محمد حسینی معصوم؛ مریم سادات غیاثیان؛ بلقیس روشن؛ اشرف السادات شهیدی