نویسنده = جابری اردکانی، سید ناصر
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی تلفّظ «کعبتین» در زبان و ادب فارسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 87-106

علی اصغر قهرمانی مقبل؛ سید ناصر جابری اردکانی