نویسنده = شقاقی، ویدا
تعداد مقالات: 1
1. معنا در افعال ساخته شده از فرایند تبدیل در زبان فارسی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 37-58

ویدا شقاقی؛ آرمان ذاکر