نویسنده = منصوری، یدالله
تعداد مقالات: 1
1. دگرگونی چندگانة برخی آواهای ایرانی باستان در زبان فارسی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 47-55

یدالله منصوری