نویسنده = میرزایی، فرامرز
تعداد مقالات: 1
1. وامواژه های فارسی در دیوان بحتری

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-64

مریم رحمتی ترکاشوند؛ فرامرز میرزایی