نویسنده = طبیب زاده، امید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وزن شعر عروضی فارسی بر اساس نظریة تکرار

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 183-203

ندا موسوی؛ امید طبیب زاده