نویسنده = محمدی راد، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-47

محمد راسخ مهند؛ مسعود محمدی راد