نویسنده = اسفندیاری، نسیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای ساخت اضافه در زبان فارسی بر اساس الگوی های شناختی و غیرشناختی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 59-91

محمد عموزاده؛ نسیم اسفندیاری